Elektronisk författningssamling: 2004

Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2004 Storleken av data: 87 kb
1012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen
1013
Lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå
1014
Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen
1015
Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond
1016
Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
1017
Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1018
Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § i strafflagen
1019
Statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård och om regionalt samarbete
1020
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
1021
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2004
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2004 Storleken av data: 481 kb
1011
III tilläggsbudgeten för 2004
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2004 Storleken av data: 140 kb
1006
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
1007
Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om sammankomster
1008
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
1009
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1010
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2004 Storleken av data: 157 kb
996
Lag om ändring av 5 § i vallagen
997
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om rättshjälp
998
Statsrådets förordning om tulldistrikten och vissa tullanstalter
999
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiska stöd
1000
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
1001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
1002
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av 2-4 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
1003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
1004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2004 Storleken av data: 60 kb
990
Lag om ändring av patentlagen
991
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av överenskommelsen rörande den internationella telesatellitorganisationen (INTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
992
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
993
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
994
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
995
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2004 Storleken av data: 87 kb
982
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
983
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
984
Lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
985
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
986
Lag om ändring av lagen om underhållstrygghet
987
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
988
Statsrådets förordning om upphävande av 13 § 3 mom. i avfallsförordningen
989
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2004 Storleken av data: 87 kb
971
Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
972
Lag om ändring av rättshjälpslagen
973
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
974
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
975
Statsrådets förordning om begränsningar gällande asbest
976
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om hovrätternas domkretsar
977
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2005 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
978
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
979
Inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
980
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om stoppande av fortskaffningsmedel
981
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggstöd för år 2004
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2004 Storleken av data: 154 kb
961
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
962
Lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen
963
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
964
Lag om allmänna språkexamina
965
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
966
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
967
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av konventionen angående flyktingars rättsliga ställning
968
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om bringande i kraft av protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
969
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2005
970
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.11.2004 Storleken av data: 131 kb
957
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
958
Statsrådets förordning om ändring av skogsskatteförordningen
959
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
960
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.11.2004 Storleken av data: 253 kb
948
Statsrådets förordning om ändring av lönegarantiförordningen
949
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
950
Statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
951
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
952
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
953
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
954
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
955
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av utsädespotatis
956
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.11.2004 Storleken av data: 58 kb
944
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav
945
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2004
946
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
947
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2004
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.11.2004 Storleken av data: 89 kb
935
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
936
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
937
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005
938
Lag om ändring av lönegarantilagen
939
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
940
Lag om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
941
Lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen
942
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 1 kap. 11 § 2 mom. 1 punkten i strafflagen
943
Handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.11.2004 Storleken av data: 92 kb
931
Lag om ändring av lagen om miljöförvaltningen
932
Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet
933
Statsrådets förordning om rådet för arbets- och utbildningsärenden
934
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.11.2004 Storleken av data: 64 kb
926
Lag om ändring av 20 § i lagen om statliga affärsverk
927
Lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
928
Statsrådets förordning om genteknik
929
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
930
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.10.2004 Storleken av data: 43 kb
922
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
923
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
924
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
925
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2004 för avtal ingångna år 2004
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.10.2004 Storleken av data: 123 kb
918
Republikens presidents förordning om ändring av 4 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
919
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
920
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
921
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.10.2004 Storleken av data: 54 kb
913
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
914
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2003
915
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2004
916
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2004
917
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för växtodling för maltkorn för regleringsåret 2003/2004
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.2004 Storleken av data: 59 kb
909
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
910
Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter
911
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
912
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.10.2004 Storleken av data: 60 kb
905
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
906
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
907
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder och då boende väljs till delägarbostäder
908
Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.10.2004 Storleken av data: 112 kb
899
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
900
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av Konventionen angående internationell civil luftfart
901
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 20 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
902
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Albert Edelfelt och målarkonsten
903
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
904
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.