Elektronisk författningssamling: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.12.2002 Storleken av data: 80 kb
1122
Utrikesministeriets förordning om förändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
1123
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1124
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2002
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.12.2002 Storleken av data: 193 kb
1116
Statsrådets förordning om ändring av 34 § körkortsförordningen
1117
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (Översättning till samiska)
1118
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1119
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1120
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1121
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2002 Storleken av data: 91 kb
1111
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om medicinsk behandling av djur
1112
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen
1113
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
1114
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
1115
Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2002 Storleken av data: 143 kb
1104
Lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus
1105
Lag om ändring av 13 § aravalagen
1106
Lag om ändring av 9 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1107
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2003
1108
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1109
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1110
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2003
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2002 Storleken av data: 173 kb
1090
Fordonslag
1091
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1092
Lag om ändring av 5 och 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
1093
Lag om ändring av 2 § lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg
1094
Lag om ändring av strafflagen
1095
Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
1096
Lag om ändring av lagen om fordonsskatt
1097
Lag om ändring av bilskattelagen
1098
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift
1099
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
1100
Lag om ändring av 13 och 116 § miljöskyddslagen
1101
Lag om ändring av 1 och 8 § lagen om parkeringsbot
1102
Lag om ändring av lagen om koncession för fordonsbesiktning
1103
Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2002 Storleken av data: 72 kb
1080
Lag om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
1081
Lag om ändring av 76 § läkemedelslagen
1082
Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1083
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2002
1084
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2002
1085
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2002
1086
Statsrådets förordning om förändring av 9 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2002
1087
Statsrådets förordning om läkemedelstaxa
1088
Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland
1089
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om obligatorisk upplagring av läkemedel
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2002 Storleken av data: 70 kb
1071
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1072
Lag om ändring av 18 b § lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
1073
Lag om ändring av 1 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1074
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjuk- försäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift
1075
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1076
Lag om ändring av 4 kap. 2 § arbetsavtalslagen
1077
Lag om ändring 11 a § lagen om barndagvård
1078
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1079
Lag om ändring av lagen om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldradagpenning betalas
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2002 Storleken av data: 71 kb
1066
Lag om ändring av 4 § avfallsskattelagen
1067
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Singapore för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1068
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2003
1069
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt
1070
Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2002 Storleken av data: 68 kb
1056
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
1057
Lag om ändring av 1 och 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1058
Lag om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning
1059
Lag om upphävande av 6 kap. och 21 § 2 mom. lagen om arbetskraftsservice
1060
Lag om ändring av 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
1061
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1062
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1063
Statsrådets förordning om statistikcentralen
1064
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om delegationen för företagshälsovård
1065
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2002
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2002 Storleken av data: 298 kb
1051
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om genomförande av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om märkning som anger elektriska ugnars energiförbrukning
1052
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska ugnar för hushåll
1053
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ordnandet av undersökning och behandling som syftar till könsbyte samt om den medicinska utredningen för fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
1054
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1055
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.12.2002 Storleken av data: 297 kb
1050
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2002 Storleken av data: 154 kb
1039
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och av protokollet om ändring av avtalet
1040
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om kommittéer
1041
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besvärsnämnden för studiestöd
1042
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1043
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1044
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1045
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1046
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1047
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1048
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för trålfiske efter strömming och vassbuk år 2002
1049
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming år 2002 för fartyg under finsk flagg eller fartyg registrerade i Finland
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2002 Storleken av data: 63 kb
1026
Lag om ändring av 76 § inkomstskattelagen
1027
Lag om ändring av 1 § universitetslagen
1028
Lag om ändring av folkpensionslagen
1029
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1030
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
1031
Lag om ändring av 3 § lagen om vårdbidrag för barn
1032
Lag om ändring av lagen om handikappbidrag
1033
Lag om ändring av 3 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1034
Lag om ändring av 4 § barnbidragslagen
1035
Lag om ändring av 12 § aravalagen
1036
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1037
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2003 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1038
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2003
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.12.2002 Storleken av data: 72 kb
1018
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om observationsflygningar
1019
Lag om ändring av 14 § territorialövervakningslagen
1020
Lag om ändring av 18 § lagen om påförande av accis
1021
Lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd
1022
Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
1023
Lag om tidsbegränsad ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
1024
Lag om ändring av 3 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings- myndigheters prestationer
1025
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.12.2002 Storleken av data: 159 kb
1017
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2002 Storleken av data: 72 kb
1006
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1007
Lag om ändring av 9 § lagen om statens familjepensioner
1008
Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1009
Lag om ändring av jaktlagen
1010
Lag om ändring av 50 § vägtrafiklagen
1011
Lag om upphävande av 9 a § lagen om pension för arbetstagare
1012
Lag om temporär ändring av 2 och 3 § lagen om oljeskyddsfonden
1013
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
1014
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal, och om upphävande av förordningen om provisorisk tillämpning av konventionen
1015
Republikens Presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2002 Storleken av data: 72 kb
1005
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2003
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.12.2002 Storleken av data: 53 kb
1000
Statsrådets beslut om allmänna riktlinjer för export, transitering och förmedling av försvarsmateriel
1001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för investeringsstöd som gäller byggande av svinhus och stora investeringar inom trädgårdsodling
1002
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om övervakning av begränsningar av patientens självbestämmanderätt
1003
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
1004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbrukset år 2002
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.12.2002 Storleken av data: 974 kb
993
Lag om Repovesi nationalpark
994
Statsrådets förordning om Repovesi nationalpark
995
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
996
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
997
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
998
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
999
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2002 Storleken av data: 37 kb
989
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt förbud för trålfiske efter strömming och vassbuk år 2002
990
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodermedel för särskilda näringsbehov
991
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser
992
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.