Elektronisk författningssamling: 2005

Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 137 kb
1280
Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1281
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
1282
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1283
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1284
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
1285
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1286
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1287
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 568 kb
1272
Statsrådets förordning om delegationen för personskadeärenden
1273
Statsrådets förordning om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1274
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1275
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tjänstetecken för Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare
1276
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1277
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1278
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1279
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 148 kb
1266
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1267
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1268
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsyn över privat socialservice
1269
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1270
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
1271
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 165 kb
1253
Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården
1254
Lag om ändring av folkhälsolagen
1255
Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård
1256
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1257
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1258
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
1259
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1260
Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1261
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1262
Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
1263
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1264
Statsrådets förordning om ändring av strålskyddsförordningen
1265
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 234 kb
1245
Lag om Luftfartsverket
1246
Statsrådets förordning om Luftfartsverket
1247
Lag om Luftfartsförvaltningen
1248
Statsrådets förordning om Luftfartsförvaltningen
1249
Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken
1250
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1251
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
1252
Lag om ändring av 4 och 14 § i sjöräddningslagen
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 275 kb
1242
Luftfartslag
1243
Statsrådets förordning om militär luftfart
1244
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 163 kb
1234
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1235
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1236
Statsrådets förordning om ändring av 48 § i förordningen om registrering av fordon
1237
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006
1238
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1239
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1240
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1241
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 352 kb
1227
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1228
Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1229
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1230
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1231
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
1232
Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
1233
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 189 kb
1215
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1216
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1217
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1218
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1219
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1220
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1221
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1222
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1223
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1224
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1225
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1226
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 143 kb
1210
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
1211
Lag om ändring av 15 b och 15 e § i aravalagen
1212
Lag om ändring av 25 och 27 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1213
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1214
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av uppgifter om oavsiktlig fångst av valar vid fiske
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 148 kb
1204
Brottsskadelag
1205
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
1206
Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
1207
Statsrådets förordning om samarbetet mellan Statskontoret och myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid ersättning av brottsskador
1208
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om rättshjälp
1209
Statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 145 kb
1198
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
1199
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
1200
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1201
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
1202
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1203
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 a § i lagen om statsandelar till kommunerna
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 487 kb
1190
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
1191
Lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1192
Statsrådets förordning om museer
1193
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
1194
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
1195
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2006
1196
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
1197
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 147 kb
1184
Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1185
Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag
1186
Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
1187
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
1188
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1189
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 146 kb
1177
Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1178
Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1179
Lag om ändring av strålskyddslagen
1180
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1181
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1182
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden
1183
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier för statens affärsverk och delägare i ett företag år 2006
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 463 kb
1170
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
1171
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
1172
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
1173
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1174
Arbetsordning för utrikesministeriet
1175
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1176
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 373 kb
1161
Lag om ändring av strafflagen
1162
Lag om upphävande av 6 § 4 mom. i lagen om ungdomsstraff
1163
Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg
1164
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1165
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1166
Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift
1167
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
1168
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
1169
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2005
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2005 Storleken av data: 153 kb
1157
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1158
Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1159
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1160
Lag om ändring av lagen angående vissa grannelagsförhållanden
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2005 Storleken av data: 182 kb
1141
Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen
1142
Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
1143
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1144
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
1145
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1146
Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1147
Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen
1148
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1149
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1150
Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1151
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1152
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1153
Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden
1154
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1155
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1156
Lag om upphävande av vissa bestämmelser som hänför sig till nettoinkomsten av skogsbruk
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2005 Storleken av data: 180 kb
1125
Lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1126
Lag om ändring av bilskattelagen
1127
Lag om inkomstskatteskalan för 2006
1128
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1129
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1130
Lag om ändring av 14 § i lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1131
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1132
Lag om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen
1133
Lag om upphävande av 7 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1134
Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1135
Lag om ändring av 7 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1136
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1137
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1138
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och om temporär ändring av 19 § i lagen
1139
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt
1140
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2006
Säädöskokoelmat numeroittain

208 - 189 188 - 169 168 - 149 148 - 129 128 - 109 108 - 89 88 - 69 68 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.