Elektronisk författningssamling: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.4.2000 Storleken av data: 150 kb
347
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
348
Lag om ändring av 2 och 4 § länsstyrelselagen
349
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inkomstgränser enligt skoltlagen
350
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om den praktiska erfarenhet som skall krävas för CGR- och GRM-examina
351
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina
352
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga personer
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.4.2000 Storleken av data: 240 kb
343
Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
344
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter
345
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
346
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2000 Storleken av data: 193 kb
332
Lag om ändring av 32 och 33 § mervärdesskattelagen
333
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
334
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
335
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum
336
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
337
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis
338
Lag om överlåtelse av en fastighet till Tammerfors stad
339
Lag om vissa fastighetsregleringar
340
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
341
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor
342
Miljöministeriets meddelande om en förordning utfärdad av miljöministeriet
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2000 Storleken av data: 161 kb
322
Lag om ändring av revisionslagen
323
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Bulgarien om genomfart för KFOR-trupper
324
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
325
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
326
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
327
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
328
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
329
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om barndagvård
330
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
331
Statsrådets förordning om ändring av 60 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2000 Storleken av data: 174 kb
317
Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension
318
Lag om ändring av 14 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
319
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
320
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
321
Finansministeriets förordning om kyrkans jubileumsmynt
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.3.2000 Storleken av data: 242 kb
309
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården
310
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag
311
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
312
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
313
Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet
314
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av stöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
315
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
316
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2000 Storleken av data: 152 kb
298
Lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen
299
Lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör
300
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete
301
Förordning om ikraftträdande av konventionen om deltidsarbete
302
Förordning om ikraftträdande av konventionen om hemarbete
303
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden
304
Förordning om ikraftträdande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän
305
Förordning om ikraftträdande av konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer
306
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § förordningen om konkurrensverket
307
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om Konsumentverket
308
Statsrådets förordning om ändring av 13 § förordningen om livsmedelsverket
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.3.2000 Storleken av data: 174 kb
287
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
288
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
289
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med regeringen för Hongkongs särskilda administrativa område i Folkrepubliken Kina
290
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
291
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
292
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
293
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i IBC- och IGC-koderna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
294
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH- och IBC-koderna till protokoll av år 1978 till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg
295
Statsrådets förordning om miljöministeriet
296
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
297
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.3.2000 Storleken av data: 162 kb
281
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
282
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
283
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
284
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
285
Statsrådets förordning om justering av avgifterna för granskning av filmer, videoprogram och andra bildprogram
286
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.3.2000 Storleken av data: 135 kb
280
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.3.2000 Storleken av data: 164 kb
274
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
275
Statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
276
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
277
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur
278
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
279
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.3.2000 Storleken av data: 203 kb
268
Republikens presidents förordning om militära kommandomål, uniform, emblem och förtjänsttecken inom gränsbevakningsväsendet
269
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
270
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förfarandet vid betalningen av produktionsstöd för mjölk
271
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fördelningsgrunderna för tilläggsstöd för maltkorn för 1999 och 2000års produktion
272
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiden för avtal om miljöspecialstöd för jordbruket
273
Miljöministeriets beslut om vissa undantag från gränsvärdena för halter av tungmetaller i förpackningar
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.3.2000 Storleken av data: 202 kb
262
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
263
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
264
Statsrådets förordning om maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån
265
Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
266
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
267
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.3.2000 Storleken av data: 206 kb
255
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
256
Statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
257
Statsrådets förordning om utrikesministeriet
258
Statsrådets förordning om Finlands författningssamling
259
Statsrådets förordning om ministeriernas och andra myndigheters föreskriftssamlingar
260
Justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter
261
Arbetsordning för statsrådets kansli
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2000 Storleken av data: 138 kb
253
Statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet
254
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2000 Storleken av data: 172 kb
246
Förordning om ändring av förordningen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
247
Förordning om ändring av 6 § straffregisterförordningen
248
Förordning om ändring av straffanstalternas namn
249
Förordning om ändring av 11 § förordningen om fångvårdsväsendet
250
Valstadga för riksdagen
251
Instruktion för riksdagens justitieombudsman
252
Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2000 Storleken av data: 210 kb
241
Lag om ändring av 53 § folkpensionslagen
242
Förordning om ändring av 3 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
243
Förordning om alkoholbolagets verksamhet
244
Miljöministeriets beslut om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
245
Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas prestationer
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2000 Storleken av data: 208 kb
238
Lag om Finlands Röda Kors
239
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
240
Förordning om ändring av bilaga I till förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.2.2000 Storleken av data: 173 kb
228
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
229
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet
230
Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
231
Förordning om ändring av förordningen om rättspolitiska forskningsinstitutet
232
Förordning om ändring av 8 § förordningen om statistikcentralen
233
Förordning om ändring av 19 och 20 § förordningen om utbildningsstyrelsen
234
Förordning om Finlands miljöcentral
235
Förordning om ändring av förordningen om regionala miljöcentraler
236
Förordning om ändring av förordningen om statens bostadsfond
237
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.2.2000 Storleken av data: 168 kb
217
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
218
Lag om ändring av 3 § och temporär ändring av 8 § 1 mom. lagen om statens affärsverk
219
Lag om laddare
220
Förordning om laddare
221
Förordning om ändring av förordningen om specialförtjänst- och förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete
222
Förordning om ändring av 5 § förordningen om ersättning för uppehälle för personer som deltar i utbildning av arbetssökande
223
Förordning om ändring av 8 § förordningen om arbetsministeriet
224
Förordning om ändring av 3 § förordningen om medling i arbetstvister
225
Förordning om ändring av 2 § förordningen om utlänningsombudsmannen
226
Förordning om upphävande av förordningen om arbetskraftsattachéer
227
Förordning om upphävande av förordningen om kommunala ombyggnadsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte
Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.