Elektronisk författningssamling: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2002 Storleken av data: 96 kb
979
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i protokollet om ändring av avtalet
980
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
981
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
982
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
983
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2003
984
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
985
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
986
Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifterna för kött som används som ingrediens i livsmedel
987
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om sammansättningen hos och påskrifter för korv
988
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2002 Storleken av data: 76 kb
971
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
972
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
973
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
974
Lag om ändring av 24 § lagen om statsbudgeten
975
Lag om ändring av 23 och 24 § lagen om statens affärsverk
976
Lag om vissa fastighetsregleringar
977
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
978
Republikens presidents förordning om sättande i kraft ändringarna av konventionen om den europeiska telesatellitorganisationen (EUTELSAT) och den därtill anslutna driftöverenskommelsen
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2002 Storleken av data: 118 kb
961
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
962
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
963
Statsrådets förordning om delegationen för fastighetsdatasystemet
964
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital
965
Statsrådets förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden
966
Statsrådets förordning om ändring av 17 § miljöskyddsförordningen
967
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
968
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
969
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av metoder för styckevis mätning av virke
970
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2002/2003
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.11.2002 Storleken av data: 70 kb
954
Lag om ändring av vägtrafiklagen
955
Statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen
956
Statsrådets förordning om utseende av skaderegleringsrepresentanten
957
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om laboratorier som utför undersökningar av animaliska livsmedel
958
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning
959
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av 2002 års nationella husdjursstöd
960
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.11.2002 Storleken av data: 72 kb
940
Lag om ändring av 6 och 10 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
941
Lag om ändring av 20 § lagen om fornminnen
942
Lag om ändring av 36 a och 38 § lagen om ortodoxa kyrkosamfundet
943
Lag om ändring av 1 kap. 10 § arbetsavtalslagen
944
Lag om ändring av miljöskyddslagen
945
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
946
Statsrådets förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen
947
Statsrådets förordning om ikraftträdande av tonnageskattelagen
948
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 6 § lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
949
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 a § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
950
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
951
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
952
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
953
Handels- och industriministeriets förordning om material och produkter av plastsom är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2002 Storleken av data: 61 kb
932
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2003
933
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
934
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen
935
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
936
Lag om ändring av 32 b § sjömanslagen
937
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den vid Internationella arbetskonferensen antagna konventionen om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
938
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det vid Internationella arbetskonferensen antagna protokollet till konventionen om miniminormerna i handelsfartyg
939
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2002 Storleken av data: 73 kb
923
Lag om ändring av lagen om andelslag
924
Lag om ändring av 26 d § lagen om värdeandelssystemet
925
Lag om ändring av 29 § lagen om värdeandelskonton
926
Lag om ändring av 18 a § handelsregisterlagen
927
Lag om ändring av lagen om faderskap
928
Lag om ändring av lagen om gåvoutfästelser
929
Lag om ändring av äktenskapslagen
930
Lag om ändring av 3 kap. 36 § utsökningslagen
931
Lag om ändring av 9 § lagen om återvinning till konkursbo
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.11.2002 Storleken av data: 66 kb
913
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
914
Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
915
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den nordiska överenskommelsen om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
916
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Konungariket Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt.
917
Handels- och industriministeriets förordning om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel
918
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
919
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (cap-stöd) för år 2002
920
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess lfa-tillägg och tilläggsstöd för år 2002
921
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2002
922
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.11.2002 Storleken av data: 67 kb
900
Lag om ändring av lagen om export och transitering av försvarsmateriel
901
Lag om ändring av lagen om statistikcentralen
902
Lag om ändring av lagen om tullverket
903
Lag om ändring av lagen om statskontoret
904
Lag om ändring av lagen om Statens ekonomiska forskningscentral
905
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen
906
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Liberia
907
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Sierra Leone
908
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Somalien
909
Statsrådets förordning om överföring av fastigheten Österbo till landskapet Åland
910
Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen
911
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 14 i-14 m § lagen on ändring av trafikförsäkringslagen
912
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om lundskyddsområden
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.11.2002 Storleken av data: 64 kb
887
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
888
Lag om ändring av 53 och 59 § lagen om bostadsaktiebolag
889
Lag om ändring av 34 § lagen om bostadsrättsföreningar
890
Lag om ändring av 5 kap. 5 och 15 § lagen om andelslag
891
Lag om upphävande av 4 § prokuralagen
892
Lag om ändring av 4 § lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
893
Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring
894
Lag om ändring av 35 § föreningslagen
895
Lag om ändring av lagen om stiftelser
896
Lag om ändring av 1 och 3 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen
897
Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
898
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
899
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om landskapen
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.11.2002 Storleken av data: 71 kb
875
Lag om upphävande av 3 och 4 § lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän
876
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det nordiska avtalet om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap
877
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen
878
Handelskammarlag
879
Lag om en social- och hälsovårdsberättelse
880
Lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
881
Lag om ändring av 11 a § lagen om barndagvård
882
Lag om ändring av 4 och 28 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
883
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i konventionen om Internationella sjöfartsorganisationen
884
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
885
Statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag
886
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.11.2002 Storleken av data: 49 kb
871
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar
872
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
873
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de ärenden i vilka försäkringsanstalterna skall be ersättningsnämnden för olycksfallsärenden om utlåtande
874
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för växtodling för maltkorn för regleringsåret 2001/2002
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.10.2002 Storleken av data: 97 kb
868
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (Översättning till samiska)
869
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
870
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av klassisk svinpest
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.10.2002 Storleken av data: 323 kb
859
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet
860
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2001/2002
861
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om kanalavgifter
862
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om marin utrustning
863
Statsrådets förordning om upphävande av 9 § 2\M5 mom. trafikförsäkringsförordningen
864
Statsrådets förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen
865
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med valören 100 euro
866
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tillämpningen av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
867
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de indextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.10.2002 Storleken av data: 48 kb
852
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
853
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kroatien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
854
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
855
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
856
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av vägtrafikförordningen
857
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 6 § undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid museiverket
858
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.10.2002 Storleken av data: 137 kb
849
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
850
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän i fångvårdsväsendet
851
Justitieministeriets förordning om fångvårdsväsendets emblem och tjänstetecken
Band 126 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.10.2002 Storleken av data: 45 kb
843
Lag om ändring av 7 kap. 5 § ärvdabalken
844
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
845
Statsrådets beslut om vissa domkretsarrangemang
846
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
847
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
848
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om bekämpning av skrapie hos får och getter
Band 125 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.10.2002 Storleken av data: 41 kb
840
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
841
Statsrådets förordning om ändring av 19 och 23 § statsrådets förordning om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder
842
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetaling av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2002
Band 124 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.10.2002 Storleken av data: 48 kb
833
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
834
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
835
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
836
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
837
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
838
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
839
Republikens presidents förordning om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter i landskapet Åland
Band 123 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.10.2002 Storleken av data: 82 kb
823
Lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
824
Lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om sammankomster
825
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
826
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2002
827
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2002
828
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2002/2003 (Översättning till samiska)
829
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för trålfiske efter strömming och vassbuk år 2002
830
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om avtal gällande uppfödning av lantraser år 2002
831
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
832
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskraven på maltkorn i tilläggsstödet för maltkorn som utbetalas som nationellt stöd för växtodling skördeåret 2002/2003
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.