Elektronisk författningssamling: 2002

Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 41 kb
1369
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1370
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
1371
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningar som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen för alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 90 kb
1367
Arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
1368
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 155 kb
1358
Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1359
Lag om ändring av 1 och 6 kap. sjölagen
1360
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1361
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1362
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1363
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
1364
Jord- och skogsbruksministeriets förordning ändring av förordningen om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
1365
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2003
1366
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2003
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 224 kb
1354
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2003
1355
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
1356
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
1357
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 139 kb
1342
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
1343
Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen
1344
Statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1345
Statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
1346
Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1347
Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1348
Statsrådets förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten vid statliga ämbetsverk och inrättningar enligt 3 kap. 10 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
1349
Statsrådets förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
1350
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1351
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
1352
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2003
1353
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 174 kb
1338
Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003
1339
Statsrådets förordning om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
1340
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1341
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 336 kb
1336
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
1337
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2002
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 161 kb
1329
Statsrådets förordning om delegationen för brottspåföljdsområdet
1330
Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1331
Statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden
1332
Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
1333
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
1334
Arbetsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande
1335
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 86 kb
1313
Lag om gemensamma utredningsgrupper
1314
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1315
Lag om ändring av yrkessjukdomslagen
1316
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1317
Lag om ändring av 11 och 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1318
Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
1319
Lag om ändring av 20 § lagen om pension för arbetstagare
1320
Lag om ändring av 18 § lagen om pension för lantbruksföretagare
1321
Lag om ändring av 15 § lagen om pension för företagare
1322
Lag om ändring av 40 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1323
Lag om ändring av 12 § lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
1324
Lag om ändring av 19 § lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
1325
Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1326
Lag om ändring av 32 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1327
Lag om ändring av 53 § lagen om olycksfallsförsäkring
1328
Lag om ändring av 10 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 116 kb
1301
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1302
Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare
1303
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1304
Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
1305
Lag om alterneringsledighet
1306
Lag om Utbildningsfonden
1307
Lag om upphävande av 10 kap. statstjänstemannalagen
1308
Lag om ändring av 4 § lagen om vuxenutbildningsstöd
1309
Lag om ändring av 92 § inkomstskattelagen
1310
Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen
1311
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbildningsfondens stadgar
1312
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2003
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 284 kb
1290
Lag om utkomstskydd för arbetslösa
1291
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1292
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1293
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1294
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1295
Lag om offentlig arbetskraftsservice
1296
Lag om ändring av 4 och 24 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1297
Lag om upphävande av lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier
1298
Lag om upphävande av 20 § lagen om penningautomatunderstöd
1299
Lag om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
1300
Lag om upphävande av 5 § lagen om kommunala konjunkturdepositioner
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 80 kb
1284
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
1285
Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
1286
Statsrådets förordning om upphävande av 12 och 13 § förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
1287
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp
1288
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1289
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 119 kb
1279
Lag om ändring av sametingslagen (Översättning till samiska)
1280
Lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1281
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1282
Lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1283
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2003
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2002 Storleken av data: 138 kb
1273
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
1274
Lag om ändring av 88 § lagen om beskattningsförfarande
1275
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner
1276
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1277
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1278
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
Band 188 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 355 kb
1270
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital och ställande av säkerhet för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1271
Miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
1272
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt
Band 187 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 142 kb
1262
Statsrådets förordning om Finlands Unesco-kommission
1263
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
1264
Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin
1265
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
1266
Statsrådets förordning om begränsning av tomgång för motorfordon
1267
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
1268
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1269
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 150 kb
1255
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
1256
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
1257
Kommunikationsministeriets förordning om ändring 1 och 11 § av trafikministeriets beslut om ändring av motorcyklars och mopeders konstruktion
1258
Kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
1259
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar
1260
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning
1261
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 267 kb
1250
Kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
1251
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
1252
Kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1253
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
1254
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § trafikministeriets förordning om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck
Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 441 kb
1248
Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
1249
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2002 Storleken av data: 538 kb (OBS: stor fil!)
1243
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1244
Statsrådets förordning om godkännande av fordon
1245
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
1246
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1247
Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
Säädöskokoelmat numeroittain

202 - 183 182 - 163 162 - 143 142 - 123 122 - 103 102 - 83 82 - 63 62 - 43 42 - 23 22 - 3 2 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.