Elektronisk författningssamling: 2004

Band 113 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.8.2004 Storleken av data: 96 kb
759
Lag om integritetsskydd i arbetslivet
760
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård
761
Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete inom företag
762
Lag om ändring av 7 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
763
Lag om ändring av 8 b och 19 § i statstjänstemannalagen
764
Lag om ändring av 7 och 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
765
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot år 2004
Band 112 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.8.2004 Storleken av data: 175 kb
742
Lag om europabolag
743
Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om aktiebolag
744
Lag om ändring av handelsregisterlagen
745
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
746
Lag om ändring av 7 § i firmalagen
747
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
748
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
749
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
750
Lag om ändring av 19 § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
751
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
752
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
753
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
754
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
755
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
756
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
757
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
758
Lag om arbetstagarinflytande i europabolag
Band 111 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.8.2004 Storleken av data: 92 kb
734
Lag om ändring av aravalagen
735
Lag om ändring av aravabegränsningslagen
736
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
737
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om hemkommun
738
Statsrådets förordning om tillämpning av konventionen om ömsesidigt bistånd och arbete mellan tullförvaltningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen innan konventionen trätt i kraft internationellt
739
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
740
Justitieministeriets förordning om fördelning av platserna i Kajanalands landskapsfullmäktige mellan kommunerna
741
Handels- och industriministeriets förordning om övervakning av koldioxidutsläpp och om den rapport som skall utarbetas över utsläppen
Band 110 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.8.2004 Storleken av data: 47 kb
731
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationell kvalitetsklass för smör och angivelse av kvalitetsklassen på förpackningarna
732
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det beredningsstöd som regleringsåret 2003/2004 betalas till förädlingsföretag för torkat foder
733
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2004
Band 109 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.8.2004 Storleken av data: 63 kb
730
Statsrådets förordning om utsläppshandel
Band 108 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.8.2004 Storleken av data: 133 kb
715
Lag om ändring av universitetslagen
716
Lag om ändring av inkomstskattelagen
717
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
718
Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
719
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
720
Lag om ändring av 39 § i förmögenhetsskattelagen
721
Lag om ändring av 29 § i lagen om beskattningsförfarande
722
Lag om ändring av 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
723
Lag om ändring av 19 § i tonnageskattelagen
724
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
725
Lag om upphävande av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
726
Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
727
Lag om förmögenhetsskatteskalan för 2005
728
Lag om ändring av inkomstskattelagen
729
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
Band 107 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.8.2004 Storleken av data: 164 kb
711
Lag om ändring av lagen om besöksförbud
712
Lag om upphävande av 21 kap. 17 § i strafflagen
713
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
714
Lag om ändring av 34 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
Band 106 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.8.2004 Storleken av data: 245 kb
697
Lag om ändring av lagen om advokater
698
Lag om ändring av 6 § i lagen om statliga rättshjälpsbyråer
699
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
700
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
701
Lag om ändring av 23 § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
702
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
703
Lag om ändring av sparbankslagen
704
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
705
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
706
Lag om ändring av 15 och 31 § i lagen om Finansinspektionen
707
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
708
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
709
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
710
Lag om ändring av personalfondslagen
Band 105 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.8.2004 Storleken av data: 84 kb
686
Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
687
Lag om ändring av 11 § i lagen om bekämpning av flyghavre
688
Lag om ändring av 15 § i lagen om skydd för växters sundhet
689
Lag om ändring av 25 § i foderlagen
690
Lag om ändring av 18 § i lagen om handel med utsäde
691
Lag om ändring av 7 b § i lagen om plantmaterial
692
Lag om ändring av 3 § i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden
693
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
694
Lag om ändring av 5 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
695
Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
696
Lag om ändring av 26 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning
Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.8.2004 Storleken av data: 133 kb
683
Lag om utsläppshandel
684
Lag om ändring av 43 § i miljöskyddslagen
685
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimarknadsverket
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.7.2004 Storleken av data: 157 kb
679
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
680
Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
681
Lag om upphävande av lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
682
Lag om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen
Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.7.2004 Storleken av data: 59 kb
674
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Etiopian Ortodoks Tewahdo yhdyskunta i registret över religionssamfund
675
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om vissa produkter som används i djurfoder
676
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
677
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
678
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervaknad provtagning inom utsädesproduktionen
Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.7.2004 Storleken av data: 148 kb
668
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
669
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av skydds- och övervakningszoner på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun
670
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upplysningar som skall lämnas vid införsel av hästavelsmaterial
671
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
672
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
673
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.7.2004 Storleken av data: 168 kb
667
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.7.2004 Storleken av data: 87 kb
658
Lag om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
659
Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
660
Lag om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
661
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt
662
Republikens presidents förordning om partiellt sättande i kraft av konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen och om partiellt ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
663
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1980 och 1984 års protokoll om ändring av konventionen angående internationell civil luftfart
664
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning av kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
665
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter
666
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.7.2004 Storleken av data: 90 kb
650
Lag om ändring av strafflagen
651
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
652
Lag om ändring av 2 kap. 1 a § i lagen om rättegång i brottmål
653
Lag om ändring av 182 och 189 § i utlänningslagen
654
Lag om ändring av straffregisterlagen
655
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
656
Lag om ändring av 23 § i lagen om granskning av bildprogram
657
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.7.2004 Storleken av data: 113 kb
635
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
636
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
637
Lag om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
638
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor
639
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
640
Lag om ändring av 1 och 1 d § i folkpensionslagen
641
Lag om ändring av familjepensionslagen
642
Lag om ändring av 1 § i barnbidragslagen
643
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd
644
Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
645
Lag om ändring av 1 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
646
Lag om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn
647
Lag om ändring av 1 § i lagen om handikappbidrag
648
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning
649
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.7.2004 Storleken av data: 92 kb
629
Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
630
Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen
631
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet om skydd för och utbyte av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
632
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tyskland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
633
Statsrådets förordning om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
634
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets beslut om personlyft med kran och gaffeltruck
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.7.2004 Storleken av data: 103 kb
624
Lag om ändring av lagen om hemkommun
625
Lag om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
626
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
627
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
628
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.7.2004 Storleken av data: 376 kb
623
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.