Elektronisk författningssamling: 2005

Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.3.2005 Storleken av data: 99 kb
145
Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
146
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2005
147
Arbetsministeriets arbetsordning
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.3.2005 Storleken av data: 73 kb
139
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
140
Statsrådets förordning om temporärt ibruktagande av säkerhetsupplag för spannmålsutsäde och utsäde av vallväxter
141
Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
142
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
143
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
144
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av vissa av handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.3.2005 Storleken av data: 152 kb
127
Lag om dödförklaring
128
Lag om ändring av 6 § i lagen om beräknande av laga tid
129
Lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag
130
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
131
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
132
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
133
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
134
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
135
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen av det anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt om lämnandet av redovisning angående användningen av anslaget
136
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under år 2004
137
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2004
138
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2004
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.3.2005 Storleken av data: 45 kb
124
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
125
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
126
Statsrådets kanslis förordning om temporär ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.3.2005 Storleken av data: 55 kb
119
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
120
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 10 kap. 18 § i sjölagen
121
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 20 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
122
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
123
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av restriktioner på tillhandahållande av bistånd som rör militär verksamhet till Elfenbenskusten
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2005 Storleken av data: 49 kb
118
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2005 Storleken av data: 442 kb
116
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
117
Handels- och industriministeriets förordning om sötningsmedel för användning i livsmedel och alkoholdrycker
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.2.2005 Storleken av data: 150 kb
111
Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
112
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel
113
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
114
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om maximala inkomster enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
115
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa externa maximala inkomster enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.2.2005 Storleken av data: 278 kb
108
Statsrådets förordning om upphävande av 6 a § i mentalvårdsförordningen
109
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
110
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.2.2005 Storleken av data: 250 kb
98
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005
99
Statsrådets förordning om ändring av 71 a § förordningen om statsbudgeten
100
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
101
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
102
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
103
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk
104
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
105
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2004
106
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2005
107
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion för 2004
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.2.2005 Storleken av data: 59 kb
94
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
95
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ramavtalet om ett multilateralt miljöprogram på det nukleära området i Ryska federationen och av tilläggsprotokollet till ramavtalet
96
Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
97
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.2.2005 Storleken av data: 213 kb
87
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
88
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
89
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan i social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort
90
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer
91
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
92
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
93
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.2.2005 Storleken av data: 152 kb
81
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
82
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004
83
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2005
84
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
85
Handels- och industriministeriets förordning om förfarandet för godkännande av kontrollörer och om utförandet av kontrolluppgiften
86
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2004
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.2.2005 Storleken av data: 623 kb
76
Lag om Pyhä-Luosto nationalpark
77
Lag om upphävande av 1 § 1 mom. B-punkten och 9 § i lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
78
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
79
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter
80
Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.2.2005 Storleken av data: 729 kb
75
Handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.2.2005 Storleken av data: 108 kb
68
Lag om polisutbildning
69
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
70
Lag om ändring av 7 § i polislagen
71
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
72
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
73
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för 60 år av fred
74
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.2.2005 Storleken av data: 76 kb
57
Lag om vissa personregister vid magistraterna
58
Lag om ändring av äktenskapslagen
59
Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap
60
Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser
61
Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet
62
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004
63
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2004
64
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga år 2005
65
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut 157/1987 om allmänna anvisningar för begränsande av partikelutsläpp från kraftverk och pannanläggningar
66
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om börsprospekt
67
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om emissionsprospekt
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.2.2005 Storleken av data: 278 kb
49
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
50
Lag om ändring av socialvårdslagen
51
Lag om utvidgning av Liesjärvi nationalpark
52
Lag om utvidgning av Helvetinjärvi nationalpark
53
Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark
54
Lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster
55
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
56
Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.2.2005 Storleken av data: 92 kb
45
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater
46
Lag om ändring av radiolagen
47
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
48
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.2.2005 Storleken av data: 88 kb
39
Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
40
Lag om ändring av inkomstskattelagen
41
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
42
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
43
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2005
44
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.