Elektronisk författningssamling: 2004

Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.5.2004 Storleken av data: 131 kb
330
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
331
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
332
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
333
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.5.2004 Storleken av data: 55 kb
324
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
325
Lag om ändring av 10 kap. 18 § sjölagen
326
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
327
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
328
Arbetsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
329
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2004 Storleken av data: 76 kb
316
Lag om ändring och temporär ändring av 7 a § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
317
Lag om temporär ändring av 4 a § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland
318
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
319
Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag
320
Lag om ändring av 9 § marknadsdomstolslagen
321
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
322
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien
323
Statsrådets förordning om ändring av elsäkerhetsförordningen
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2004 Storleken av data: 191 kb
306
Lag om ändring av 3 kap. 7 § och 4 kap. 1 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
307
Lag om ändring av 8 kap. 1 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
308
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
309
Lag om förutsättningarna för förvärvsarbete för medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien
310
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om förutsättningarna för förvärvsarbete för medborgare i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien
311
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av rådets beslut 2002/772/EG, Euratom om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom
312
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
313
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om medicinsk forskning
314
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
315
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2004 Storleken av data: 207 kb
301
Utlänningslag
302
Lag om ändring av 47 kap. strafflagen
303
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
304
Lag om ändring av 13 kap. 11 § arbetsavtalslagen
305
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.4.2004 Storleken av data: 85 kb
295
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
296
Lag om ändring av läkemedelslagen
297
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land
298
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fågelägg som importeras från tredje land
299
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land
300
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2004 Storleken av data: 175 kb
288
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004
289
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2004
290
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004
291
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2004 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2004
292
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003
293
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
294
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2003, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2003, extensifieringsersättningen för 2003, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2003 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2003
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.4.2004 Storleken av data: 77 kb
280
Statistiklag
281
Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
282
Lag om Museiverket
283
Lag om ändring av 2 och 5 a § lagen om organisering av konstens främjande
284
Statsrådets förordning om ändring av 3 § 9 punkten i reglementet för statsrådet
285
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
286
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
287
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2004 Storleken av data: 174 kb
274
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets beslut på stats- eller regeringschefsnivå om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
275
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till nordsamiska)
276
Lag om ändring av skoltlagen (Översättning till skoltsamiska)
277
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
278
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
279
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fjäderfäkötthygien
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.4.2004 Storleken av data: 74 kb
267
Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
268
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Stockholmkonventionen om långlivade organiska föroreningar
269
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2004
270
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2003
271
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
272
Statsrådets förordning om storleken på minoritetsägarens ägarandel av en delägerbostad som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
273
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.4.2004 Storleken av data: 51 kb
260
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik
261
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik
262
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik
263
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik
264
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
265
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
266
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.4.2004 Storleken av data: 162 kb
259
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.4.2004 Storleken av data: 13279 kb (OBS: stor fil!)
256
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Organisationen för förbud mot kemiska vapen om organisationens privilegier och immuniteter
257
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken Nicaragua om främjande av och skydd för investeringar
258
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.4.2004 Storleken av data: 83 kb
252
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering med Libanon
253
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering med Algeriet
254
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
255
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.4.2004 Storleken av data: 150 kb
245
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om delegationen för internationella investeringar och multinationella företag
246
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
247
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
248
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
249
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
250
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 5 och 14 § handels- och industriministeriets förordning
251
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.4.2004 Storleken av data: 60 kb
235
Lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
236
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
237
Lag om ändring av 4 § lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
238
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 9 kap. sjölagen
239
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
240
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar
241
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
242
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 2 § 4 mom. handels- och industriministeriets beslut angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser
243
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
244
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.4.2004 Storleken av data: 173 kb
224
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
225
Lag om utländska fondbolags verksamhet i Finland
226
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
227
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
228
Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § värdepappersmarknadslagen
229
Lag om ändring av 3 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt
230
Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen
231
Lag om ändring av 8 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
232
Lag om ändring av 16 § lagen om överlåtelseskatt
233
Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt
234
Finansministeriets förordning om de utredningar som skall fogas till fondbolags och förvaringsinstituts ansökan om verksamhetstillstånd
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.4.2004 Storleken av data: 80 kb
217
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om astrofysiskt samarbete
218
Lag om ändring av vallagen
219
Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
220
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
221
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
222
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2004
223
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.4.2004 Storleken av data: 120 kb
210
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
211
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Estland om gemensamt genomförd reducering av utsläpp av växthusgaser och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
212
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
213
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
214
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om specialstöd som betalas till producenten och om ersättningar för översvämningsskador samt om anmälan om de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2004
215
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott av nationellt husdjursstöd år 2004
216
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2004
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.4.2004 Storleken av data: 63 kb
206
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för leveranser av helmjölk
207
Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
208
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
209
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.