Elektronisk författningssamling: 1999

Säädöskokoelmat numeroittain

160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 166 kb
1367
Lag om ändring av 4 och 9 § matrikellagen
1368
Lag om ändring av folkpensionslagen
1369
Lag om ändring av familjepensionslagen
1370
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1371
Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
1372
Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
1373
Lag om ändring a 8 § lagen om handikappbidrag
1374
Lag om ändring av 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
1375
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
1376
Förordning om upphävande av 3 § 2momfamiljepensionsförordningen
1377
Förordning om ändring a 6 § förordningen om handikappbidrag
1378
Förordning om ändring av 2 och 8 § förordningen om rehabiliteringspenning
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 204 kb
1359
Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
1360
Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
1361
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner
1362
Statsrådets beslut om ändring av 15 § statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
1363
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
1364
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999års skördeskador
1365
Jord-och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings-och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1366
Jord-och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 211 kb
1352
Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
1353
Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1354
Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
1355
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1356
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1357
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
1358
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 173 kb
1342
Lag om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning
1343
Lag om ändring av 21 § inkomstskattelagen
1344
Lag om temporär ändring av 12 § lagen om skatteredovisning
1345
Lag om temporär ändring av 124 § inkomstskattelagen
1346
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1347
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1348
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
1349
Lag om ändring av 24 § byggskattelagen
1350
Lag om ändring av 18 § lagen om källskatt på ränteinkomst
1351
Förordning om ändring av 8och 15 § förordningen om förskottsuppbörd
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 257 kb
1329
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1330
Förordning om upphävande av 16 § förordningen angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring
1331
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1332
Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1333
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1334
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1335
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1336
Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension
1337
Lag om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1338
Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1339
Lag om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1340
Social-och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall
1341
Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder,enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 279 kb
1324
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1325
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
1326
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (Översättning till samiska)
1327
Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1328
Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 227 kb
1323
Social-och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1999 Storleken av data: 193 kb
1317
Lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter
1318
Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
1319
Social-och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1320
Social-och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1321
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1322
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2000
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1999 Storleken av data: 112 kb
1308
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1309
Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1310
Förordning om ändring av 9 § 1mom. och 12 § 1 mom. förordningen om arbetskrafts- och
1311
Förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen
1312
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 och 3 § beslut om upprättandet av koncernbokslut i enlighet med det regelverk som används allmänt på den internationella kapitalmarknaden
1313
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland
1314
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2000
1315
Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
1316
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1999
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1999 Storleken av data: 121 kb
1299
Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
1300
Lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier
1301
Lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1302
Lag om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen
1303
Lag om ändring av 30 § fartygsregisterlagen
1304
Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen
1305
Förordning om ändring av 16 § förordningen om sjöfartsverket
1306
Förordning om ändring av förordningen om havsforskningsinstitutet
1307
Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1999 Storleken av data: 108 kb
1288
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
1289
Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1290
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1291
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1292
Lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1293
Lag om byte av övningsskolfastigheter mellan staten och Helsingfors stad
1294
Lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete
1295
Förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
1296
Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd för utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service 2000
1297
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1298
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1999 Storleken av data: 320 kb
1276
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
1277
Lag om sjukförsäkringspremie,sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
1278
Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1279
Lag om ändring av 27 § lagen om planering av och statsandel för social-och hälsovården
1280
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1281
Förordning om beräkning a solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag
1282
Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1283
Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1284
Förordning om planläggningsmätning
1285
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1286
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1287
Social-och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3mom lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1999 Storleken av data: 204 kb
1263
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1264
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1265
Lag om ändring av 4 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1266
Lag om ändring av 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare
1267
Lag om ändring av 5 a § lagen om pension för företagare
1268
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner3418
1269
Lag om ändring av 3 § lagen om deltidsarbets-och deltidspensionsarrangemang för äldre arbetstagare
1270
Lag om ändring av lagen om förbättrande av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa
1271
Lag om ändring av folkpensionslagen
1272
Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
1273
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1274
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
1275
Förordning om temporär ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1999 Storleken av data: 168 kb
1249
Lag om ändring av lagen om advokater
1250
Lag om ändring av 1 kap1 4 § lagen om rättegång i brottmål
1251
Lag om ändring av 2 och 21 § universitetslagen
1252
Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
1253
Lag om ändring a 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall
1254
Lag om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1255
Lag om ändring a 6 § lagen om riksdagens tjänstemän
1256
Lag om ändring a 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän
1257
Lag om ändring a 1 § lagen om sammankomster
1258
Lag om ändring av vallagen
1259
Lag om ändring av lagen om stämningsmän
1260
Förordning om upphävande av förordningen angående förhållandet i vissa avseenden mellan militära och civila myndigheter under fredstid
1261
Förordning om ändring av förordningen om förundersökning och tvångsmedel
1262
Förordning om studentexamen i landskapet Åland
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1999 Storleken av data: 204 kb
1245
Lag om temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
1246
Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1247
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1248
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2000
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1999 Storleken av data: 176 kb
1229
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1230
Lag om ändring a 5 § lagen om statens familjepensioner
1231
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
1232
Lag om ändring av 24 kap 5 a och 10 § kyrkolagen
1233
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
1234
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1235
Lag om temporär ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde
1236
Lag om ändring av 87 § jaktlagen
1237
Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
1238
Förordning om ändring av jaktförordningen
1239
Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
1240
Lag om hypoteksbanker
1241
Lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen
1242
Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1243
Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
1244
Statsrådets beslut om utvecklingsområdet och stödområden
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.1999 Storleken av data: 110 kb
1215
Lag om offentlig belöning
1216
Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli
1217
Lag om skatteskalorna för 2000
1218
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1219
Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen
1220
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1221
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen
1222
Lag om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen
1223
Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst
1224
Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
1225
Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
1226
Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis
1227
Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
1228
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonskatt
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.1999 Storleken av data: 135 kb
1206
Förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1207
Försvarsministeriets beslut om upphävande av försvarsministeriets beslut om anmälan som
1208
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2000
1209
Finansministeriets beslut om studier som skall krävas för deltagande i OFR-examen
1210
Finansministeriets beslut om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1211
Finansministeriets beslut om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
1212
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1213
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1214
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.1999 Storleken av data: 118 kb
1197
Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar
1198
Lag om ändring av kemikalielagen
1199
Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
1200
Lag om ändring av 21 § hälsoskyddslagen
1201
Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen
1202
Förordning om ändring av köpvittnesförordningen
1203
Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund
1204
Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1205
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.1999 Storleken av data: 218 kb
1192
Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta i registret över religionssamfund
1193
Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
1194
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
1195
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1196
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
Säädöskokoelmat numeroittain

160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.