Elektronisk författningssamling: 2002

Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.8.2002 Storleken av data: 141 kb
682
Lag om ändring av folkpensionslagen
683
Lag om ändring av familjepensionslagen
684
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
685
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
686
Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands
687
Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn
688
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
689
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
690
Lag om ändring av militärunderstödslagen
691
Lag om ändring av lagen om studiestöd
692
Lag om ändring av 14 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
693
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
694
Lag om ändring av barnbidragslagen
695
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
696
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
697
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
698
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
699
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.8.2002 Storleken av data: 95 kb
672
Lag om verkställighet av böter
673
Lag om ändring av 9 kap. strafflagen
674
Lag om ändring av 26 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
675
Lag om ändring av 19 § brottsskadelagen
676
Lag om ändring av 17 § lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
677
Lag om ändring av 13 § lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
678
Lag om ändring av 6 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
679
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
680
Lag om ändring av 5 § lagen om polisens personregister
681
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.8.2002 Storleken av data: 74 kb
662
Lag om ändring av idrottslagen
663
Lag om ändring av lagen om ungdomsarbete
664
Lag om ändring av lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer
665
Lag om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
666
Lag om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
667
Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande
668
Lag om ändring av 4 och 8 § lagen om främjande av filmkonsten
669
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lantmäteriverket
670
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Geodetiska institutet
671
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2002
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.8.2002 Storleken av data: 145 kb
646
Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare
647
Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
648
Lag om ändring av lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
649
Lag om temporär ändring av 9 och 17 § lagen om pension för företagare
650
Lag om temporär ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
651
Lag om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension
652
Lag om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
653
Lag om temporär ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
654
Lag om temporär ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
655
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
656
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
657
Lag om ändring av 23 § lagen om statens familjepensioner
658
Lag om upphävande av 7 b § lagen om statens pensionsfond
659
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
660
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen med Lettland om ändringen av överenskommelsen om visumfrihet
661
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.8.2002 Storleken av data: 62 kb
641
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt om provningslaboratorier
642
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
643
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning
644
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder med avseende på Liberia
645
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.7.2002 Storleken av data: 144 kb
636
Lag om ändring av foderlagen
637
Lag om ändring av 4 § lagen om Folkpensionsanstalten
638
Instruktion för Folkpensionsanstaltens fullmäktige
639
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den reviderade Europeiska sociala stadgan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade Europeiska sociala stadgan samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll
640
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.7.2002 Storleken av data: 87 kb
630
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
631
Lag om ändring av 4 och 4 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
632
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
633
Lag om ändring av folkpensionslagen
634
Lag om ändring av 2 och 15 § arbetstidslagen
635
Lag om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.7.2002 Storleken av data: 85 kb
622
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
623
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 34 kap. strafflagen
624
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
625
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
626
Statsrådets förordning om ändring av virkesmätningsförordningen
627
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt
628
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 6 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
629
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2002 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.7.2002 Storleken av data: 85 kb
614
Lag om ändring av 28 kap. strafflagen
615
Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 5 kap. 10 § tvångsmedelslagen
616
Lag om ändring av 28 § lagen om privata säkerhetstjänster
617
Statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare
618
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2002
619
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare
620
Statsrådets förordning om ändring av mönsterrättsförordningen
621
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.7.2002 Storleken av data: 72 kb
603
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption
604
Lag om ändring av strafflagen
605
Lag om ändring av 15 § lagen om registrering av fordon
606
Lag om ändring av 25 § lagen om koncession för fordonsbesiktning
607
Lag om ändring av 15 § lagen om förarexamensverksamhet
608
Lag om ändring av 70 § jaktlagen
609
Lag om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande
610
Lag om ändring av 6 § lagen om läkemedelsverket
611
Lag om ändring av 6 § lagen om främjande av filmkonsten
612
Lag om ändring av 3 § lagen om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
613
Lag om ändring av 4 § matrikellagen
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.7.2002 Storleken av data: 80 kb
597
Lag om upphävande av lagen om rättegången i hyresmål
598
Lag om upphävande av lagen om inrättande av vissa bostadsdomstolar
599
Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet
600
Lag om ändring av lagen om hyra av affärslokal
601
Lag om ändring av 21 kap. rättegångsbalken
602
Regionutvecklingslag
Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.7.2002 Storleken av data: 75 kb
592
Lag om ändring av 37 § utlänningslagen
593
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
594
Lag om ändring av 3 § lagen om lantmäteriverket
595
Lag om ändring av 3 § lagen om Geodetiska institutet
596
Lag om ändring av mönsterrättslagen
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.7.2002 Storleken av data: 358 kb
585
Lag om ändring av 18 och 45 a § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
586
Lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
587
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om indrivning av underhållsbidrag och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
588
Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
589
Finansministeriets förordning om 50-års jubileumsmyntet för de olympiska spelen i Helsingfors
590
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2001
591
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den sista hälften av 2001
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.7.2002 Storleken av data: 67 kb
581
Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
582
Lag om ändring av virkesmätningslagen
583
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
584
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.7.2002 Storleken av data: 65 kb
573
Lag om ombildande av Centralen för utsädespotatis till ett aktiebolag
574
Lag om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
575
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § förordningen om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
576
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för avvecklande av undersöknings- och vårdköerna
577
Statsrådets beslut om upplösande av Fredrikshamns stad och Vehkalahti kommun och bildande av en ny Fredrikshamns kommun
578
Statsrådets beslut om upplösande av Pattijoki kommun och Brahestads stad och bildande av en ny Brahestads kommun
579
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Viitasaari stad och Kannonkoskis kommun
580
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Toholampi och Sievi kommuner
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.7.2002 Storleken av data: 74 kb
563
Lag om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
564
Lag om ändring av 1 och 4 § steriliseringslagen
565
Lag om upphävande av kastreringslagen
566
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården
567
Statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
568
Statsrådets förordning om upphävande av 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 167/1994 om ändring av körkortsförordningen
569
Statsrådets förordning om upphävande av 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 433/1996 om ändring av körkortsförordningen
570
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
571
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
572
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter
Band 86 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.7.2002 Storleken av data: 79 kb
558
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism
559
Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
560
Lag om försök med samarbete inom regioner
561
Lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
562
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän
Band 85 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2002 Storleken av data: 136 kb
546
Lag om ändring av 24 § lagen om införande av lagen om andelslag
547
Lag om ändring av 1 § lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
548
Lag om ändring av 7 § trafikförsäkringslagen
549
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
550
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
551
Statsrådets förordning om trafikskadenämnden
552
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg
553
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
554
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
555
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2002
556
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av BSE
557
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 84 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.6.2002 Storleken av data: 182 kb
541
Statsrådets förordning om ändring av 36 och 216 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
542
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina
543
Försvarsministeriets förordning om ändring av 1 § försvarsministeriets beslut om verkställighet av förordningen om export och transitering av försvarsmateriel
544
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
545
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
Band 83 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.6.2002 Storleken av data: 228 kb
538
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter
539
Finansministeriets förordning om börsprospekt
540
Finansministeriets förordning om emissionsprospekt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.