Elektronisk författningssamling: 2004

Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.2.2004 Storleken av data: 191 kb
73
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
74
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.2.2004 Storleken av data: 172 kb
67
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
68
Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
69
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden
70
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om precisering av tillämpningsområdet för stödsystemet för energigrödor
71
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2004
72
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion för 2003
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.2.2004 Storleken av data: 104 kb
62
Lag om försök med regionfullmäktige
63
Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner
64
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
65
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods
66
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för J.L. Runeberg
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2004 Storleken av data: 75 kb
57
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett testområde för tillämpning av kyotomekanismerna i energiprojekt i Östersjöområdet
58
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
59
Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för destruktion av gris- och fjäderfäkadaver
60
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
61
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga år 2004
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2004 Storleken av data: 285 kb
51
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
52
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
53
Kommunikationsministeriets förordning om anteckningar på körkort
54
Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av 4 a § trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
55
Inrikesministeriets förordning om ersättning av statsmedel till utomstående som deltar i en konfrontation
56
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.1.2004 Storleken av data: 154 kb
44
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om avskaffande av färdblad för tillfällig trafik med buss inom Norden enligt artikel 18 punkt 1 i rådets förordning om gemensamma regler för internationell persontransport med buss
45
Statsrådets förordning om ändring av 54 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
46
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2004
47
Statsrådets förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
48
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
49
Försvarsministeriets förordning om militärfordon som skall införas i fordonstrafikregistret och militärfordonsregistret
50
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.1.2004 Storleken av data: 146 kb
37
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2004
38
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2003 års skördeskador
39
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004
40
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2004
41
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2004
42
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2003
43
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättning (kompensationsbetalning) för 2003 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2003
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.1.2004 Storleken av data: 89 kb
29
Lag om ändring av 1 § aravabegränsningslagen
30
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
31
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid rättshjälp
32
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
33
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § tullförordningen
34
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
35
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
36
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2004 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.1.2004 Storleken av data: 94 kb
21
Lag om likabehandling
22
Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen
23
Lag om ändring av 2 kap. 2 § arbetsavtalslagen
24
Lag om ändring av sjömanslagen
25
Lag om ändring av 11 § statstjänstemannalagen
26
Lag om ändring av 12 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare
27
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dödskriterierna
28
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.1.2004 Storleken av data: 91 kb
11
Lag om finansiella säkerheter
12
Lag om ändring av 4 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen
13
Lag om ändring av lagen om värdeandelskonton
14
Lag om fusion av pensionskassan enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare med arbetspensionsförsäkringsbolaget enligt lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
15
Lag om ändring av lagen om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag
16
Lag om ändring av 2 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
17
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av Pakris vindpark
18
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om passgranskningsställen
19
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2003
20
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2003
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.1.2004 Storleken av data: 69 kb
8
Statsrådets förordning om konfrontation
9
Statsrådets förordning om behörighetsvillkor som gäller officerares kunskaper i finska och svenska
10
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2004
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.1.2004 Storleken av data: 66 kb
7
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
Band 1 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.1.2004 Storleken av data: 183 kb
1
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utveckling av landsbygden
2
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
3
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande tilläggsstöd per djur för renskötselåret 2003/2004 (Översättning till samiska)
4
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg som seglar under finsk flagg
5
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
6
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.