Elektronisk författningssamling: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 93 kb
1151
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1152
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete
1153
Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
1154
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1155
Skatteförfaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 128 kb
1146
Statsrådets förordning om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
1147
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 13 och 17 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
1148
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1149
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1150
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 88 kb
1137
Lag om ändring av livsmedelslagen
1138
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1139
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
1140
Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1141
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
1142
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1143
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i reglementet för statsrådet
1144
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
1145
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i veterinärvårdsförordningen
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 89 kb
1129
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1130
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1131
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
1132
Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1133
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
1134
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
1135
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1136
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 118 kb
1121
Lag om Försvarshögskolan
1122
Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd
1123
Lag om ändring av 2 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1124
Statsrådets förordning om Försvarshögskolan
1125
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i lagen om Försvarshögskolan
1126
Försvarsministeriets förordning om förbindelsetider och förbindelseersättningar
1127
Social- och hälsovårdministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1128
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 158 kb
1116
Lag om ändring av gymnasielagen
1117
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i gymnasieförordningen
1118
Statsrådets förordning om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
1119
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1120
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 89 kb
1109
Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
1110
Statsrådets förordning om upphävande av 6 § i statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
1111
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1112
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1113
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1114
Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
1115
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2009 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 117 kb
1096
Lag om Hansel Ab
1097
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1098
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1099
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1100
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
1101
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1102
Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1103
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1104
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
1105
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1106
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1107
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1108
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 84 kb
1085
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1086
Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1087
Lag om ändring av 51 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1088
Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1089
Statsrådets förordning om temporär ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
1090
Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
1091
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
1092
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
1093
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1094
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om meteorologiska institutet
1095
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 130 kb
1077
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1078
Lag om ändring av 45 § i inkomstskattelagen
1079
Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva
1080
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1081
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland
1082
Statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter
1083
Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1084
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 89 kb
1068
Lag om ändring av kommunallagen
1069
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kommunallagen
1070
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1071
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1072
Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1073
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1074
Miljöministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1075
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1076
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 621 kb
1059
Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1060
Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
1061
Lag om ändring av lagen om räntestöd för ägarbostadslån
1062
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
1063
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering
1064
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
1065
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som ska dras av från ansvarsskulden
1066
Arbets- och näringsministeriets förordning om aktivering av utvecklingsutgifter
1067
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 90 kb
1052
Lag om ändring av 11 kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1053
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1054
Lag om ändring av 17 § i lagen om alterneringsledighet
1055
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1056
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
1057
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1058
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 1216 kb (suuri)
1050
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1051
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 89 kb
1042
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1043
Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
1044
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1045
Statsrådets förordning om specialomsorgsdistrikt
1046
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter som ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden i självriskpremieärenden
1047
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2009
1048
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1049
Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 91 kb
1033
Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1034
Lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-2009
1035
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1036
Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner
1037
Lag om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning
1038
Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1039
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1040
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
1041
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 93 kb
1030
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
1031
Miljöministeriets arbetsordning
1032
Miljöministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilaga 1 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 88 kb
1018
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1019
Lag om ändring av 2 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1020
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av socialvårdslagen
1021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
1022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1023
Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1024
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
1025
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1026
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
1027
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1028
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1029
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 136 kb
1012
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
1013
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1014
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1015
Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
1016
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1017
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2009
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2008 Storleken av data: 174 kb
1009
Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn
1010
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2009
1011
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.