Elektronisk författningssamling: 1998

Säädöskokoelmat numeroittain

115 - 96 95 - 76 75 - 56 55 - 36 35 - 16 15 - 1

Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 99 kb
1222
Lag om ändring av civiltjänstlagen
1223
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1224
Lag om ändring av skogslagen
1225
Förordning om ändring av skogsförordningen
1226
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
1227
Förordning om skogsvårdsföreningar
1228
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1229
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 97 kb
1215
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
1216
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan
1217
Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998års skördeskador
1218
Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998års odlade rågareal
1219
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1998
1220
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998
1221
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 158 kb
1204
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1205
Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
1206
Lag om ändring av 28 § lagen om utländska försäkringsbolag
1207
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1208
Lag om ändring av 6 och 33 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1209
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1210
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1211
Lag om ändring av 9 och 12 a § trafikförsäkringslagen
1212
Lag om ändring av 10 a § patientskadelagen
1213
Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1214
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 167 kb
1183
Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare
1184
Lag om ändring av gymnasielagen
1185
Lag om ändring av 17 § lagen om yrkesutbildning
1186
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1187
Lag om ändring av 28 § lagen om fritt bildningsarbete
1188
Lag om ändring av 17 § lagen om grundläggande utbildning
1189
Lag om ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
1190
Förordning om ändring av förordningen om yrkeshögskolestudier
1191
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
1192
Förordning om ändring av studentexamensförordningen
1193
Förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen
1194
Förordning om ändring av 2 § förordningen om grundläggande utbildning
1195
Förordning om ändring av 10 § förordningen om specialläkarexamen
1196
Förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om specialtandläkarexamen
1197
Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
1198
Statsrådets beslut om ändring av beslutet om timfördelningen i grundskolan
1199
Statsrådets beslut om ändring av 2 a och 3 § beslutet om timfördelningen i gymnasiet
1200
Statsrådets beslut om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet
1201
Undervisningsministeriets beslut om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
1202
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier
1203
Undervisningsministeriets beslut om ändring av 3 § beslutet om timfördelningen i vuxengymnasier
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 120 kb
1174
Lag om ändring av 28 § landsbygdsnäringslagen
1175
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1176
Förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1177
Förordning om miljöförsäkringsnämnden
1178
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1179
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
1180
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1999 års arbetslöshetsförsäkringspremier
1181
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
1182
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroll av djur
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 157 kb
1166
Lag om Finlands Banks tjänstemän
1167
Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
1168
Lag om ändring av arbetstidslagen
1169
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
1170
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1171
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1172
Lag om ändring av 16 § lagen om beskattningsförfarande
1173
Lag om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 139 kb
1157
Lag om ändring av avfallsskattelagen
1158
Lag om ändring av 5 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1159
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
1160
Lag om ändring av bilskattelagen
1161
Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
1162
Förordning om ändring av 16 och 19 §§ förordningen om fordonsskatt
1163
Finansministeriets beslut om ändring av 5 § finansministeriets beslut om uppbörd, betalningsställen och betalning i fråga om egentlig fordonskatt
1164
Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 4 §§ finansministeriets beslut om uppbörd av fordonskatt
1165
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 146 kb
1152
Handels- och industriministeriets beslut om grunderna för de avgifter som uppbärs av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1153
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om telemarknadslagens tillämpningsområde och om anmälningsplikt för televerksamheten
1154
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster
1155
Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1156
Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1999
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.1998 Storleken av data: 919 kb
1151
Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1998 Storleken av data: 193 kb
1142
Lag om ändring av strålskyddslagen
1143
Förordning om ändring av strålskyddsförordningen
1144
Förordning om ändring av förordningen om polisens personregister
1145
Containerförordning
1146
Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
1147
Trafikministeriets beslut om ändring av bilaga 1 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1148
Trafikministeriets beslut om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1149
Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
1150
Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1998 Storleken av data: 175 kb
1135
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1136
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1137
Förordning om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar
1138
Förordning om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld
1139
Förordning om ändring av 3 § förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1140
1140
1141
Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 1999
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1998 Storleken av data: 178 kb
1128
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1129
Lag om ändring av 1 c § lagen om pension för arbetstagare
1130
Lag om ändring av 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1131
Lag om ändring av 1 a § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 1132 Lag om ändring av 1 a och 57 § lagen om olycksfallsförsäkring
1133
Förordning om ändring av vägtrafikförordningen
1134
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1998 Storleken av data: 100 kb
1114
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1115
Lag om upphävande av 10 § 5 mom. lagen om specialiserad sjukvård
1116
Lag om upphävande av 8 §2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar
1117
Lag om upphävande av 10 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp
1118
Lag om ändring av 58 § hälsoskyddslagen
1119
Lag om upphävande av 61 § 2 mom. kemikalielagen
1120
Lag om upphävande av 46 § 2 mom. livsmedelslagen
1121
Lag om upphävande av 54 § 2 mom. lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
1122
Lag om upphävande av 15 § 2 mom. veterinärvårdslagen
1123
Lag om upphävande av 21 § 2 mom. produktsäkerhetslagen
1124
Lag om upphävande av 8 §2 mom. lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1125
Lag om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård
1126
Lag om ändring av 4 § lagen om statsandelar till kommunerna
1127
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.1998 Storleken av data: 142 kb
1109
Lag om ändring av 9 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
1110
Förordning om ändring av 81 § fastighetsbildningsförordningen
1111
Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1112
Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
1113
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 1999
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1998 Storleken av data: 300 kb
1104
Lag om ändring av tullagen
1105
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket
1106
Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentliga prestationer
1107
Trafikministeriets beslut om ändring av 2 och 3 § trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter
1108
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1998
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1998 Storleken av data: 121 kb
1098
Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
1099
Lag om koncession för fordonsbesiktning
1100
Lag om registrering av fordon
1101
Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen
1102
Lag om ändring av lagen om fordonsförvaltningscentralen
1103
Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.1998 Storleken av data: 115 kb
1091
Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1092
Lag om ändring av lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis
1093
Förordning om arbetsministeriet
1094
Förordning om ändring av 2 § förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
1095
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1999
1096
Undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
1097
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1998 Storleken av data: 184 kb
1085
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsanstalternas deltagande i de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring
1086
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar
1087
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar
1088
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
1089
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1090
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1998 Storleken av data: 189 kb
1077
Lag om ändring av 52 § kärnenergilagen
1078
Biblioteksförordning
1079
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1999
1080
Statsrådets beslut om grundrna för bostadsbidraget
1081
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1082
Trafikministeriets beslut om fortsättning av giltighetstiden för beslutet om taxor för sjuktransport
1083
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om beväpningen inom fångvårdsväsendet
1084
Justitieministeriets kungörelse om justitieministeriets beslut om beväpning och om redskap för bruk av maktmedel inom fångvårdsväsendet
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1998 Storleken av data: 305 kb
1069
Lag om ändring av riksdagsordningen
1070
Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode
1071
Lag om ändring av 1 b och 6 § lagen om riksdagsmannaarvode
1072
Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen
1074
Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet år 1999
1075
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet år 1999
1076
Förordning om upphävande av förordningen om glass
Säädöskokoelmat numeroittain

115 - 96 95 - 76 75 - 56 55 - 36 35 - 16 15 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.