Elektronisk författningssamling: 2002

Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.4.2002 Storleken av data: 62 kb
274
Statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen 761
275
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 768
276
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper 770
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.4.2002 Storleken av data: 108 kb
257
Rättshjälpslag
258
Lag om statliga rättshjälpsbyråer
259
Lag om ändring av 12 och 15 kap. rättegångsbalken
260
Lag om ändring av 2 kap. lagen om rättegång i brottmål
261
Lag om ändring av 45 § förundersökningslagen
262
Lag om ändring av 28 § militära rättegångslagen
263
Lag om ändring av 15 och 23 § lagen om unga förbrytare
264
Lag om ändring av 8 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
265
Lag om ändring av 1 a och 1 d § lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar
266
Lag om ändring av lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
267
Lag om ändring av 24 § brottsskadelagen
268
Lag om ändring av 27 § mentalvårdslagen
269
Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
270
Lag om ändring av 82 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
271
Lag om ändring av 7 kap. 2 § lagen om verkställighet av straff
272
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
273
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.4.2002 Storleken av data: 96 kb
247
Lag om ändring av vallagen
248
Lag om ändring av lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet
249
Lag om ändring av 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
250
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
251
Lag om ändring av 6 § lagen om pensionsstiftelser
252
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upprättande av Interamerikanska investeringsbolaget och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
253
Statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter
254
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhandsbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2002
255
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2002
256
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2001 slaktade kvigor och tjurar samt slutdelen av slaktbidraget och av tilläggsstödet för 2001
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.4.2002 Storleken av data: 126 kb
241
Lag om handel med skogsodlingsmaterial
242
Lag om ändring av 58 § lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
243
Lag om ändring av 68 § skoltlagen (Översättning till samiska)
244
Statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden
245
Statsrådets förordning om ändring av 4 § statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
246
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av de certifieringskrav som gäller oljelin
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2002 Storleken av data: 154 kb
232
Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder
233
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
234
Lag om ändring av 41 § lagen om hyra av bostadslägenhet
235
Statsrådets förordning om reservistlön
236
Statsrådets förordning om ändring av 37 § av aravaförordningen
237
Handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel
238
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av kvicksilver, histamin och vissa marina biotoxiner i fisk och vissa fiskeriprodukter
239
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
240
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.4.2002 Storleken av data: 137 kb
224
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter
225
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
226
Lag om ändring av 8 § lagen om avträdelsepension
227
Lag om ändring av 25 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
228
Lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem
229
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Makedonien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
230
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
231
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.3.2002 Storleken av data: 247 kb
218
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av skoltlagen (Översättning till samiska)
219
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om byggnadscement
220
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
221
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
222
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
223
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 19 och 24 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.3.2002 Storleken av data: 117 kb
209
Instruktion för riksdagens justitieombudsman
210
Statsrådets förordning om ändring av 54 och 54 a § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
211
Statsrådets förordning om grunderna för sänkning av stöd för växthusproduktion, stöd för lagring av trädgårdsprodukter och stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp
212
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2002
213
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2002
214
Statsrådets förordning om understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa
215
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
216
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2002
217
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde i Pyttis kommun på grund av VHS-sjuka hos fisk
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.3.2002 Storleken av data: 58 kb
204
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
205
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
206
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 1 § 12 punkten handels- och industriministeriets beslut om verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel
207
Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
208
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.3.2002 Storleken av data: 78 kb
197
Lag om riksdagens justitieombudsman
198
Lag om ändring av lagen om verkställighet av straff
199
Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse
200
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Makedonien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
201
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2002 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor
202
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om stöd för jordbruksgrödor, anmälan av arealer i samband med djurbidrag och om ansökan om vissa andra stöd och anmälan av vissa andra arealer 2002
203
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av åren 2001
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.3.2002 Storleken av data: 127 kb
193
Statsrådets förordning om utlänningsverket
194
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
195
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
196
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning av kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.3.2002 Storleken av data: 196 kb
190
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
191
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
192
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av tackbidraget för 2001 och nationellt husdjursstöd för år 2001 slaktade slaktsvin och slaktfjäderfän, samt för unga avelssvin som sålts år 2001
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.3.2002 Storleken av data: 633 kb
185
Lag om bekämpning av flyghavre
186
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
187
Statsrådets förordning om ändring av 21 § vägtrafikförordningen
188
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
189
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § förordningen om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.3.2002 Storleken av data: 77 kb
177
Lag om säkerhetsutredningar
178
Lag om ändring av lagen om polisens personregister
179
Lag om ändring av lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
180
Lag om ändring av 4 a § straffregisterlagen
181
Lag om ändring av 3 kap. 34 g § utsökningslagen
182
Lag om ändring av 21 § lagen om näringsförbud
183
Lag om ändring av 2 och 10 § lagen om utlänningsregistret
184
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statstjänstemannaförordningen
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.3.2002 Storleken av data: 54 kb
173
Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
174
Statsrådets beslut om räddningsområden
175
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för trålfiske efter strömming och vassbuk år 2002
176
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av Finlands torskkvot för år 2002
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.3.2002 Storleken av data: 304 kb
168
Handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
169
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
170
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
171
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone
172
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.3.2002 Storleken av data: 82 kb
165
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon
166
Statsrådets förordning om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder
167
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2002 Storleken av data: 152 kb
156
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
157
Arbetsministeriets förordning om brukspenning till förvarstagna utlänningar samt registrering av åtgärder i anslutning till begränsningar och kontroller
158
Arbetsministeriets förordning om personalen vid förläggningarnas grupphem och indelningen av utkomststödet till asylsökande och personer som får tillfälligt skydd i en del som ges ut i pengar och en det som ges ut i nyttigheter
159
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2001
160
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2002
161
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
162
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut den om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad etanol
163
Inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen
164
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.2.2002 Storleken av data: 80 kb
155
Arbetsministeriets arbetsordning
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.2.2002 Storleken av data: 130 kb
147
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
148
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för lantbruksföretagare
149
Lag om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
150
Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare
151
Lag om ändring av 11 § lagen om sjömanspensioner
152
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av första och andra protokollet till den europeiska konventionen om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
153
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
154
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.