Elektronisk författningssamling: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2000 Storleken av data: 88 kb
1053
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om polisens personregister
1054
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1055
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring
1056
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
1057
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
1058
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
1059
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
1060
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1061
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstid angående ändring av frukt- och grönsaksproducentorganisationernas verksamhetsprogram
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2000 Storleken av data: 162 kb
1045
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2001
1046
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1047
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området
1048
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1049
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1050
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2001 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1051
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1052
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2000 Storleken av data: 178 kb
1037
Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
1038
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1039
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget
1040
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1041
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
1042
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1043
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1044
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2000 Storleken av data: 98 kb
1029
Lag om ädelmetallarbeten
1030
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1031
Statsrådets förordning om upphävande av 16 § förordningen om museiverket
1032
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
1033
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om olycksfallförsäkring för lantbruksföretagare
1034
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens bostadsfond
1035
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
1036
Utrikesministeriets meddelande om rådets förordning om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/1998
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2000 Storleken av data: 98 kb
1023
Lag om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
1024
Lag om ändring av 2 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1025
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
1026
Statsrådets förordning om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån och lån för bostadsrättshus
1027
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
1028
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2000 Storleken av data: 292 kb
1017
Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1018
Statsrådets förordning om upphävande av 13 § förordningen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1019
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1020
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
1021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om Banförvaltningscentralen
1022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.12.2000 Storleken av data: 315 kb
1012
Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
1013
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
1015
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggnadsinvesteringar som stöds
1016
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2000 Storleken av data: 338 kb
1003
Lag om ändring av 3 § lagen om moderskapsunderstöd
1004
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1005
Statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
1006
Statsrådets förordning om upphävande av 21 § förordningen om läkemedelsverket
1007
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av sökandet av stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
1009
Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
1010
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2000 Storleken av data: 165 kb
995
Lag om ändring av inkomstskattelagen
996
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
997
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000och nr. 2/2000till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
998
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
999
Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1000
Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om regionalt stödjande av transporter
1001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka, nationellt husdjursstöd till Södra Finland och norligt husdjursstöd år 2000samt om utbetalning av tilläggsstöd för maltkorn år 1999
1002
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) år 2000
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2000 Storleken av data: 119 kb
986
Lag om ändring av personuppgiftslagen
987
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
988
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser om forum för tjänsteåtal inom justitieministeriets förvaltningsområde
989
Statsrådets förordning om upphävande av 31 § polisförvaltningsförordningen
990
Statsrådets förordning om nödcentralsverket
991
Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om registerförvaltningen
992
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § länsstyrelseförordningen
993
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de försäkringstekniska storheter som skall användas i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
994
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2000 Storleken av data: 85 kb
979
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsavgifter för mejerimjölk
980
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
981
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
982
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Savon Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
983
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
984
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
985
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2000 Storleken av data: 93 kb
978
Arbetsministeriets arbetsordning
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.11.2000 Storleken av data: 438 kb
977
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2000 Storleken av data: 165 kb
971
Statsrådets förordning om territorialövervakning
972
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § bostadsbidragsförordningen
973
Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
974
Handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
975
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
976
Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av Olos naturskyddsområde
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2000 Storleken av data: 82 kb
957
Lag om ändring av 2 och 10 § hovrättslagen
958
Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen
959
Lag om ändring av 40 § lagen om arbetsdomstolen
960
Lag om ändring av 20 § tingsrättslagen
961
Lag om ändring av 7 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
962
Lag om upphävande av vissa forumbestämmelser
963
Lag om ändring av 4 kap. lagen om rättegång i brottmål
964
Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
965
Lag om ändring av lotsningslagen
966
Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
967
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
968
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova
969
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
970
Statsrådets förordning om upphävande av 20 § förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.11.2000 Storleken av data: 127 kb
949
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
950
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
951
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
952
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
953
Lag om ändring av 81 § sjömanslagen
954
Lag om ändring av 17 § semesterlagen för sjömän
955
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
956
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.11.2000 Storleken av data: 302 kb
942
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
943
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
944
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
945
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
946
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
947
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
948
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.11.2000 Storleken av data: 160 kb
935
Lag om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare
936
Lag om ändring av 15 och 18 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
937
Lag om avgift som för 2001 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
938
Statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
939
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
940
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
941
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.11.2000 Storleken av data: 152 kb
925
Lag om ändring av 12 § bibliotekslagen
926
Lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
927
Lag om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
928
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
929
Statsrådets förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen
930
Statsrådets förordning om användningen av det tilläggsanslag som reserverats för miljöstöd för jordbruk år 2000
931
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
932
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
933
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt tilläggsstöd för maltkorn 1999
934
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2000 Storleken av data: 56 kb
920
Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå
921
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2001
922
Lag om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
923
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
924
Statsrådets förordning om exportkontroll av produkter med dubbel användning
Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.