Elektronisk författningssamling: 2004

Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.10.2004 Storleken av data: 288 kb
884
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
885
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
886
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
887
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
888
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
889
Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
890
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
891
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
892
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för företagare
893
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
894
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
895
Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
896
Lag om ändring av folkpensionslagen
897
Lag om ändring av 15 b § i familjepensionslagen
898
Lag om betalning av fordringar som innehas av de pensionsanstalter som övertagit försäkringsbestånd av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Kansa
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2004 Storleken av data: 56 kb
878
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
879
Statsrådets förordning om i kraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
880
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2005
881
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av studentexamensförordningen
882
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
883
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2004
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2004 Storleken av data: 213 kb
875
II tilläggsbugeten för 2004
876
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
877
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2004 Storleken av data: 79 kb
866
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
867
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
868
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
869
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
870
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen (Översättning till samiska)
871
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2003
872
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
873
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk i ärenden som avser skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
874
Skattestyrelsens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.9.2004 Storleken av data: 85 kb
855
Lag om ändring av folkhälsolagen
856
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
857
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
858
Lag om ändring av 9 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
859
Republikens presidents förordning om ikraftträdelse av 26 b § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
860
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i djurskyddsförordningen
861
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 34 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
862
Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
863
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2004/2005
864
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2002
865
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2004
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.9.2004 Storleken av data: 177 kb
851
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
852
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
853
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
854
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.2004 Storleken av data: 693 kb
849
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort
850
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2003
Band 126 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.2004 Storleken av data: 113 kb
847
Lag om ändring av gentekniklagen
848
Lag om ändring av 34 kap. 4 § och 44 kap. 9 § i strafflagen
Band 125 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.2004 Storleken av data: 182 kb
841
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
842
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
843
Statsrådets förordning om interventionsfonden för jordbruket
844
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
845
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 och 22 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
846
Inrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar
Band 124 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.9.2004 Storleken av data: 256 kb
840
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
Band 123 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.9.2004 Storleken av data: 68 kb
832
Lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
833
Lag om ändring av 1 § i lagen om familjepension efter riksdagsman
834
Lag om ändring av 4 § i lagen om statens pensionsfond
835
Lag om sättande i krav av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän
836
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i polisförordningen
837
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
838
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 2 § 3 och 4 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
839
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2004 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000-2006
Band 122 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2004 Storleken av data: 43 kb
830
Miljöministeriets förordning om ändring av bilagan till miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
831
Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i bilagan till miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
Band 121 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2004 Storleken av data: 103 kb
821
Lag om ändring av kyrkolagen
822
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
823
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
824
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
825
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Moldavien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
826
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
827
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och tilläggsprotokollet till överenskommelsen
828
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om militär luftfart
829
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun
Band 120 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2004 Storleken av data: 145 kb
813
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
814
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
815
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om accis på flytande bränslen
816
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens pensioner
817
Statsrådets förordning om statens pensionsnämnd
818
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
819
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
820
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av en ändring av samfundsordningen för religionssamfundet Yksityinen kreikkalais-katolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa i registret över religionssamfund
Band 119 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2004 Storleken av data: 90 kb
808
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
809
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 42 och 52 § kemikalielagen
810
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen
811
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Redeemed Christian Church of God i registret över religionssamfund
812
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko i registret över religionssamfund
Band 118 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.8.2004 Storleken av data: 236 kb
797
Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag
798
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen med stadga för Europaskolorna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
799
Statsrådets förordning om medborgarskap
800
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försäkringskassor
801
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter
802
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
803
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2004
804
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
805
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
806
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan till myndigheter och registrering av förbud att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom att betala en försäkrings återköpsvärde
807
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om trikinundersökning
Band 117 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.8.2004 Storleken av data: 184 kb
792
Lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket
793
Lag om ändring av 3 § i lagen om utveckling av högskoleväsendet
794
Statsrådets förordning om universitetsexamina
795
Statsrådets förordning om ändring av studentexamensförordningen
796
Statsrådets förordning om upphävande av 10 § i gymnasieförordningen
Band 116 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.2004 Storleken av data: 93 kb
783
Lag om ändring av ärvdabalken
784
Lag om ändring av 90 och 99 § i äktenskapslagen
785
Lag om ändring av 17 § i lagen om borgen och tredjemanspant
786
Lag om ändring av konkurslagen
787
Lag om ändring av 6 § i lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
788
Lag om ändring av 4 kap. 3 a § i utsökningslagen
789
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
790
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
791
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004
Band 115 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.2004 Storleken av data: 155 kb
772
Lag om ändring av inkomstskattelagen
773
Lag om ändring av 2 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
774
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
775
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om beskattningsförfarande
776
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
777
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
778
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
779
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
780
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
781
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun
782
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2004 års fastighetsbeskattning
Band 114 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.8.2004 Storleken av data: 63 kb
766
Lag om ändring av gymnasielagen
767
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor
768
Lag om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
769
Lag om ändring av kärnenergilagen
770
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 1 i konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillingslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen
771
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska förvaltningen om den andra fasen av vatten- och sanitetsprojektet i de palestinska områdena

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.