Elektronisk författningssamling: 2002

Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.2.2002 Storleken av data: 73 kb
137
Lag om ändring av 13 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
138
Statsrådets förordning om inrättande av Vanda fängelse och nedläggning av Helsingfors rannsakningsfängelse
139
Statsrådets förordning om ändring av äktenskapsförordningen
140
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
141
Statsrådets förordning om registrerat partnerskap
142
Statsrådets förordning om verkställande av konkurrensbrottsavgifter
143
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utnämning av domare
144
Justitieministeriets förordning om marknadsdomstolen
145
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
146
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2001
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.2.2002 Storleken av data: 73 kb
130
Lag om ändring av utlänningslagen
131
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till utlänningsförordningen
132
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
133
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2002/2003
134
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2002
135
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
136
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2001
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.2.2002 Storleken av data: 100 kb
129
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.2.2002 Storleken av data: 140 kb
121
Statsrådets förordning om genomförande av vissa av Europeiska gemenskapens direktiv om inlandssjöfart
122
Statsrådets förordning om kompetensbrev för laddare
123
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete
124
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev
125
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om säkerheten vid tillverkning av sprängämne på arbetsplatsen
126
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete
127
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 § arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten
128
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.2.2002 Storleken av data: 91 kb
116
Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
117
Lag om ändring av utlänningslagen
118
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
119
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och sekretariatet för Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om samarbete inom informations- och kommunikationsteknologibranschen
120
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan V till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.2.2002 Storleken av data: 216 kb
112
Lag om ändring av 37 a och 42 § arbetstidslagen
113
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2002
114
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
115
Försvarsministeriets arbetsordning
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.2.2002 Storleken av data: 60 kb
106
Lag om ändring av 6 a och 51 § polislagen
107
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation
108
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland
109
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Centralen för turistfrämjande
110
Statsrådets förordning om delegationen för socialarbetet
111
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2002
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.2.2002 Storleken av data: 61 kb
101
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
102
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om polisens personregister 3 §
103
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § statsrådets förordning om miljöministeriet
104
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
105
Kommunikationsministeriets tillkännagivande om sommartiden 2002
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.2.2002 Storleken av data: 95 kb
92
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
93
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
94
Statsrådets förordning om ändring av 68 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg
95
Statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik
96
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 9 § förordningen om läkemedelsverket
97
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga år 2002
98
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för vård av narkotikamissbrukare
99
Handels- och industriministeriets arbetsordning
100
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hållning av kalkoner
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.2.2002 Storleken av data: 158 kb
88
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om universitetsexamina inom det konstindustriella området
89
Statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut
90
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
91
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.2.2002 Storleken av data: 143 kb
80
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan
81
Lag om ändring av kommunallagen
82
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Luxemburg om social trygghet
83
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
84
Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter
85
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2002\M2005 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
86
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
87
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 12 och 13 § trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.2.2002 Storleken av data: 299 kb
68
Lag om ändring av socialvårdslagen
69
Lag om upphävande av 22 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp
70
Lag om ändring av folkpensionslagen
71
Lag om ändring av 2 § lagen om handikappbidrag
72
Lag om ändring av 5 a § lagen om rehabiliteringspenning
73
Lag om ändring av 15 och 19 § sjukförsäkringslagen
74
Lag om ändring av 16 § sysselsättningslagen
75
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
76
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan Finland och Estland om visumfrihet
77
Försvarsministeriets förordning om ersättande av utbildningskostnader
78
Försvarsministeriets förordning om stöd för omskolning av en person som utnämnts till en militär tjänst som alltid besätts för viss tid
79
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.2.2002 Storleken av data: 63 kb
61
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de konventionsbestämmelser som hör till området för lagstiftningen
62
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen
63
Handels- och industriministeriets förordning om införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen
64
Kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
65
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 9 § arbetsordningen för undervisningsministeriet
66
Kommunikationsministeriets meddelande om upphävande av trafikministeriets beslut om bestämmande av frisiktsområden vid allmänna vägar samt om godkännande av kommunikationsministeriets anvisningar om frisiktsområden vid allmänna vägar
67
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för trädgårdsprodukter för 2001
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2002 Storleken av data: 79 kb
54
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget
55
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
56
Statsrådets förordning om vissa energiekonomiska understöd
57
Inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt
58
Finansministeriets förordning om ändring av 8 § finansministeriets beslut om studier som skall krävas för deltagande i OFR-examen
59
Försvarsministeriets förordning om ändring av 1 § försvarsministeriets beslut om verkställighet av förordningen om export och transitering av försvarsmateriel
60
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidraget för 2001
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2002 Storleken av data: 135 kb
44
Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
45
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
46
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
47
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
48
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
49
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
50
Lag om ändring av 79 § lagen om utländska försäkringsbolag
51
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
52
Lag om ändring av 16 kap. 10 § lagen om försäkringsföreningar
53
Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.1.2002 Storleken av data: 75 kb
33
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
34
Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare
35
Lag om ändring av 17 § lagen om pension för företagare
36
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
37
Statsrådets förordning om sjöräddning
38
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
39
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
40
Statsrådets förordning gällande ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för tillfälliga statsgarantier som beviljas flygbolagen
41
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
42
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst
43
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.1.2002 Storleken av data: 270 kb
29
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
30
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2002
31
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
32
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2002
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.1.2002 Storleken av data: 455 kb
22
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2002
23
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2002
24
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2002
25
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2002
26
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2002
27
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
28
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd och lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2001
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.1.2002 Storleken av data: 57 kb
17
Finansministeriets förordning om den utdelning av samfundsskatten som tillämpas för skattetagargrupperna 2002
18
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2002 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
19
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
20
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
21
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.1.2002 Storleken av data: 221 kb
10
Statsrådets förordning om statsunderstöd för yrkesinriktad vuxenutbildning
11
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt
12
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 20 § miljöskyddsförordningen
13
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
14
Statsrådets förordning om ändring av 9 § naturvårdsförordning
15
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
16
Utrikesministeriets förordning om befrielse från viseringsplikt för peruanska medborgare med diplomat- eller specialpass

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.