Elektronisk författningssamling: 2002

Band 82 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.6.2002 Storleken av data: 84 kb
527
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
528
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
529
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i FTP-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
530
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
531
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
532
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och BCH-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
533
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och BCH-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
534
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster
535
Statsrådets förordning om ändring av 15 § förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
536
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
537
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens målsättningar och allmänna organisation
Band 81 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.6.2002 Storleken av data: 139 kb
522
Statsrådets förordning om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
523
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kumo stad och Huittinens stad
524
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
525
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
526
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
Band 80 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.6.2002 Storleken av data: 73 kb
513
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Costa Rica om främjande av och skydd för investeringar
514
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Dominikanska republiken om främjande av och skydd för investeringar
515
Lag om ändring av strafflagen
516
Lag om ändring av jaktlagen
517
Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
518
Lag om ändring av lagen om fiske
519
Lag om ändring av 7 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
520
Lag om ändring av 16 och 18 § skogslagen
521
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rääkkylä kommun och Kitee stad
Band 79 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.6.2002 Storleken av data: 78 kb
504
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
505
Lag om ändring av 6 och 7 § straffregisterlagen
506
Lag om ändring av miljöskyddslagen
507
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
508
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
509
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
510
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
511
Statsrådets förordning om ändring av 46 § och 48 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
512
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt om det system med premienedsättningar på basis av skadefria år och premiehöjningar till följd av skador som tillämpas på försäkringspremier
Band 78 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.6.2002 Storleken av data: 81 kb
496
Lag om ändring av 1 § lagen om avrundning av betalningar i euro
497
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis
498
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
499
Lag om ändring av personalfondslagen
500
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg
501
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stadgan och om tillämpning av stadgan
502
Statsrådets förordning om upphävande av 10 § 1 mom. naturgasförordningen
503
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner
Band 77 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.6.2002 Storleken av data: 76 kb
486
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan
487
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
488
Lag om ombildande av Centralen för förvaltningsutveckling till ett aktiebolag
489
Lag om ändring av telemarknadslagen
490
Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
491
Lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond
492
Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab
493
Lag om ändring av lagen om kommunikationsförvaltningen
494
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om utbyte av data från strålningsmätningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
495
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
Band 76 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2002 Storleken av data: 82 kb
482
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
483
Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
484
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
485
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Band 75 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.6.2002 Storleken av data: 64 kb
478
Lag om ändring av 18 § gymnasielagen
479
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1\M5 och 9 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
480
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
481
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 74 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.6.2002 Storleken av data: 80 kb
472
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Marocko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
473
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tunisien om främjande av och skydd för investeringar
474
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Qatar om främjande av och skydd för investeringar
475
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kuba om främjande av och skydd för investeringar
476
Tonnageskattelag
477
Lag om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Band 73 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.6.2002 Storleken av data: 65 kb
465
Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
466
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
467
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
468
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
469
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, närverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter
470
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kompensationsstöd för 1999 års produktionsstöd för spånadslin samt för 2001 års bidrag för nötkreatur och stöd för jordbruksgrödor
471
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
Band 72 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.6.2002 Storleken av data: 78 kb
458
Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster
459
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
460
Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen
461
Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
462
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
463
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
464
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 71 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.6.2002 Storleken av data: 66 kb
452
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan
453
Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
454
Lag om ändring av fastighetsregisterlagen
455
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
456
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
457
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av hampfrön i vissa fall
Band 70 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.6.2002 Storleken av data: 122 kb
441
Lag om trafikskadenämnden
442
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
443
Lag om ändring av 6 och 8 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
444
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
445
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av sälar
446
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
447
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
448
Statsrådets förordning om regionalt stödjande av transporter
449
Statsrådets förordning om stödjande av skärgårdstransporter
450
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land
451
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism
Band 69 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2002 Storleken av data: 78 kb
435
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
436
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
437
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
438
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
439
Justitieministeriets arbetsordning
440
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2002 Storleken av data: 46 kb
428
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
429
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av utlänningslagen
430
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 15 kap. 2 § rättegångsbalken
431
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om advokater
432
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
433
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § revisionslagen
434
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § lagen om studiestöd
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2002 Storleken av data: 79 kb
422
Lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
423
Lag om ändring av vägtrafiklagen
424
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
425
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
426
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar
427
Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.5.2002 Storleken av data: 173 kb
400
Lag om ändring av strafflagen
401
Lag om ändring av 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen
402
Lag om ändring av 10 § lagen om bekämpningsmedel
403
Lag om ändring av 17 § produktsäkerhetslagen
404
Lag om ändring av 52 och 52 a § kemikalielagen
405
Lag om ändring av 54 § hälsoskyddslagen
406
Lag om ändring av 39 § livsmedelslagen
407
Lag om ändring av 46 § lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
408
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
409
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
410
Lag om ändring av 30 § lagen om utövning av veterinäryrket
411
Lag om ändring av läkemedelslagen
412
Lag om ändring av 24 § lagen om privat hälso- och sjukvård
413
Lag om ändring av 36 § lagen om medicinsk behandling av djur
414
Lag om ändring av gentekniklagen
415
Lag om ändring av kärnenergilagen
416
Lag om ändring av 41 § atomansvarighetslagen
417
Lag om ändring av 11 och 12 § lagen om explosionsfarliga ämnen
418
Lag om ändring av 60 och 61 § strålskyddslagen
419
Lag om ändring av 19 § lagen om transport av farliga ämnen
420
Lag om ändring av 27 § lagen om veterinär gränskontroll
421
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.5.2002 Storleken av data: 94 kb
391
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
392
Lag om ändring av lagen om borgen och tredjemanspant
393
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2002
394
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillståndspliktig godstrafik på väg
395
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om planläggningsmätning
396
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
397
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
398
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
399
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.5.2002 Storleken av data: 75 kb
383
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring
384
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
385
Lag om ändring av 4 och 5 § lagen om export och transitering av försvarsmateriel
386
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om utbyte av data från strålningsmätningar
387
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar
388
Statsrådets förordning om rättshjälp
389
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
390
Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.5.2002 Storleken av data: 441 kb
378
Lag om ändring av 1 § lagen om mynt
379
Finansministeriets förordning om Elias Lönnrots och folkdiktningens jubileumsmynt
380
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
381
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende
382
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.