Elektronisk författningssamling: 2004

Band 213 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 234 kb
1436
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005
1437
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 212 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 950 kb
1427
Lag om temporär ändring av 2 § i familjevårdarlagen
1428
Lag om temporär ändring av socialvårdslagen
1429
Lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1430
Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark
1431
Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
1432
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1433
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
1434
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinära gränskontroller av djur
1435
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
Band 211 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 87 kb
1416
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1417
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005
1418
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1419
Statsrådets förordning om ändring av om förordningen om pension för arbetstagare
1420
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1421
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1422
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1423
Statsrådets förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare
1424
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
1425
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
1426
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 210 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 160 kb
1414
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
1415
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 184 kb
1412
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1413
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 121 kb
1406
Lag om oljeskyddsfonden
1407
Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1408
Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1409
Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden
1410
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
1411
Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 133 kb
1400
Lag om ändring av luftfartslagen
1401
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1402
Statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet
1403
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut
1404
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1405
Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 och 11 § i statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 170 kb
1397
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005-2007
1398
Statsrådets förordning om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
1399
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 188 kb
1385
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1386
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1387
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1388
Lag om ändring av 13 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1389
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1390
Lag om ändring av 26 och 30 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1391
Lag om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1392
Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension
1393
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1394
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen
1395
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1396
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 173 kb
1378
Lag om Forststyrelsen
1379
Lag om ändring av 55 § i skoltlagen
1380
Statsrådets förordning om Forststyrelsen
1381
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1382
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1383
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1384
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 158 kb
1373
Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
1374
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
1375
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
1376
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
1377
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 250 kb
1370
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
1371
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel
1372
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 120 kb
1358
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1359
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1360
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
1361
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
1362
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1363
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1364
Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1365
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1366
Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
1367
Lag om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1368
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring
1369
Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 91 kb
1350
Lag om tillfällig ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
1351
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
1352
Lag om temporär ändring av 12 a § i trafikförsäkringslagen
1353
Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
1354
Lag om temporär ändring av 10 a § i patientskadelagen
1355
Lag om temporär ändring av 21 § i lagen om miljöskadeförsäkring
1356
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1357
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 352 kb
1345
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvarig sjukdomar och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
1346
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som skall ersättas
1347
Statsrådets förordning om läkemedel som skall ersättas på särskilda grunder samt om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som allvarliga
1348
Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
1349
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 165 kb
1339
Statsrådets förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71
1340
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1341
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1342
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1343
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård enligt 2 kap. 4 § sjukförsäkringslagen
1344
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 89 kb
1335
Statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1336
Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1337
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
1338
Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 94 kb
1328
Lag om ändring av fordonslagen
1329
Lag om ändring av 9 § i bränsleavgiftslagen
1330
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1331
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor
1332
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1333
Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
1334
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 193 kb
1319
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1320
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1321
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
1322
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1323
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1324
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1325
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1326
Lag om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare
1327
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2004 Storleken av data: 301 kb
1304
Lag om ändring av bokföringslagen
1305
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1306
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1307
Lag om ändring av lagen om andelslag
1308
Lag om ändring av sparbankslagen
1309
Lag om ändring av 3 och 16 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1310
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1311
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
1312
Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen
1313
Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen
1314
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bokföringsnämnden
1315
Handels- och industriministeriets förordning om värdering samt upptagning av finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut
1316
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands
1317
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1318
Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.