Elektronisk författningssamling: 2004

Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.3.2004 Storleken av data: 64 kb
199
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
200
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
201
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
202
Kommunikationsministeriets förordning om övningsbanors dimensionering, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem
203
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2004
204
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kompensationsstöd för 2001 års produktionsstöd för spånadslin
205
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2003 slaktade kvigor och tjurar
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.3.2004 Storleken av data: 88 kb
191
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
192
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
193
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 14 § handels- och industriministeriets beslut om kött och köttvaror
194
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel
195
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hantering av animaliska biprodukter i biogas- och komposteringsanläggningar samt om hantering av gödsel i tekniska anläggningar
196
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
197
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia
198
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.3.2004 Storleken av data: 280 kb
186
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet
187
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid europaparlamentsvalet och kommunalvalet år 2004
188
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana
189
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
190
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2003 slaktade slaktsvin och slaktfjäderfän samt för unga avelssvin som sålts år 2003
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.3.2004 Storleken av data: 78 kb
179
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg
180
Lag om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
181
Lag om ändring av 7 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
182
Statsrådets förordning om ändring av elmarknadsförordningen
183
Statsrådets förordning om tidsfördelning i fråga om mättjänster i eldistributionsnäten
184
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd
185
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.3.2004 Storleken av data: 86 kb
177
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004
178
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan av arealer i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2004 samt avtalsperioderna för dessa avtal
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.3.2004 Storleken av data: 50 kb
172
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
173
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arkivverket
174
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2003
175
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2004
176
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.3.2004 Storleken av data: 44 kb
169
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen angående bringande i kraft och tillämpning av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och ikraftträdandet av lagen angående godkännande av konventionens vissa bestämmelser samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall
170
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen
171
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.3.2004 Storleken av data: 195 kb
163
Lag om ändring av arkivlagen
164
Republikens presidents förordning om tullverkets förtjänstkors och förtjänstmedalj
165
Statsrådets förordning om ändring av 45 och 47 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
166
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
167
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
168
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av tilläggsstöd per djur för renskötselåret 2003/2004
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2004 Storleken av data: 222 kb
159
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om "Stiftelsen Utbildning Nordkalotten"
160
Statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut
161
Statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond
162
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.2.2004 Storleken av data: 148 kb
155
Statsrådets beslut om upplösande av Tohmajärvi och Värtsilä kommuner och bildande av en ny Tohmajärvi kommun
156
Statsrådets beslut om upplösande av Loimaa stad och Loimaa kommun och bildande av en ny kommun
157
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter för Luftfartsverkets myndighetsprestationer
158
Justitieministeriets förordning om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid landskapsval i Kajanaland
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2004 Storleken av data: 94 kb
148
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
149
Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
150
Lag om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
151
Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
152
Lag om ändring av 95 § kommunikationsmarknadslagen
153
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättände i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstigtningen i avtalet
154
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2004 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2004 Storleken av data: 295 kb
120
Konkurslag
121
Lag om ändring av lagen om återvinning till konkursbo
122
Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
123
Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
124
Lag om upphävande av 3 § lagen om godkännande och verkställighet av den i Köpenhamn den 7 november 1933 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående konkurs
125
Lag om ändring av utsökningslagen
126
Lag om ändring av 9 och 16 § passlagen
127
Lag om ändring av 10 kap. 2 § handelsbalken
128
Lag om ändring av 23 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
129
Lag om ändring av 17 § lagen om borgen och tredjemanspant
130
Lag om ändring av 15 § lagen om inteckning i bil
131
Lag om ändring av 1 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
132
Lag om ändring av 17 § lagen om hypoteksbanker
133
Lag om ändring av 8 § lagen om företagssanering
134
Lag om ändring av 3 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
135
Lag om ändring av 7 och 11 § lönegarantilagen
136
Lag om ändring av 6 § lagen om lönegaranti för sjömän
137
Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret
138
Lag om ändring av 100 a § lagen om företagssanering
139
Lag om ändring av 19 § handelsregisterlagen
140
Lag om ändring av 13 kap. 19 § lagen om aktiebolag
141
Lag om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag
142
Lag om ändring av 19 kap. 31 § lagen om andelslag
143
Lag om ändring av 75 § lagen om bostadsrättsföreningar
144
Lag om ändring av 120 § sparbankslagen
145
Lag om ändring av 129 § lagen om försäkringskassor
146
Lag om ändring av 22 § lagen om stiftelser
147
Lag om ändring av 98 § lagen om pensionsstiftelser
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.2.2004 Storleken av data: 67 kb
113
Lag om ändring av vägtrafiklagen
114
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
115
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
116
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
117
Statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden
118
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2004
119
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.2.2004 Storleken av data: 193 kb
108
Statsrådets förordning om verkställigheten av samiska språklagen (Översättning till enaresamiska, Översättning till nordsamiska, Översättning till skoltsamiska)
109
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
110
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen
111
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt, färska bär och färska grönsaker
112
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2003
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.2.2004 Storleken av data: 333 kb
103
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 68 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
104
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
105
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
106
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2004
107
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.2.2004 Storleken av data: 197 kb
99
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
100
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2004
101
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
102
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.2.2004 Storleken av data: 63 kb
88
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av särskilda stadganden i handels- och sjöfartsfördraget mellan Finland och Island
89
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i det med Israel ingångna handelsavtalet
90
Lag om upphävande av lagen om godkännande av särskilda stadganden i handelsfördraget mellan Finland och Norge
91
Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till handelsfördraget mellan Finland och Norge
92
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Norge angående handel med jordbruks- och fiskeriprodukter
93
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i handelsavtalet mellan Republiken Finland och Republiken Turkiet
94
Lag om upphävande av lagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige angående handeln med jordbruksprodukter
95
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
96
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter
97
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
98
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.2.2004 Storleken av data: 152 kb
81
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska unionen
82
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska hälsoberedskapsavtet
83
Statsrådets förordning om ändring av 14 § förordningen om fiske
84
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2004
85
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter
86
Statsrådets förordning om de förfaranden som skall följas när statligt stöd anmäls till kommissionen
87
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.2.2004 Storleken av data: 116 kb
78
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2004
79
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk
80
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Sudan
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.2.2004 Storleken av data: 85 kb
75
Lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
76
Lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför allvarlig risk
77
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.