890/2023

Helsingfors den 29 juni 2023

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015) 2 a § 2 mom. 2 punkten, 2 a § 3 mom., 2 b § 1 mom. 1 punkten och 7 § 2 mom., av dem 2 a § 2 mom. 2 punkten, 2 a § 3 mom. och 2 b § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i förordning 810/2021, som följer:

2 a §
Rättslig grund för understöd som beviljas som statligt stöd

Den rättsliga grunden för understöd som beviljas som statligt stöd ska vara


2) kommissionens förordning (EU) 2022/2472 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,


Med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen kan statsunderstöd beviljas för sådana stödformer som är förenliga med artikel 25 eller 36 i den förordningen och med stöd av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn kan statsunderstöd beviljas för sådana stödformer som är förenliga med artikel 14, 22 eller 48 i den förordningen.

2 b §
Villkor för understöd som beviljas som statligt stöd

När den rättsliga grunden för understödet är den allmänna gruppundantagsförordningen eller gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn

1) får understöd inte beviljas ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller i artikel 2.59 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,


7 §
Arbete som utförs utan vederlag

Som värde av arbete som utförs utan vederlag beaktas högst den lön som betalas för motsvarande arbete och som värde av en tjänst högst det gängse värdet. Värdet av det arbete som utförs utan vederlag får vara högst den del av projektets totala kostnader som överskrider statsunderstödet. Värdet av det arbete som utförs utan vederlag godkänns i stödbeslutet. Det ska föras bok över antalet arbetstimmar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.

Helsingfors den 29 juni 2023

Jord- och skogsbruksminister
Sari Essayah

Konsultativ tjänsteman
Lauri Ahopelto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.