Elektronisk författningssamling: 2004

Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.7.2004 Storleken av data: 162 kb
618
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
619
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
620
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
621
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Tove Jansson och barnkulturen
622
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.7.2004 Storleken av data: 102 kb
613
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
614
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
615
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
616
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
617
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2004 Storleken av data: 62 kb
608
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
609
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
610
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
611
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
612
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2004 Storleken av data: 74 kb
595
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 184 § i förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
596
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av nonylfenol och nonylfenoletoxilat
597
Statsrådets förordning om upphävande av 33 och 36 § i förordningen om förskottsuppbörd
598
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
599
Statsrådets förordning om upphävande av 11 § i förordningen om skatteuppbörd
600
Statsrådets förordning om upphävande av 6 § i förordningen om påförande av accis
601
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i tullförordningen
602
Statsrådets beslut om upplösande av Parikkala, Saari och Uukuniemi kommuner och bildande av en ny Parikkala kommun
603
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av 2 § och bilaga 1 jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
604
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
605
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
606
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav gällande tjursperma
607
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställighet av gemenskapens lagstiftning gällande mul- och klövsjuka
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2004 Storleken av data: 87 kb
585
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe
586
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet och Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information
587
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information
588
Lag om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
589
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av befolkningsdatalagen
590
Lag om ändring av 35 § i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
591
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen med stadga för Europaskolorna
592
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
593
Lag om ändring av 37 och 47 § i aravalagen
594
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2004 Storleken av data: 90 kb
578
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald
579
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
580
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Egypten om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
581
Statsrådets förordning om skrotfordon
582
Statsrådets förordning om skrotningsunderstöd för fordon
583
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck
584
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2004 Storleken av data: 126 kb
577
Tilläggsbudgeten för 2004
Band 86 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2004 Storleken av data: 112 kb
561
Lag om ändring av inkomstskattelagen
562
Lag om ändring av 10 § i förmögenhetsskattelagen
563
Lag om upphävande av 8 § 2 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
564
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
565
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
566
Lag om upphävande av 11 § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt
567
Lag om ändring av lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
568
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
569
Lag om ändring av 39 § i lagen om påförande av accis
570
Lag om ändring av 39 § i tullagen
571
Lag om ändring av 53 och 54 § i lagen om skatt på arv och gåva
572
Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
573
Lag om ändring av 210 § i mervärdesskattelagen
574
Lag om ändring av 52 § i lagen om överlåtelseskatt
575
Lag om ändring av 18 § i lotteriskattelagen
576
Lag om ändring av 55 § i lagen om skatt på arv och gåva
Band 85 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2004 Storleken av data: 83 kb
552
Lag om ändring av skogslagen
553
Lag om ändring av naturvårdslagen
554
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk samt ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk som hör till området för lagstiftningen
555
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
556
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
557
Statsrådets förordning om ändring av bilagan 2 till statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2004
558
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2003/2004
559
Statsrådets beslut om upplösande av Kangasala och Sahalax kommuner och bildande av en ny Kangasala kommun
560
Statsrådets beslut om anslutning av Kiihtelysvaara och Tuupovaara kommuner till Joensuu stad
Band 84 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.6.2004 Storleken av data: 92 kb
542
Lag om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
543
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
544
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart
545
Lag om ändring av 17 och 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
546
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
547
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till års 1992 konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
548
Statsrådets beslut om anslutning av Kangaslampi kommun till Varkaus stad
549
Statsrådets beslut om upplösande av Karinais och Pöytis kommuner och bildande av en ny Pöytis kommun
550
Kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
551
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksområdet av naturvärdeshandel
Band 83 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.6.2004 Storleken av data: 320 kb
541
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk
Band 82 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2004 Storleken av data: 187 kb
536
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2004
537
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för bostadslägenhet
538
Miljöministeriets förordning om formuläret för hyresavtal för underuthyrning av bostadslägenhet
539
Försvarsministeriets förordning om ändring av 3 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
540
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Jumalan seurakunta (Guds församling) i registret över religionssamfund
Band 81 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2004 Storleken av data: 83 kb
525
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
526
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
527
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
528
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om marin utrustning
529
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
530
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om besiktning av fartyg
531
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor
532
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
533
Statsrådets förordning om ändring av 23 och 32 § i förordningen om användning av fordon på väg
534
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ädelmetallarbeten
535
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag
Band 80 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.6.2004 Storleken av data: 125 kb
516
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation
517
Lag om ändring av 38 kap. 4 § i strafflagen
518
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
519
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler
520
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
521
Lag om ändring av 16 § i sjöräddningslagen
522
Lag om ändring av 36 § i polislagen
523
Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
524
Statsrådets förordning om delegationen för småbarnsfostran
Band 79 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.2004 Storleken av data: 84 kb
509
Lag om ändring av skadeståndslagen
510
Lag om ändring av 6 § i trafikförsäkringslagen
511
Lag om ändring av 3 § i patientskadelagen
512
Lag om ändring av 12 § i lagen om ansvar i spårtrafik
513
Lag om delegationen för personskadeärenden
514
Statsrådets förordning om begränsningar som gäller cement och fabrikat som innehåller cement
515
Finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut
Band 78 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.6.2004 Storleken av data: 82 kb
503
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp
504
Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens konstmuseum
505
Statsrådets förordning om meteorologiska institutet
506
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
507
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
508
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
Band 77 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2004 Storleken av data: 83 kb
492
Lag om ändring av vissa övergångsbestämmelser i en lag om ändring av lagen om aktiebolag
493
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Iran om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
494
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Uruguay om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
495
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den till konventionen anslutna INF-koden
496
Statsrådets förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån
497
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
498
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om yrkespedagogisk lärarutbildning
499
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om trafiklärarutbildning
500
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
501
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
502
Justitieministeriets förordning om konkursärenden
Band 76 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2004 Storleken av data: 93 kb
484
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
485
Lag om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
486
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
487
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
488
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
489
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
490
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av fartygsregisterlagen
491
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
Band 75 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.6.2004 Storleken av data: 90 kb
476
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
477
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
478
Lag om ändring av 3 § lagen om arbetarskyddsförvaltningen
479
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och av lagen om ändring av 24 § lagen om paketresor
480
Statsrådets förordning om arbetarskyddsnämnderna
481
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
482
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
483
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kaustby och Halsua kommuner
Band 74 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.6.2004 Storleken av data: 235 kb
467
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av anslutningsavtalet mellan Finland och Europeiska Sydobservatoriet (ESO), konventionen för upprättande av ESO och det till konventionen fogade finansprotokollet samt protokollet om privilegier och immuniteter för ESO samt om ikraftträdande av lagen som hänför sig till dessa avtalsarrangemang
468
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med samarbetsorganisationen för länderna i området på Afrikas horn (IGAD)
469
Statsrådets beslut om anslutning av Kullaa kommun till Ulvila stad
470
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
471
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2004
472
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2004/2005 (Översättning till samiska)
473
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
474
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning på kilogram baserat nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd för 2004
475
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.