Elektronisk författningssamling: 2000

Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 293 kb
1297
Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider
1298
Lag om upphävande av 3 § 23 punkten lagen angående rättighet att idka näring
1299
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
1300
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
1301
Statsrådets förordning om upphävande av 4 kap. civiltjänstförordningen
1302
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1303
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1304
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1305
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001
1306
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1307
FÖRTECKNING angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2001
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 86 kb
1289
Statsrådets förordning om samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn
1290
Statsrådets förordning om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1291
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
1292
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1293
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1294
Statsrådets förordning om ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen
1295
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1296
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2001
Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 95 kb
1283
Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1284
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
1285
Lag om ändring av strafflagen
1286
Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1287
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2001 och 2002
1288
Statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 99 kb
1276
Lag om vuxenutbildningsstöd
1277
Lag om ändring av lagen om studiestöd
1278
Lag om ändring av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
1279
Lag om ändring av 7 f § lagen om pension för arbetstagare
1280
Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1281
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001
1282
Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 318 kb
1270
Lag om upphävande av lagen om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1271
Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
1272
Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1273
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1274
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 562 kb
1266
Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
1267
Statsrådets förordning om enskilda vägar
1268
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers bokslut
1269
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2001
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 395 kb
1261
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
1262
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
1263
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
1264
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
1265
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2001
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 811 kb
1259
Finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
1260
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2000
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 659 kb
1253
Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer
1254
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001
1255
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2001
1256
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001
1257
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider, ansökan och fastställande av husdjursstöd beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2001
1258
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd och lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2000samt av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 89 kb
1244
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
1245
Lag om ändring av lagen om lantbrukets forskningscentral
1246
Lag om upphävande av lagen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
1247
Lag om ändring av 17 § lagen om försök med alterneringsledighet
1248
Lag om ändring av civiltjänstlagen
1249
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1250
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
1251
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner
1252
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 348 kb
1240
Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om kontrollcentralen för växtproduktion
1241
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans bokslut
1242
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 2000
1243
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 402 kb
1235
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2000
1236
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
1237
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1238
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
1239
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 189 kb
1219
Lag om ändring av 14 och 49 § folkhälsolagen
1220
Lag om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård
1221
Lag om ändring av 34 § mentalvårdslagen
1222
Lag om ändring av 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1223
Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2001
1224
Lag om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen
1225
Lag om ändring av 15 a § familjepensionslagen
1226
Lag om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1227
Lag om ändring av 16 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1228
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
1229
Lag om ändring av 1 och 9 § lagen om pension för företagare
1230
Lag om ändring av 10 a och 19 c § lagen om pension för arbetstagare
1231
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2001
1232
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av samt bilagan till beslutet arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser 1 §
1233
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
1234
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 88 kb
1209
Lag om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senatfastigheter
1210
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1211
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1212
Lag om upphävande av lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
1213
Lag om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1214
Lag om ersättande av skördeskador
1215
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2000års skördeskador
1216
Statsrådets förordning om ändring av 10 § statsrådets förordning om Statens konstmuseum
1217
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal
1218
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om rätt till arbetstagares uppfinningar
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2000 Storleken av data: 184 kb
1205
Statsrådets förordning om upphävande av 8 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
1206
Statsrådets förordning om ändring av 18 och 24 § jaktförordningen
1207
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet
1208
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2000 Storleken av data: 167 kb
1202
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1203
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföreningars bokslut och koncernbokslut
1204
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2000 Storleken av data: 92 kb
1199
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av företagsverksamhet
1200
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
1201
Statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2000 Storleken av data: 100 kb
1195
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1196
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens kärnavfallshanteringsfond
1197
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av TSE-riskmaterial
1198
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2000 Storleken av data: 186 kb
1189
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
1190
Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
1191
Lag om ändring av läkemedelslagen
1192
Lag om ändring av lagen om paketreserörelser
1193
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1194
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordnig om övervakning av vissa bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk samt övervakning av specialstödsavtal om effektiverad stallgödselanvändning och påföljder som brister i normal god jordbrukarsed medför i fråga om miljöstödet för jordbruk och kompensationsbidraget
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2000 Storleken av data: 95 kb
1180
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1181
Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken
1182
Lag om ändring av tingsrättslagen
1183
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
1184
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt
1185
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1186
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 6 § förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
1187
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1188
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
Säädöskokoelmat numeroittain

185 - 166 165 - 146 145 - 126 125 - 106 105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.