Elektronisk författningssamling: 2009

Band 221 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1848
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
1849
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1850
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1851
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt och samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1852
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1853
Skatteförvaltningens beslut om utelämnande av beskattning vid mervärdesbeskattningen
Band 220 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1840
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
1841
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om övervakningen av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1842
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1843
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
1844
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000-2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995-1999
1845
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
1846
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
1847
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
Band 219 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1833
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen
1834
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
1835
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
1836
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer
1837
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna
1838
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1839
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
Band 218 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1827
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
1828
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
1829
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1830
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
1831
Miljöministeriets arbetsordning
1832
Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
Band 217 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1810
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
1811
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
1812
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1813
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
1814
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden
1815
Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen
1816
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utvinningsavfall
1817
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
1818
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1819
Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen
1820
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marktäkt
1821
Statsrådets förordning om ändring av terrängtrafikförordningen
1822
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om luftkvaliteten
1823
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenförvaltningsområden
1824
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
1825
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
1826
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
Band 216 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1801
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1802
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
1803
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
1804
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nykterhetsarbete 5 och 15 §
1805
Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordningen om medling vid brott och i vissa tvister
1806
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1807
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol
1808
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om beviljande av serveringstillstånd för alkoholdrycker och om serveringsverksamhet
1809
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
Band 215 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1798
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice
1799
Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
1800
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
Band 214 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1794
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
1795
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
1796
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör
1797
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
Band 213 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1791
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1792
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
1793
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
Band 212 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1787
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1788
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1789
Statsrödets förordning om ändring av statsrädets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
1790
Försvarsministeriets förordning om öndring av försvarsministeriets arbetsordning
Band 211 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1780
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1781
Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1782
Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
1783
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1784
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1785
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
1786
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
Band 210 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1771
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1772
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
1773
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
1774
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1775
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
1776
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1777
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
1778
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands
1779
Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands
Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1765
Lag om öndring av lagen om fritt bildningsarbete
1766
Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1767
Statsrådets fv;rordning om upphävande av 6 a § i förordningen om fritt bildningsarbete
1768
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
1769
Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (Översättning till samiska)
1770
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1751
Lag om ändring av tingsrättslagen
1752
Lag om ändring av 18 och 24 kap. i aktiebolagslagen
1753
Lag om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen
1754
Lag om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen
1755
Lag om ändring av 67 § i lagen om företagssanering
1756
Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken
1757
Lag om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen
1758
Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan
1759
Lag om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
1760
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1761
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1762
Lag om ändring av 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
1763
Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
1764
Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1736
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1737
Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
1738
Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen
1739
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1740
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1741
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1742
Lag om ändring av 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1743
Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
1744
Lag om ändring av 7 a och 9 § i lagen om skatt på arv och gåva
1745
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1746
Lag om ändring av 11 § i lagen om förskottsuppbörd
1747
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1748
Statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande
1749
Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1750
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2010 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1704
Lag om statsandel för kommunal basservice
1705
Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1706
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1707
Lag om ändring av 5 och 43 § i lagen om grundläggande utbildning
1708
Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning
1709
Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen
1710
Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet
1711
Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård
1712
Lag om ändring av 12 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1713
Lag om ändring av 19 § i folkhälsolagen
1714
Lag om ändring av 4 § i lagen om specialiserad sjukvård
1715
Lag om ändring av 2 § i socialvårdslagen
1716
Lag om ändring av 5 § i lagen om utkomststöd
1717
Lag om ändring av 48 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1718
Lag om ändring av 5 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
1719
Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1720
Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
1721
Lag om ändring av 4 § i lagen om missbrukarvård
1722
Lag om ändring av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar
1723
Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
1724
Lag om ändring av 85 § i livsmedelslagen
1725
Lag om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1726
Lag om ändring av 61 § i kemikalielagen
1727
Lag om ändring av 62 § i läkemedelslagen
1728
Lag om ändring av 37 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
1729
Lag om ändring av 3 § i lagen om social kreditgivning
1730
Lag om ändring av 7 § i lagen om nykterhetsarbete
1731
Lag om ändring av 14 a § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1732
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1733
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden
1734
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
1735
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1698
Kommunindelningslag
1699
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
1700
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
1701
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1702
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1703
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1694
Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
1695
Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1696
Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
1697
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1686
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1687
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1688
Lag om ändring av sjölagen
1689
Lag om ändring av 6 § i lagen om registrering av fartygspersonal
1690
Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1691
Lag om upphävande av lagen om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
1692
Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
1693
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1669
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1670
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1671
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
1673
Lag om bekämpning av oljeskador
1674
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1675
Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen
1676
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1677
Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis
1678
Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen
1679
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1680
Lag om ändring av strafflagen
1681
Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
1682
Lag om ändring av 3 och 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
1683
Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen
1684
Lag om ändring av 11 § i lagen om försvarsmakten
1685
Finansministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.