Elektronisk författningssamling: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2005 Storleken av data: 118 kb
996
III tilläggsbudgeten för 2005
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2005 Storleken av data: 140 kb
983
Lag om ändring av 2 a kap. 5 § i strafflagen
984
Lag om ändring av 2 kap. 1 a och 1 d § i lagen om verkställighet av straff
985
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
986
Lag om ändring av 3 kap. 5 § i fängelselagen
987
Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen
988
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
989
Lag om ändring av 9 § i lagen om kyrkans centralfond
990
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier
991
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsgarantifonden
992
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
993
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
994
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i det regionala programmet för utvecklandet av landsbygden
995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2005 Storleken av data: 433 kb
979
Lag om upphävande av 9 a § i tullagen
980
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
981
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
982
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2005 Storleken av data: 130 kb
968
Lag om ändring av 136 § i inkomstskattelagen
969
Lag om ändring av 24 § i lagen om skatt på arv och gåva
970
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
971
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
972
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
973
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
974
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2005
975
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
976
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
977
Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven
978
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2005 Storleken av data: 83 kb
965
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om lantbrukets forskningscentral
966
Finansministeriets arbetsordning
967
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2005 Storleken av data: 308 kb
962
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
963
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
964
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2005 Storleken av data: 80 kb
954
Lag om ändring av regionutvecklingslagen
955
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring
956
Lag om ändring av lagen om hemkommun
957
Lag om ändring av befolkningsdatalagen
958
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Polen om samarbete i fråga om energisparande och miljövård
959
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
960
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
961
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk animalieproduktion
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2005 Storleken av data: 91 kb
949
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående
950
Lag om ändring av 69 § i räddningslagen
951
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
952
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
953
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2006
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2005 Storleken av data: 82 kb
937
Lag om stöd för närståendevård
938
Lag om ändring av socialvårdslagen
939
Lag om ändring av 6 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
940
Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen
941
Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen
942
Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
943
Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
944
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
945
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
946
Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
947
Lag om ändring av lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
948
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2005 Storleken av data: 86 kb
930
Lag om ändring av 2 § i familjevårdarlagen
931
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskrafts- och näringscentralerna
932
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
933
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
934
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
935
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
936
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2005 Storleken av data: 51 kb
928
Lag om ändring av folkhälsolagen
929
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2005 Storleken av data: 87 kb
920
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
921
Lag om ändring av lagen om mätteknikcentralen
922
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska landskapskonventionen
923
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
924
Statsrådets förordning om landsvägar
925
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för godstrafik och logistik
926
Statsrådets förordning om marktäkt
927
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2005
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2005 Storleken av data: 259 kb
919
II tilläggsbudgeten för 2005
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2005 Storleken av data: 89 kb
914
Statsrådets förordning om ändring av 10 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
915
Statsrådets förordning om studentexamen
916
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
917
Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare
918
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2005 Storleken av data: 267 kb
912
Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark
913
Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2005 Storleken av data: 155 kb
902
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
903
Lag om ändring av 45 § i mervärdesskattelagen
904
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finskspråkiga rättelseprotokollet
905
Lag om ändring av 23 b § i tullagen
906
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
907
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
908
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
909
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
910
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005
911
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2005 Storleken av data: 160 kb
894
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent
895
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om patenträtt
896
Lag om ändring av patentlagen
897
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2004
898
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
899
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
900
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2005
901
Inrikesministeriets förordning om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.11.2005 Storleken av data: 56 kb
889
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
890
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
891
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Kadrina
892
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Tamsalu
893
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av det i lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden samt om andra poster som på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens speciella karaktär kan godkännas som täckning
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2005 Storleken av data: 155 kb
885
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
886
Lag om ändring av lagen om posttjänster
887
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005-2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
888
Handels- och industriministeriets förordning om temporär strykning av vissa ämnen i bilaga 3 till handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.11.2005 Storleken av data: 154 kb
877
Lag om ändring av 1 och 2 § i museilagen
878
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
879
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av frafikförnödenheter
880
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 av statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon
881
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temporär ändring av 1 § 1 mom. i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
882
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
883
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggsstöd för år 2005
884
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2005
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.