Elektronisk författningssamling: 2004

Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2004 Storleken av data: 88 kb
1164
Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
1165
Lag om ändring av 10 och 34 § i förmögenhetsskattelagen
1166
Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
1167
Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
1168
Lag om ändring av järnvägslagen
1169
Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
1170
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2005
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2004 Storleken av data: 85 kb
1153
Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
1154
Lag om ändring av 119 och 125 § i äktenskapslagen
1155
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
1156
Lag om ändring av 33 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
1157
Lag om ändring av 8 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
1158
Lag om ändring av 45 § i barnskyddslagen
1159
Lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund
1160
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
1161
Lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen
1162
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1163
Statsrådets förordning om allmänna språkexamina
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2004 Storleken av data: 94 kb
1144
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om rehabilitering av frontveteraner
1145
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1146
Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1147
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare
1148
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall
1149
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall
1150
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare
1151
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut angående villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för företagare avsett pensionsskydd
1152
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2004 Storleken av data: 159 kb
1138
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1139
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
1140
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
1141
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1142
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1143
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2004 Storleken av data: 1400 kb (OBS: Stor fil!)
1137
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2004 Storleken av data: 148 kb
1130
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om verkställigheten av språklagen
1131
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2004
1132
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2004
1133
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1134
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1135
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
1136
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2004 Storleken av data: 95 kb
1125
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1126
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1127
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1128
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2005
1129
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2004 Storleken av data: 159 kb
1124
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2004 Storleken av data: 249 kb
1116
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen
1117
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
1118
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1119
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kesälahti kommun
1120
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad
1121
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Peräseinäjoki kommun
1122
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Siilinjärvi kommun
1123
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Reso stad
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2004 Storleken av data: 91 kb
1111
Lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten
1112
Statsrådets förordning om delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering
1113
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
1114
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1115
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2004 Storleken av data: 325 kb
1103
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1104
Statsrådets förordning om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1105
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 11 § i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
1106
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
1107
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1108
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1109
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1110
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2004 Storleken av data: 88 kb
1094
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005-2009
1095
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt
1096
Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
1097
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med republiken Kirgisien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1098
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dagen för utbetalning av barnbidrag
1099
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1100
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1101
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2005 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2005
1102
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av partiella ersättningar för översvämningsskador som förorsakats bostadsbyggnader under den andra hälften av 2004
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2004 Storleken av data: 86 kb
1085
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden
1086
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå
1087
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2005
1088
Statsrådets förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för pensionsskyddscentralen
1089
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1090
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1091
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2004
1092
Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedda arbetstagares pensionsavgifter
1093
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocenter och i 9 § lagen om pension för företagare avsedda premieprocenter
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2004 Storleken av data: 175 kb
1083
Statsrådets förordning om ikraftträdandet av vissa bestämmelser i lagen om utsläppshandel
1084
Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2004 Storleken av data: 91 kb
1076
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
1077
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
1078
Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
1079
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
1080
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
1081
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om storleken av de avgifter som uppbärs för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan
1082
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2005
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2004 Storleken av data: 163 kb
1058
Lag om Finlands ekonomiska zon
1059
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1060
Lag om ändring av havsskyddslagen
1061
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1062
Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 16 kap. 7 § i vattenlagen
1063
Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen
1064
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1065
Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
1066
Lag om ändring av lagen om fiske
1067
Lag om ändring av strafflagen
1068
Lag om ändring av jaktlagen
1069
Lag om ändring av naturvårdslagen
1070
Lag om ändring av 3 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar
1071
Lag om ändring av 1 § i lagen om skydd för vissa undervattensledningar
1072
Lag om ändring av 2 § i lagen om gränsbevakningsväsendet
1073
Statsrådets förordning om Finlands ekonomiska zon
1074
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1075
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2005
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2004 Storleken av data: 89 kb
1057
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2005
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.12.2004 Storleken av data: 191 kb
1047
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1048
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1049
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1050
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1051
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
1052
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi
1053
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1054
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1055
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1056
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2004 Storleken av data: 85 kb
1036
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1037
Lag om accis på vissa dryckesförpackningar
1038
Lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis
1039
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
1040
Lag om ändring av avfallslagen
1041
Lag om ändring av 4 § i lagen om Finansinspektionen
1042
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1043
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2003
1044
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar
1045
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1046
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.12.2004 Storleken av data: 252 kb
1022
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1023
Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen
1024
Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen
1025
Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
1026
Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1027
Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1028
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1029
Lag om ändring av 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1030
Lag om ändring av 6 kap. i arbetsavtalslagen
1031
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1032
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1033
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1034
Statsrådets förordning om fastställande av det räntestöd som avses i lagen om studiestöd (28/1972)
1035
Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 § i förordningen om stöd för närståendevård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.