Elektronisk författningssamling: 2004

Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 151 kb
1299
Lag om vattenvårdsförvaltningen
1300
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1301
Lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen
1302
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
1303
Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 98 kb
1294
Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen
1295
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1296
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
1297
Lag om ändring av lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan
1298
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2004
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 94 kb
1287
Lag om civilpersonals deltagande i krishantering
1288
Lag om ändring av 76 § i inkomstskattelagen
1289
Lag om ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1290
Lag om ändring av 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1291
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1292
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1293
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 154 kb
1281
Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1282
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1283
Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
1284
Statsrådets förordning om ungdomsstraff
1285
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare
1286
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 89 kb
1273
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1274
Lag om inkomstskatteskalan för 2005
1275
Lag om ändring av 105 a och 124 § i inkomstskattelagen
1276
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1277
Lag om ändring av bilskattelagen
1278
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av bilskattelagen
1279
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005-2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
1280
Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
Band 188 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2004 Storleken av data: 206 kb
1264
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2005
1265
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper
1266
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1267
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1268
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1269
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1270
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital
1271
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1272
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om justering av yrkesexamensstipendiets belopp enligt 6 § i lagen om Utbildningsfonden
Band 187 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2004 Storleken av data: 160 kb
1257
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp på marknaden och av användning av klorparaffiner med kort kolkedja och av penta- och oktabromdifenyleter
1258
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
1259
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1260
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
1261
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1262
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
1263
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2004 Storleken av data: 744 kb
1256
Statsbudgeten för 2005
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2004 Storleken av data: 167 kb
1253
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1254
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1255
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2004 Storleken av data: 85 kb
1243
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
1244
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
1245
Lag om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1246
Lag om ändring av 24 a och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning
1247
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
1248
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1249
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1250
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet
1251
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1252
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2004 Storleken av data: 82 kb
1231
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
1232
Lag om ändring av 34 § i lagen om Finansinspektionen
1233
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av inkomstskattelagen
1234
Lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen
1235
Lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
1236
Lag om ändring av 11 § och 69 § i fordonsskattelagen
1237
Lag om ändring av 38 § i lagen om studiestöd
1238
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1239
Lag om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1240
Lag om ändring av 15 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1241
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1242
Statsrådets förordning om ändring av 4 § inkomstskatteförordning
Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2004 Storleken av data: 161 kb
1228
Lag om ändring av 11 § i lagen om försäkringsdomstolen
1229
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1230
Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning
Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2004 Storleken av data: 254 kb
1224
Sjukförsäkringslag
1225
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1226
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1227
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2004 Storleken av data: 87 kb
1215
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
1216
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1217
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1218
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner
1219
Lag om upphävande av 6 § 2 mom. i lagen om statens familjepensioner
1220
Lag om ändring av varumärkeslagen
1221
Lag om barnombudsmannen
1222
Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
1223
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statstjänstemannaförordningen
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2004 Storleken av data: 215 kb
1210
Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1211
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1212
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1213
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1214
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2005
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2004 Storleken av data: 151 kb
1205
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar
1206
Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1207
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll
1208
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1209
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2004 Storleken av data: 90 kb
1195
Lag om ändring av 6 och 7 kap. i strafflagen
1196
Lag om ungdomsstraff
1197
Lag om ändring av 8 § i brottsskadelagen
1198
Lag om ändring av 1 § i lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter
1199
Lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner
1200
Statsrådets förordning om ändring av 52 b § patentförordningen
1201
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente
1202
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1203
Statsrådets förordning om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid förändringar i löne- och prisnivån
1204
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om specialomsorgsdistrikt
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2004 Storleken av data: 148 kb
1187
Lag om ändring av 6 § i lagen om statsrådet
1188
Lag om ändring av 5 § i statstjänstemannalagen
1189
Lag om ändring av 4 och 29 § i lagen om riksdagens tjänstemän
1190
Lag om ändring av 38 § i lagen om riksdagens tjänstemän
1191
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
1192
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om studiestöd
1193
Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning
1194
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsläppshandel
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2004 Storleken av data: 87 kb
1176
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
1177
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1178
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1179
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1180
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1181
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan om transport av farligt gods på järnväg (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan
1182
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1183
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
1184
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1185
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för ägarbostäder
1186
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2005
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2004 Storleken av data: 120 kb
1171
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
1172
Lag om ändring av elmarknadslagen
1173
Lag om ändring av marknadsdomstolslagen
1174
Statsrådets förordning om ändring av elmarknadsförordningen
1175
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.