Elektronisk författningssamling: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 122 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2002 Storleken av data: 171 kb
821
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
822
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 121 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.10.2002 Storleken av data: 72 kb
817
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
818
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
819
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetaling av miljöstödets specialstöd för jordbruket år 2002
820
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
Band 120 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.10.2002 Storleken av data: 72 kb
810
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om statsandelar till kommunerna
811
Statsrådets förordning om ett försök inom studentexamen
812
Statsrådets förordning om ändring av 39 § förordningen om besiktning av fordon
813
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
814
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
815
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
816
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
Band 119 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.9.2002 Storleken av data: 73 kb
802
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2002
803
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2003
804
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
805
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 18 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
806
Statsrådets förordning om ändring av 20 § körkortsförordningen
807
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
808
Utrikesministeriets förordning om förändring av arbetsordningen för utrikseministeriet
809
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2001
Band 118 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.9.2002 Storleken av data: 101 kb
797
Republikens presidents förordning om partiellt ikraftträdande av principöverenskommelsen med Ryssland om öppnande av vissa gränsövergångsställen för internationell trafik
798
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003
799
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av TSE-riskmaterial
800
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
801
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om programperiodernas 1995\M1999 och 2000\M2006 utbetalning av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag år 2002
Band 117 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.9.2002 Storleken av data: 89 kb
788
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
789
Statsrådets förordning om verkställighet av böter
790
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel
791
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården
792
Inrikesministeriets förordning om ändring av 8 och 17 § av inrikesministeriets förordning om polisens uniform
793
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
794
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
795
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av andra raten av växthusstödet 2002
796
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetaling av lagrinsstöd för skogsbär och skogsvamp 2002
Band 116 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.9.2002 Storleken av data: 53 kb
783
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
784
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om teknisk-vetenskapliga examina
785
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utbildningskommissioner och samarbetsdelegationer för utbildning
786
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 20 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
787
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2001
Band 115 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.9.2002 Storleken av data: 274 kb
780
Inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag
781
Inrikesministeriets förordning om specialutbildning för väktare i användningen av maktmedel
782
Inrikesministeriets förordning om medförande av hund i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter
Band 114 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.9.2002 Storleken av data: 101 kb
776
Statsrådets förordning om ändring av 13 § äktenskapsförordningen
777
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter
778
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
779
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ränta på statliga lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond
Band 113 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.9.2002 Storleken av data: 73 kb
768
Lag om ändring av rättegångsbalken
769
Lag om ändring av 11 kap. 7 och 8 § lagen om rättegång i brottmål
770
Lag om ändring av 1 d § konkursstadgan
771
Lag om ändring av 68 § lagen om företagssanering
772
Lag om ändring av 49 § lagen om skuldsanering för privatpersoner
773
Lag om ändring av 19 § lagen om näringsförbud
774
Lag om ändring av 17 § tingsrättslagen
775
Lag om ändring av 10 kap. 7 och 13 § utsökningslagen
Band 112 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.9.2002 Storleken av data: 98 kb
763
Lag om ändring av 26 och 27 § lagen om utrikesförvaltningen
764
Lag om ändring av alkohollagen
765
Statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet
766
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket
767
Inrikesministeriets förordning om polisens uniform
Band 111 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.9.2002 Storleken av data: 347 kb
762
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen
Band 110 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.8.2002 Storleken av data: 42 kb
755
Statsrådets förordning om ändring av 69 § folkpensionsförordningen
756
Statsrådets förordning om ändring av 1 § familjepensionsförordningen
757
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om frontmannapension
758
Statsrådets förordning om ändring av rubriken för 3 kap. förordningen om rehabiliteringspenning
759
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § 4 mom. förordningen om besiktning av fartyg
760
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om radioutrustning på fartyg
761
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2002 års fastighetsbeskattning
Band 109 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.8.2002 Storleken av data: 112 kb
738
Arbetarskyddslag
739
Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § strafflagen
740
Lag om ändring av 4 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
741
Lag om ändring av 11 a § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
742
Lag om ändring av 59 § kärnenergilagen
743
Lag om ändring av 3 § kemikalielagen
744
Lag om ändring av 3 § strålskyddslagen
745
Lag om ändring av 22 § civiltjänstlagen
746
Lag om ändring av 1 § lagen om unga arbetstagare
747
Lag om ändring av 8 a § lagen om arbetsmarknadsstöd
748
Lag om ändring av 3 § hälsoskyddslagen
749
Lag om ändring av 2 § lagen om utstationerade arbetstagare
750
Lag om ändring av 2 kap. 3 § arbetsavtalslagen
751
Lag om ändring av 22 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
752
Lag om ändring av 2 och 12 § lagen om företagshälsovård
753
Lag om ändring av 27 e § socialvårdslagen i enlighet med riksdagens beslut
754
Lag om ändring av 13 b § lagen om arbetskraftsservice
Band 108 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.8.2002 Storleken av data: 66 kb
728
Statsrådets förordning om ändring av idrottsförordningen
729
Statsrådets förordning om ungdomsarbete
730
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § och 10 § 1 mom. förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
731
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
732
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om statens ungdomsråd
733
Statsrådets förordning om ändring av studentexamensförordningen
734
Statsrådets förordning om ändring av 10 § gymnasieförordningen
735
Statsrådets förordning om vissa svårnedbrytbara organiska ämnen
736
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § och bilagan till kommunikationsministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar
737
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tiden för ansökan om statsborgen enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
Band 107 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.8.2002 Storleken av data: 81 kb
723
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
724
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
725
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
726
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om maximimängderna menliga ämnen i tobaksprodukter
727
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
Band 106 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.8.2002 Storleken av data: 72 kb
715
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Uruguay om främjande av och skydd för investeringar
716
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
717
Statsrådets förordning om upphävande av 9 § förordningen om polisens personregister
718
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
719
Statsrådets förordning om farledsavgift
720
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
721
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om pension för arbetstagare
722
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskhygien
Band 105 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.8.2002 Storleken av data: 126 kb
710
Inrikesministeriets förordning om ansökningsförfarandet vid säkerhetsutredningar
711
Försvarsministeriets förordning om ansökan om säkerhetsutredningar på försvarsministeriets förvaltningsområde
712
Inrikesministeriets förordning om upphävande av inrikesministeriets beslut om de allmänna grunderna för skyddspolisens förebyggande säkerhetsarbete
713
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färfämnen
714
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.8.2002 Storleken av data: 56 kb
708
Lag om farledsavgift
709
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om kommunikationsförvaltningen
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.8.2002 Storleken av data: 103 kb
700
Lag om ändring av läkemedelslagen
701
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
702
Lag om ändring av lagen om läkemedelsverket
703
Lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel
704
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
705
Statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen
706
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
707
Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.