Elektronisk författningssamling: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2010 Storleken av data: kb
1238
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2010 Storleken av data: kb
1234
Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog
1235
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1236
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring i den kamerala indelningen och i kommunindelningen
1237
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2010 Storleken av data: kb
1223
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
1224
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen
1225
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1226
Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1227
Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
1228
Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
1229
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
1230
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
1231
Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd
1232
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1233
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2010 Storleken av data: kb
1219
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden
1220
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden
1221
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden
1222
Kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2010 Storleken av data: kb
1213
Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1214
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1215
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
1216
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1217
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
1218
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enlig lagen om gårdsbruksenheter
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2010 Storleken av data: kb
1207
Lag om Enheten för utredning av grå ekonomi
1208
Lag om ändring av 4 § i lagen om Skatteförvaltningen
1209
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1210
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1211
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer
1212
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2010 Storleken av data: kb
1197
Lag om ändring av lagen om Finlands författningssamling
1198
Justitieministeriets förordning om hänvisningar i Finlands författningssamling
1199
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om indelning av landet i militärlän och regionalbyråer
1200
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1201
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i förordningen om organisering av konstens främjande
1202
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statens konstverkskommission
1203
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Statens konstmuseum
1204
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2007-2009
1205
Statsrådets förordning om ändring av stadsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
1206
Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2010 Storleken av data: kb
1189
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
1190
Lag om ändring av 3 § i lagen om pension för företagare
1191
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1192
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1193
Lag om ändring av 6 § i lagen om sjömanspensioner
1194
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1195
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1196
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2011 för andra än elektroniskt inlämnade periodskatte- deklarationer
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2010 Storleken av data: kb
1186
Statsbudgeten för 2011
1187
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2011
1188
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2011
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2010 Storleken av data: kb
1184
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1185
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2010 Storleken av data: kb
1174
Statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
1175
Kommunikationsministeriets förordning om auskultering för trafiklärarelever
1176
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1177
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1178
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensions- kassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1179
Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer
1180
Försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer
1181
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1182
Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
1183
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2010 Storleken av data: kb
1170
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
1171
Lag om läkarundersökning av fartygspersonal
1172
Lag om ändring av 10 § och temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
1173
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2010 Storleken av data: kb
1159
Lag om ändring av 2 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1160
Lag om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1161
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1162
Lag om ändring av 4 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
1163
Lag om ändring av 5 § i lagen om försök med vikariehjälp för renskötare
1164
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet och tillämpningen därav
1165
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om utrikesministeriets uppgifter vid indrivning av underhållsbidrag
1166
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1167
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
1168
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
1169
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om studieprestationer som ger veterinärstuderande temporär rätt att utöva veterinäryrket
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2010 Storleken av data: kb
1150
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
1151
Lag om ändring av 21 och 33 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
1152
Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen
1153
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i tvångsmedelslagen
1154
Lag om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1155
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
1156
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten
1157
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet
1158
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2010 Storleken av data: kb
1140
Lag om ändring av jordlegolagen
1141
Lag om upphävande av 25 kap. 1 b § 4 mom. i ärvdabalken
1142
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1143
Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1144
Lag om ändring av 21 § i barnbidragslagen
1145
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1146
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2011
1147
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1148
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1149
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2010 Storleken av data: kb
1134
Lag om ändring av 1 a § i lagen om organisering av konstens främjande
1135
Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1136
Lag om ändring av lagen om Statens konstmuseum
1137
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer
1138
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1139
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2010 Storleken av data: kb
1125
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
1126
Avfallsskattelag
1127
Lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
1128
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1129
Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
1130
Lag om ändring av 98 och 103 § i folkpensionslagen
1131
Lag om ändring av 20 § i lagen om Folkpensionsanstalten
1132
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2010
1133
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2011 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2010 Storleken av data: kb
1123
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändringen av social- och hälsovårdsministeriets förodning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen
1124
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2010 Storleken av data: kb
1115
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
1116
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om apoteksavgift
1117
Lag om ändring av 75 och 92 a § i universitetslagen
1118
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1119
Statsrådets förordning om gränser och villkor för statligt affärsverks upplåning
1120
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1121
Inrikesministeriets förordning om utbildning för väktare i användningen av maktmedel och för utbildare av väktare i användningen av maktmedel
1122
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2011
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2010 Storleken av data: kb
1109
Lag om godkännande av alkolås för användning i trafik
1110
Lag om användning av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar
1111
Lag om ändring av 3 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt
1112
Lag om ändring av läkemedelslagen
1113
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1114
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.