Elektronisk författningssamling: 2002

Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.5.2002 Storleken av data: 228 kb
375
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land
376
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
377
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.5.2002 Storleken av data: 321 kb
374
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.5.2002 Storleken av data: 54 kb
370
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien
371
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Hashemitiska konungariket Jordanien och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
372
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister
373
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.5.2002 Storleken av data: 66 kb
362
Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
363
Lag om ändring av 2 § lagen om Utbildningscentret för undervisningssektorn
364
Lag om ändring av 2 a och 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
365
Lag om ändring av 46 kap. 1 § strafflagen
366
Lag om ändring av 1 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
367
Lag om ändring av 66 och 69 § vägtrafiklagen
368
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill
369
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiske inom Torne älvs fiskeområde
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.5.2002 Storleken av data: 84 kb
359
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
360
Lag om ändring av 1 § revisionslagen
361
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.5.2002 Storleken av data: 89 kb
353
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2002
354
Statsrådets förordning om ändring av 7 § statsrådet förordning om nationellt stöd för växtodling 2002
355
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2002
356
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
357
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
358
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket samt om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2002 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.5.2002 Storleken av data: 57 kb
349
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
350
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
351
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för trålfiske efter strömming och vassbuk år 2002
352
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.5.2002 Storleken av data: 64 kb
340
Lag om ändring av räntelagen
341
Lag om ändring av 1 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
342
Lag om ändring av 7 och 41 § lagen om borgen och tredjemanspant
343
Lag om ändring av 1 § lagen om konsumentklagonämnden
344
Lag om ändring av 40 § lagen om studiestöd
345
Lag om ändring av 40 och 43 § lagen om beskattningsförfarande
346
Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta
347
Lag om ändring av 19 § lagen om skatteredovisning
348
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.5.2002 Storleken av data: 74 kb
329
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
330
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Polen och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
331
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Rumänien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
332
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
333
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Tjeckien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
334
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Ungern och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
335
Lag om sättande i kraft av ändringen av ansvarsbeloppen i 1992 års protokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja
336
Lag om ändring av 10 kap. 5 § sjölagen
337
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det fakultativa protokollet som hör till området för lagstiftningen
338
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Burkina Fasos regering om byggande av ett system i syfte att förhindra skogsbränder
339
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2002 Storleken av data: 55 kb
326
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre
327
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
328
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav på uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan om registrering av bekämpningsmedel
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2002 Storleken av data: 70 kb
321
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg
322
Statsrådets förordning om justering av räntan på vissa statens försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt jordregleringslagen berörande skoltar och den upphävda skoltlagen (Översättning till samiska)
323
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
324
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2002
325
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.4.2002 Storleken av data: 199 kb
316
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens framtid och om finansiella bestämmelser om dess förvaltning
317
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning
318
Handels- och industriministeriets förordning om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
319
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter
320
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.4.2002 Storleken av data: 167 kb
306
Lag om ändring av kyrkolagen
307
Lag om ändring av 1 och 9 a § lagen om kyrkans centralfond
308
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om fångforsling
309
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om passgranskningsställen
310
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 11 § förordningen om meteorologiska institutet
311
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
312
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder
313
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets beslut om räntor på hyreshuslån med ändrade lånevillkor
314
Statsrådets förordning om ändring av räntan på vissa långfristiga ombyggnadslån för hyresboende och sammanslagna lån
315
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.4.2002 Storleken av data: 133 kb
296
Lag om ändring av 30 § lagen om utlämning för brott
297
Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång
298
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
299
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen angående bringande i kraft av europeiska konventionen om utlämning för brott
300
Republikens presidents förordning om upphävande av 2 § förordningen om ikraftträdande av den europeiska konventionen om bekämpande av terrorism
301
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
302
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2001
303
Statsrådets förordning om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
304
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av första raten av växthusstödet 2002
305
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2001, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2001, extensifieringsersättningen för 2001 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2001
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2002 Storleken av data: 227 kb
293
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
294
Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av befolkningens exponering för icke-joniserande strålning
295
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2002 Storleken av data: 87 kb
289
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
290
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om godkänd vård vid narkotikabrott
291
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
292
Miljöministeriets arbetsordning
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.4.2002 Storleken av data: 104 kb
282
Lag om privata säkerhetstjänster
283
Lag om ändring av 1 b och 24 d § lagen om polisens personregister
284
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen
285
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
286
Lag om ändring av 4 § lagen om nödcentraler
287
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane
288
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.4.2002 Storleken av data: 42 kb
279
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
280
Lag om ändring av 28 § lagen om missbrukarvård
281
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 och 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.4.2002 Storleken av data: 8977 kb (OBS: stor fil!)
278
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.4.2002 Storleken av data: 11500 kb (OBS: stor fil!)
277
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.