Elektronisk författningssamling: 2007

Band 220 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 88 kb
1504
Lag om ändring av universitetslagen
1505
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
1506
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1507
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1508
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1509
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1510
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 219 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 85 kb
1497
Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
1498
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1499
Statsrådets förordning om fastställande år 2008 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1500
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om accis på flytande bränslen
1501
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1502
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
1503
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008
Band 218 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 98 kb
1494
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1495
Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador
1496
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 217 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 94 kb
1487
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1488
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
1489
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
1490
Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
1491
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
1492
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i befolkningsdataförordningen
1493
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
Band 216 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 176 kb
1476
Lag om strukturstöd till jordbruket
1477
Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
1478
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
1479
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1480
Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1481
Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1482
Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
1483
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1484
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
1485
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
1486
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
Band 215 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 86 kb
1468
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
1469
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
1470
Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
1471
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1472
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1473
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för lämplighetsprov
1474
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1475
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
Band 214 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 93 kb
1465
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
1466
Statsrådets förordning om elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet
1467
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 213 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 95 kb
1463
Lag om Europeiska skolan i Helsingfors
1464
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
Band 212 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 182 kb
1446
Civiltjänstlag
1447
Lag om ändring av 6 och 52 § i räddningslagen
1448
Lag om ändring av 5 och 7 § i semesterlagen
1449
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
1450
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
1451
Lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
1452
Lag om ändring av 3 kap. 4 § i fängelselagen
1453
Lag om ändring av 39 § i språklagen
1454
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
1455
Lag om ändring av 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1456
Lag om ändring av 16 e § i lagen om studiestöd
1457
Lag om ändring av 1 § i militärunderstödslagen
1458
Lag om ändring av 2 § i straffregisterlagen
1459
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1460
Lag om ändring av 1 a § i lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
1461
Statsrådets förordning om civiltjänst
1462
Arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor
Band 211 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 173 kb
1438
Värnpliktslag
1439
Lag om ändring av lagen om militär krishantering
1440
Lag om ändring av 18 och 39 § i lagen om frivilligt försvar
1441
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
1442
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
1443
Statsrådets förordning om värnplikt
1444
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
1445
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
Band 210 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 94 kb
1433
Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial
1434
Lag om Nationella audiovisuella arkivet
1435
Lag om ändring av 25 § i universitetslagen
1436
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1437
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisningsministeriet
Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 929 kb
1432
Statsbudgeten för 2008
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 283 kb
1415
Lag om ändring av aktiebolagslagen
1416
Lag om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen
1417
Lag om ändring av lagen om andelslag
1418
Lag om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen
1419
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1420
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
1421
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1422
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1423
Lag om ändring av sparbankslagen
1424
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1425
Lag om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
1426
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
1427
Lag om ändring av 78 och 79 § i lagen om värdepappersföretag
1428
Lag om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet
1429
Lag om ändring av 30 b § i lagen om pantlåneinrättningar
1430
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1431
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 209 kb
1409
Lag om ändring av 2 § i lagen om strålsäkerhetscentralen
1410
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Strålsäkerhetscentralen
1411
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
1412
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1413
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen
1414
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 86 kb
1399
Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1400
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1401
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1402
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1403
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1404
Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social trygghet eller sjukvård
1405
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1406
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1407
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1408
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 86 kb
1388
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1389
Lag om ändring av 3 a § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
1390
Lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen
1391
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1392
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1393
Statsrådets beslut om ändring av 11 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1394
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium
1395
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för etniska relationer
1396
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden
1397
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
1398
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 107 kb
1382
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder)
1383
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
1384
Lag om ändring av 25 och 33 § i lagen om utlämning för brott
1385
Lag om ändring av 34 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
1386
Lag om ändring av 13 § i lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
1387
Lag om ändring av 1 kap. 8 § och 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 112 kb
1368
Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
1369
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
1370
Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
1371
Lag om ändring av 5 a kap. 2 § i tvångsmedelslagen
1372
Lag om ändring av 31 d § i polislagen
1373
Lag om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1374
Lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet
1375
Lag om ändring av kommunallagen
1376
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1377
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1378
Lag om ändring av 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1379
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om statsandelar till kommunerna
1380
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1381
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 93 kb
1359
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1360
Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
1361
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1362
Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1363
Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare
1364
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1365
Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1366
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1367
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2007 Storleken av data: 91 kb
1352
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1353
Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1354
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1355
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
1356
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1357
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1358
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.