Elektronisk författningssamling: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 626 kb (OBS: stor fil!)
1242
Statsbudgeten för 2003
Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 147 kb
1235
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
1236
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den europeiska konventionen om television över gränserna
1237
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av överenskommelsen om ändring av konventionen mellan de nordiska länderna innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
1238
Republikens presidents förordning om ikraftsättande av protokollet om Islands anslutning till överenskommelsen om inrättandet av ett nordiskt skattevetenskapligt forskningsråd
1239
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
1240
Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen
1241
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 155 kb
1228
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter
1229
Lag om ändring av 24 § lagen om paketresor
1230
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med republiken El Salvador om främjande av och skydd för investeringar
1231
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och i tilläggen I och II till protokollet
1232
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Angola
1233
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
1234
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 163 kb
1223
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
1224
Statsrådets förordning om regionutveckling
1225
Statsrådets förordning om finansiering av regionutvecklingsåtgärder
1226
Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 7 § handels- och industriministeriet beslut om glass
1227
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om livsmedelshygienisk kompetens som skall krävas av personer som arbetar i livsmedelslokaler och om testning av kompetensen (hygienkompetensförordningen)
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2002 Storleken av data: 192 kb
1215
Lag om ändring av mönsterrättslagen
1216
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare
1217
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land
1218
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från tredje land
1219
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav i fråga om vissa varor som importeras från tredje land
1220
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
1221
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2003 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka år 2003
1222
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2002
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2002 Storleken av data: 74 kb
1207
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
1208
Statsrådets förordning om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
1209
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1210
Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1211
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning
1212
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c rättegångsbalken
1213
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets arbetsordning
1214
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2002 Storleken av data: 71 kb
1198
Lag om ändring av 23 kap. strafflagen
1199
Lag om ändring av 76 § vägtrafiklagen
1200
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-2005
1201
Lag om ändring av kyrkolagen
1202
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1203
Lag om upphävande av 6 § lagen om teknologiska utvecklingscentralen
1204
Lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1205
Statsrådets förordning om skogscentraler
1206
Utrikesministeriets förordning om ändring av 6 § förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2002 Storleken av data: 77 kb
1191
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
1192
Lag om särskilt stöd till invandrare
1193
Lag om ändring av 30 a § folkpensionslagen
1194
Lag om ändring av 1 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1195
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
1196
Lag om ändring av 1 § lagen om handikappbidrag
1197
Statsrådets förordning om beviljande av understöd för miljöprojekt i Finlands närområden i östra och mellersta Europa
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2002 Storleken av data: 172 kb
1185
Lag om statliga affärsverk
1186
Lag om ändring av 2 § lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
1187
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1188
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1189
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1190
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 76 kb
1178
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om export och transitering av försvarsmateriel
1179
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1180
Statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek
1181
Statsrådets förordning om ändring av 4 § och bilaga 2 till förordningen om produkter för in vitro -diagnostik
1182
Statsrådets förordning om icke-automatiska vågar som används i hälso- och sjukvården
1183
Statsrådets förordning om ändring av 4 § statsrådets förordning om läkemedelstaxa
1184
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 72 kb
1172
Lag om ändring av 66 § luftfartslagen
1173
Statsrådets förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen
1174
Statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003\M2012
1175
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1176
Statsrådets förordning om skatteförvaltningen
1177
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 195 kb
1160
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1161
Lag om skatteskalorna för 2003
1162
Lag om ändring av 127 a och 127 b § inkomstskattelagen
1163
Lag om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning
1164
Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen
1165
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1166
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1167
Lag om ändring av 2 och 4 § lotteriskattelagen
1168
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1169
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
1170
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2003 och 2004
1171
Statsrådets förordning om tullverket
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 211 kb
1158
Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1159
Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 67 kb
1150
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1151
Statsrådets förordning om ändring av 1 § polisförordningen
1152
Statsrådets förordning om Statens ekonomiska forskningscentral
1153
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om museiverket
1154
Statsrådets förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen
1155
Statsrådets förordning om statskontoret
1156
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1157
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om förvaltning av aktier, andelsbevis och andra värdepapper som ägs av staten
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 310 kb
1144
Lag om ändring av 7 och 20 § trafikförsäkringslagen
1145
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1146
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1147
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1148
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1149
Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 141 kb
1141
Lag om ändring av 6 § lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1142
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1143
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 135 kb
1133
Lag om social kreditgivning
1134
Lag om ändring av socialvårdslagen
1135
Lag om ändring av 3 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
1136
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1137
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer
1138
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1139
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a §:n 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1140
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 141 kb
1132
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2002 Storleken av data: 233 kb
1128
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1129
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1130
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1131
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2003
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.12.2002 Storleken av data: 155 kb
1125
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1126
Kommunikationsministeriets förordning om Kommunikationsverkets avgifter
1127
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2003
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.