Elektronisk författningssamling: 2006

Band 224 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 72 kb
1453
Lag om ändring av universitetslagen
1454
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
1455
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1456
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
1457
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1458
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
1459
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006
1460
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
Band 223 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 86 kb
1450
Lag om ändring av bilskattelagen
1451
Statsrådets förordning om upphävning av skogsskatteförordningen
1452
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
Band 222 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 96 kb
1446
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1447
Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1448
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1449
Statsrådets förordning om ändring av 51 b § i förordningen om registrering av fordon
Band 221 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 112 kb
1443
Lag om stöd för utveckling av landsbygden
1444
Lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1445
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
Band 220 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 97 kb
1440
Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1441
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1442
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
Band 219 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 100 kb
1435
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
1436
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Bulgarien och Rumänien
1437
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1438
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
1439
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
Band 218 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 152 kb
1432
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1433
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1434
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliska ursprung
Band 217 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 93 kb
1429
Lag om transport av djur
1430
Lag om ändring av djurskyddslagen
1431
Lag om ändring av 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen
Band 216 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 164 kb
1424
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1425
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1426
Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt
1427
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1428
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 215 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 86 kb
1415
Lag om temporär ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1416
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
1417
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1418
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet
1419
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1420
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1421
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1422
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden
1423
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
Band 214 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 172 kb
1404
Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
1405
Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
1406
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
1407
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
1408
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
1409
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1410
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1411
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1412
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1413
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år
1414
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften.
Band 213 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 126 kb
1401
Strukturfondslag
1402
Lag om ändring av regionutvecklingslagen
1403
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
Band 212 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 101 kb
1396
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1397
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1398
Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
1399
Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt
1400
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
Band 211 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 135 kb
1394
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
1395
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
Band 210 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 172 kb
1389
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas år 2007 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1390
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1391
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur
1392
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för startstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
1393
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 206 kb
1386
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1387
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1388
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 290 kb
1380
Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
1381
Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde
1382
Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde
1383
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
1384
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1385
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1 och K av armerad betong
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 132 kb
1378
Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa
1379
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 104 kb
1367
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1368
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1369
Lag om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen
1370
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1371
Lag om ändring av patientskadelagen
1372
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 10 b § i patientskadelagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1373
Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring
1374
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 21 a § i lagen om miljöskadeförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1375
Lag om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1376
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
1377
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 89 kb
1360
Lag om registrering av fartygspersonal
1361
Lag om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen
1362
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
1363
Lag om ändring av sjölagen
1364
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
1365
Lag om ändring av lagen om posttjänster
1366
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.