Elektronisk författningssamling: 2001

Band 210 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 55 kb
1563
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen
1564
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga
1565
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1566
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer
1567
Luftfartsverkets meddelande om luftfartsbestämmelse
1568
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
Band 209 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 163 kb
1559
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1560
Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1561
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1562
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 208 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 107 kb
1548
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1549
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1550
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
1551
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1552
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1553
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1554
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar
1555
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
1556
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om hästhushållningsdelegationen
1557
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
1558
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
Band 207 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 212 kb
1517
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1518
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
1519
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
1520
Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
1521
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1522
Lag om ändring av 53 och 81 § lagen om placeringsfonder
1523
Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
1524
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1525
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1526
Lag om ändring av 51 kap. strafflagen
1527
Marknadsdomstolslag
1528
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1529
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
1530
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
1531
Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet
1532
Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
1533
Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
1534
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
1535
Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen
1536
Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen
1537
Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
1538
Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning av fordringar
1539
Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet
1540
Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen
1541
Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1542
Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag
1543
Lag om ändring av 8 c och 8 d § lagen om försäkringsmäklare
1544
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
1545
Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång
1546
Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1547
Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen
Band 206 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 242 kb
1500
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
1501
Lag om äffärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
1502
Sparbankslag
1503
Lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform
1504
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1505
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1506
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
1507
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1508
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
1509
Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
1510
Lag om ändring av 2 § lagen om företagssanering
1511
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1512
Lag om ändring av 11 f § lagen om konkurrensbegränsningar
1513
Lag om ändring av 6 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1514
Lag om ändring av 10 § lagen om borgen och tredjemanspant
1515
Lag om ändring av 24 och 122 § inkomstskattelagen
1516
Lag om ändring av 4 § lagen om överlåtelseskatt
Band 205 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 293 kb
1488
Lag om andelslag
1489
Lag om införande av lagen om andelslag
1490
Lag om ändring av 10 och 18 a § handelsregisterlagen
1491
Lag om ändring av 14 § företags- och organisationsdatalagen
1492
Lag om ändring av 7 och 12 § firmalagen
1493
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
1494
Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag
1495
Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 8 kap. 5 § bokföringslagen
1496
Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
1497
Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1498
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
1499
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 a § företagsinteckningsförordningen
Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 141 kb
1479
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1480
Lag om ändring av 14 och 15 § lagen om rehabiliteringspenning
1481
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
1482
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
1483
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
1484
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
1485
Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
1486
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg
1487
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 217 kb
1471
Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
1472
Lag om ändring av 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål
1473
Lag om ändring av kyrkolagen
1474
Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
1475
Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel
1476
Statsrådets förordning om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
1477
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1478
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 77 kb
1464
Statsrådets förordning om ersättning för uppehälle för personer som deltar i arbetssökningsträning
1465
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
1466
Statsrådets förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
1467
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om stödjande av arbetslösas företagsamhet
1468
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
1469
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1470
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 78 kb
1456
Lag om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna
1457
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1458
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
1459
Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen
1460
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
1461
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2001 års skördeskador
1462
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
1463
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 146 kb
1446
Lag om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscentral
1447
Lag om ändring av kommunindelningslagen
1448
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
1449
Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1450
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1451
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1452
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1453
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1454
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1455
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 90 kb
1443
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
1444
Undervisningsministeriets förordning om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken
1445
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 278 kb
1440
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1441
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
1442
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 150 kb
1433
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1434
Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
1435
Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
1436
Statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel
1437
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
1438
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
1439
Statsrådets förordning om justering av räntan på vissa statens försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen och renhushållningslagen (Översättning till samiska)
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 96 kb
1427
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1428
Lag om ändring av 10 a § militärunderstödslagen
1429
Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice
1430
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1431
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
1432
Lag om ändring av sysselsättningslagen
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 92 kb
1420
Lag om ändring av folkpensionslagen
1421
Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1422
Lag om ändring av 10 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1423
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1424
Lag om ändring av 7 § lagen om förvaltningsdomstolarna
1425
Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
1426
Statsrådets förordning om ersättningsgrunderna för vissa rättsmedicinska blodundersökningar och andra rättsmedicinska undersökningar rörande ärftliga egenskaper
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 298 kb
1414
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen angående avgifter, som skola erläggas för i språklagen omförmälda översättningar
1415
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1416
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1417
Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
1418
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
1419
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2001
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 351 kb
1408
Lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1409
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1410
Lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd
1411
Statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1412
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1413
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 371 kb
1404
Statsrådets förordning om ändring av tullförordningen
1405
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1406
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1407
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2001 Storleken av data: 89 kb
1397
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1398
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
1399
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skatteredovisning
1400
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten
1401
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1402
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
1403
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.