Elektronisk författningssamling: 2004

Band 73 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2004 Storleken av data: 137 kb
462
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
463
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
464
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
465
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004
466
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
Band 72 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.6.2004 Storleken av data: 74 kb
455
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
456
Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
457
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
458
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
459
Lag om ändring av miljöskyddslagen
460
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
461
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
Band 71 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.6.2004 Storleken av data: 95 kb
449
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
450
Lag om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
451
Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
452
Lag om ändring av avfallslagen
453
Lag om ändring av 4 § lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon
454
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
Band 70 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.6.2004 Storleken av data: 155 kb
442
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar
443
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
444
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Garching den 9 februari 2004 mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (ESO) ingångna avtalet om Finlands anslutning till konventionen för upprättande av en europeisk organisation för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen, i konventionen samt i de protokoll som hänför sig till konventionen
445
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets civilrättsliga konvention om korruption
446
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de grunder som skall tillämpas då boende väljs till hyresbostäder som understöds av staten
447
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning av nordligt stöd 2004
448
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
Band 69 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.6.2004 Storleken av data: 86 kb
436
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2004
437
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
438
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
439
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2002
440
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
441
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens målsättningar och allmänna organisation
Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2004 Storleken av data: 151 kb
433
Statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen
434
Statsrådets förordning om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
435
Statsrådets förordning om stöd för teknologisk forskning och utveckling
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2004 Storleken av data: 85 kb
427
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
428
Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
429
Statsrådets förordning om identitetshandlingar som utfärdas av polisen
430
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen
431
Statsrådets förordning om arbetsrådet
432
Justitieministeriets förordning om minsta antalet medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner vid års 2004 kommunalval
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.5.2004 Storleken av data: 91 kb
422
Statsrådets förordning om överföring av Kökar före detta lotsstation till landskapet Åland
423
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets beslut på stats- eller regeringschefsnivå om ändring av artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
424
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
425
Statsrådets förordning om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
426
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.5.2004 Storleken av data: 204 kb
416
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
417
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
418
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
419
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
420
Republikens presidents förordning om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
421
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.5.2004 Storleken av data: 199 kb
408
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
409
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
410
Lag om ändring av sparbankslagen
411
Lag om ändring av 12 § kreditinstitutslagen
412
Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
413
Lag om ändring av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
414
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
415
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om ytterligare restriktiva åtgärder mot Liberia
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.5.2004 Storleken av data: 88 kb
400
Lag om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
401
Lag om ändring av 18 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
402
Lag om ändring av 1 § lagen om arbetsdomstolen
403
Lag om ändring av 22 § semesterlagen
404
Lag om ändring av arbetstidslagen
405
Lag om ändring av 15 § lagen om unga arbetstagare
406
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid rättshjälp
407
Statsrådets förordning om Museiverket
Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2004 Storleken av data: 95 kb
393
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Europeiska skogsinstitutet
394
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
395
Statsrådets förordning om ändring av 45 och 61 § i aravaförordningen
396
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid europaparlamentsvalet och kommunalvalet år 2004
397
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om inskränkningar av laxfisket inom Finlands territorialvatten och fiskezon i egentliga Östersjön och Bottniska viken samt i Simojoki
398
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
399
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av ett restriktionsområde i landskapet Åland på grund av VHS-sjuka hos fisk
Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2004 Storleken av data: 233 kb
392
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.5.2004 Storleken av data: 245 kb
388
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
389
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2004
390
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
391
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.5.2004 Storleken av data: 164 kb
379
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Organisationen för förbud mot kemiska vapen om organisationens privilegier och immuniteter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
380
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om organisering av konstens främjande
381
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
382
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
383
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning 32 § om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
384
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2004/2005
385
Statsrådets förordning om ändring av 11 och 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
386
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen
387
Statsrådets beslut om anslutning av Vehmersalmi kommun till Kuopio stad
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.5.2004 Storleken av data: 66 kb
372
Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt
373
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
374
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
375
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
376
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
377
Handels- och industriministeriets förordning om beräkning av omsättningen för en part i företagsförvärvet
378
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.5.2004 Storleken av data: 101 kb
350
Lag om ändring av folkpensionslagen
351
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
352
Lag om ändring av lagen om studiestöd
353
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
354
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
355
Lag om ändring av 15 och 21 § lagen om vuxenutbildningsstöd
356
Lag om ändring av militärunderstödslagen
357
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
358
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
359
Lag om ändring av 30 § lagen om rehabiliteringspenning
360
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
361
Lag om ändring av barnbidragslagen
362
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
363
Lag om ändring av 19 och 21 § lagen om alterneringsledighet
364
Lag om ändring av 12 kap. 4 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
365
Lag om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
366
Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn
367
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
368
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
369
Lag om ändring av 37 § familjepensionslagen
370
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
371
Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.5.2004 Storleken av data: 80 kb
345
Lag om ändring av lagen om studiestöd
346
Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
347
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till Internationella arbetsorganisationens konvention om skydd i arbete och arbetshygien och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
348
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
349
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.5.2004 Storleken av data: 77 kb
338
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike, Europeiska Atomenergigemenskapen och IAEA rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
339
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
340
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
341
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
342
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
343
Statsrådets förordning om ändring av justeringsförordningen
344
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.5.2004 Storleken av data: 194 kb
334
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
335
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar
336
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2004
337
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2004/2005 betalas till förädlingsföretag för torkat foder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.