Elektronisk författningssamling: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.11.2005 Storleken av data: 250 kb
872
Lag om ändring av 5 § i vallagen
873
Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen
874
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
875
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
876
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2005
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2005 Storleken av data: 239 kb
866
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar
867
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
868
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
869
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
870
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
871
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.11.2005 Storleken av data: 62 kb
864
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
865
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.11.2005 Storleken av data: 85 kb
863
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2006
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2005 Storleken av data: 89 kb
856
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
857
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
858
Lag om ändring av inkomstskattelagen
859
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
860
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
861
Statsrådets förordning om justitieförvaltningens servicecentral
862
Finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.11.2005 Storleken av data: 100 kb
853
Lag om ändring av läkemedelslagen
854
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
855
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Oy Stockmann Auto Ab och Autotalo Jurvakainen Ab vid Koncernskattecentralen
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.11.2005 Storleken av data: 119 kb
849
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
850
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
851
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
852
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.11.2005 Storleken av data: 47 kb
847
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
848
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.10.2005 Storleken av data: 146 kb
840
Lag om ändring av 13 kap. i sjukförsäkringslagen
841
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
842
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om ersättningsgilla kliniska näringspreparat som används vid behandling av dem
843
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
844
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
845
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
846
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.10.2005 Storleken av data: 297 kb
835
Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp
836
Statsrådets förordning om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
837
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
838
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
839
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (översättning till samiska)
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.10.2005 Storleken av data: 89 kb
827
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk
828
Lag om ändring av kyrkolagen
829
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
830
Lag om ändring av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal
831
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
832
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
833
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om studiematerialkostnader
834
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.10.2005 Storleken av data: 96 kb
825
Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
826
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.10.2005 Storleken av data: 133 kb
821
Lag om ändring av upphovsrättslagen
822
Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen
823
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i WIPO-fördraget om upphovsrätt som hör till området för lagstiftningen
824
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i WIPO-fördraget om framföranden och fonogram som hör till området för lagstiftningen
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.10.2005 Storleken av data: 166 kb
813
Lag om upphävande av lagen om överlåtelse av vederlagsjord i samband med ägoreglering, som skall verkställas för allmän väg
814
Lag om ändring av miljöskyddslagen
815
Lag om ändring av avfallslagen
816
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods
817
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
818
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
819
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
820
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2005
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.10.2005 Storleken av data: 94 kb
809
Lag om ändring av 13 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
810
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om den tredje fasen av stödprojektet inom undervisningssektorn i de palestinska områdena
811
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
812
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.10.2005 Storleken av data: 77 kb
802
Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
803
Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
804
Statsrådets förordning om kriterier och prioriteringar för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
805
Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader
806
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för den finländska filmen
807
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk
808
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.10.2005 Storleken av data: 403 kb
798
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
799
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och skatteverken att såsom behöriga myndigheter avgöra vissa ärenden som gäller beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar
800
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
801
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.10.2005 Storleken av data: 124 kb
795
Lag om ändring av lagen om bostadsköp
796
Lag om ändring av lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
797
Lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om konsumentklagonämnden
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2005 Storleken av data: 71 kb
789
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
790
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
791
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
792
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
793
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
794
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.9.2005 Storleken av data: 377 kb
767
Fängelselag
768
Häktningslag
769
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
770
Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
771
Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen
772
Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter
773
Lag om ändring av 5 b § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
774
Lag om ändring av 5 b § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
775
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
776
Lag om ändring av 45 kap. 26 a § i strafflagen
777
Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
778
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
779
Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen angående införande av äktenskapslagen
780
Lag om ändring av strafflagen
781
Lag om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
782
Lag om övervakning av villkorlig frihet
783
Lag om ändring av 17 kap. 45 § i rättegångsbalken
784
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
785
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om unga förbrytare
786
Lag om upphävande av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
787
Lag om ändring av 21 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
788
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om förvaltning av straffverkställighet
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.