Elektronisk författningssamling: 2005

Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.6.2005 Storleken av data: 91 kb
365
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
366
Miljöministeriets arbetsordning
367
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
368
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2003
369
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2005 Storleken av data: 89 kb
360
Lag om försök med alkolåsövervakad körrätt
361
Lag om temporär ändring av vägtrafiklagen
362
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
363
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
364
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2005 Storleken av data: 114 kb
353
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om koncession för fordonsbesiktning
354
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
355
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
356
Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer
357
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 60 och 64 § i kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
358
Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
359
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2005 Storleken av data: 120 kb
349
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
350
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
351
Inrikesministeriets arbetsordning
352
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2005 Storleken av data: 88 kb
337
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
338
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
339
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
340
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
341
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
342
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
343
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
344
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
345
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
346
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
347
Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
348
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2005 Storleken av data: 90 kb
331
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
332
Lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen
333
Lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
334
Lag om ändring av 85 § i inkomstskattelagen
335
Lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
336
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.5.2005 Storleken av data: 298 kb
325
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
326
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
327
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
328
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
329
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
330
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.5.2005 Storleken av data: 95 kb
319
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2005
320
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
321
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
322
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
323
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2005/2006 (Översättning till samiska)
324
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens mål och allmänna organisation
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.5.2005 Storleken av data: 93 kb
314
Lag om ändring av jaktlagen
315
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
316
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
317
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilt tillstånd för torskfiske, landning av osorterad fångst och angivna hamnar
318
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fodertillsatser
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2005 Storleken av data: 54900 kb (OBS: Stor fil!)
313
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2005 Storleken av data: 60700 kb (OBS: Stor fil!)
312
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.5.2005 Storleken av data: 192 kb
305
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret
306
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
307
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
308
Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt
309
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
310
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
311
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.5.2005 Storleken av data: 128 kb
297
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
298
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
299
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
300
Lag om ändring av strafflagen
301
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
302
Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag
303
Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen
304
Lag om ändring av 13 § i lagen om värdeandelssystemet
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.5.2005 Storleken av data: 87 kb
287
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism
288
Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier
289
Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
290
Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
291
Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
292
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
293
Statsrådets förordning om ändring av 46 § förordning om besiktning av fartyg
294
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
295
Statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilaga 1 i statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
296
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.5.2005 Storleken av data: 69 kb
282
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
283
Statsrådets förordning om polisutbildning
284
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i länsstyrelseförordningen
285
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
286
Inrikesministeriets förordning om studerandes studiesociala förmåner vid polisläroinrättningar
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.5.2005 Storleken av data: 157 kb
276
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden
277
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
278
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
279
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
280
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Parikkala och Kesälahti kommuner
281
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.5.2005 Storleken av data: 95 kb
271
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
272
Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
273
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
274
Statsrådets förordning om barnombudsmannen
275
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.5.2005 Storleken av data: 89 kb
264
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
265
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om konsultativa tjänster inom jordregisterprojektet i de palestinska områdena
266
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i polisförvaltningsförordningen
267
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
268
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2005/2006
269
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill år 2005
270
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2004
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.4.2005 Storleken av data: 173 kb
258
Statsrådets förordning om ändring av befolkningsdataförordningen
259
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
260
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behörighet för länsstyrelsen i Östra Finlands län i ärenden som gäller strukturfonderna
261
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna
262
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
263
Arbetsordning för kommunikationsministeriet
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2005 Storleken av data: 188 kb
252
Lag om ändring av miljöskyddslagen
253
Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
254
Lag om ändring av lagen om miljötillståndsverken
255
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
256
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
257
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.