Elektronisk författningssamling: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Band 106 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2000 Storleken av data: 236 kb
768
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
769
Statsrådets förordning om reglering av vissa skulder inom renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
770
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer
Band 105 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.8.2000 Storleken av data: 234 kb
761
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
762
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
763
Statsrådets förordning om ändring av 4 § fastighetsregisterförordningen
764
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
765
Statsrådets förordning om ändring av 15 § statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner
766
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
767
Justitieministeriets förordning om fastställande av ett formulär för blankett för anmälan om kandidaters valfinansiering
Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.8.2000 Storleken av data: 179 kb
750
Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som baserar sig på beslut av Förenta Nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
751
Lag om ändring av 2 och 9 a § lagen om försvarsmakten
752
Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen
753
Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen
754
Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
755
Territorialövervakningslag
756
Lag om ändring av 17 kap. strafflagen
757
Lag om ändring av 1 a § utlänningslagen
758
Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen
759
Lag om ändring av 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg
760
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av utsäde av vall- och foderväxter
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.2000 Storleken av data: 124 kb
745
Instruktion för statsrevisorerna
746
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om import till gemenskapen av oslipade diamanter från Sierra Leone
747
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om krav på uppgifter och undersökningar som skall lämnas i samband med ansökan om registrering av bekämpningsmedel
748
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat
749
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2000års fastighetsbeskattning
Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.8.2000 Storleken av data: 134 kb
737
Lag om sättande i kraft av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till avtalet mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Finland, Republiken Grekland, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Konungariket Spanien, Konungariket Sverige, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Österrike, Europeiska Atomenergigemenskapen och IAEA rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen
738
Lag om ändring av kärnenergilagen
739
Republikens presidents förordning om ett allmänt förhandsröstningsställe i landskapet Åland vid kommunalvalet år 2000
740
Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av luftfartsavtalet med Mongoliet
741
Statsrådets förordning om krigsmannaed
742
Statsrådets förordning om ändring av 2 § kosmetikförordningen
743
Statsrådets förordning om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus
744
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om automatiska släckningsanläggningar
Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.8.2000 Storleken av data: 208 kb
730
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
731
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
732
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
733
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
734
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
735
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificeringen av torkade frukt- och grönsaksprodukter
736
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.8.2000 Storleken av data: 181 kb
726
Lag om ändring av 6 och 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
727
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
728
Lag om handel med utsäde
729
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.8.2000 Storleken av data: 166 kb
717
Lag om Riksdagsbiblioteket
718
Lag om ändring av 1 § arkivlagen
719
Lag om ändring av 3 och 65 § statstjänstemannalagen
720
Lag om ändring av 2 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
721
Lag om ändring av 1 och 10 § lagen om grunderna för avgifter till staten
722
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli
723
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
724
Reglemente för Riksdagsbiblioteket
725
Statsrådets förordning om ändring av 54 och 67 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.3.2000 Storleken av data: 191 kb
711
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
712
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
713
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
714
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
715
Lag om ändring av 1 § lagen om Konsumentverket
716
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.8.2000 Storleken av data: 234 kb
709
Statsrådets förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid kommunalvalet år 2000
710
Statsrådets förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.8.2000 Storleken av data: 66 kb
703
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter
704
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter
705
Miljöministeriets förordning om regionindelningen av samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor
707
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen
708
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.7.2000 Storleken av data: 33 kb
701
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 8 § handels- och industriministeriets beslut om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
702
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderblandningar
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2000 Storleken av data: 109 kb
686
Lag om ändring av lagen om samfälligheter
687
Lag om ändring av lagen om fiske
688
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
689
Lag om ändring av vattenlagen
690
Lag om ändring av 4 § terrängtrafiklagen
691
Lag om ändring av 21 § sjötrafiklagen
692
Lag om ändring av 40 § luftfartslagen
693
Lag om upphävande av 2 kap. skogslagenk
694
Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
695
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2000
696
Statsrådets förordning om stöd för främjande av honungsförsäljning under 2000
697
Statsrådets förordning om Geodetiska institutet
698
Statsrådets förordning om ändring av 12 § 1 mom. förordningen om lantmäteriverket
699
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljövillkoren för nationellt stöd för växtodling år 2000
700
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2000 Storleken av data: 106 kb
676
Lag om statens revisionsverk
677
Lag om ändring av lagen om rätt för statsrevisorerna att granska vissa statliga stödåtgärder
678
Lag om ändring av 25 § lagen om statsbudgeten
679
Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar
680
Lag om ändring av 10 § lagen om statsgarantifonden
681
Lag om ändring av 2 b § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
682
Lag om ändring av 3 § lagen om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke
683
Lag om ändring av 54 § folkpensionslagen
684
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
685
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga I och nya bilagor VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.7.2000 Storleken av data: 56 kb
673
Statsrådets förordning om patientskadenämnden
674
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
675
Handels- och industriministeriets förordning om kaffe- och cikoriaextrakt
Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.7.2000 Storleken av data: 73 kb
664
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om högsta domstolen
665
Statsrådets förordning om ändring av hovrättsförordningen
666
Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen
667
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsdomstolarna
668
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försäkringsdomstolen
669
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
670
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marknadsdomstolen
671
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
672
Inrikesministeriets förordning om förhöjning av parkeringsbot
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.7.2000 Storleken av data: 201 kb
658
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
659
Statsrådets förordning om Vägförvaltningen
660
Statsrådets förordning om Vägverket
661
Statsrådets förordning om ändring av 6 § civiltjänstförordningen
662
Handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter
663
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 av jord- och skogsbruksministeriets beslut om marknadsföring av sättpotatis
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.7.2000 Storleken av data: 203 kb
648
Lag om ändring av utlänningslagen
649
Lag om ändring av kyrkolagen
650
Lag om ändring av patentlagen
651
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
652
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
653
Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
654
Lag om ändring av 11 § lagen om pension för arbetstagare
655
Lag om ändring av 11 och 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
656
Lag om ändring av 11 och 17 § lagen om pension för företagare
657
Lag om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.7.2000 Storleken av data: 448 kb
644
Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
645
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
646
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet
647
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.7.2000 Storleken av data: 175 kb
636
Lag om ändring av 38 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
637
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
638
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
639
Lag om ändring av lagen om försäkringsmäklare
640
Lag om ändring av patientskadelagen
641
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om passgranskningsställen
642
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel
643
Handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat
Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.