351/2023

Helsingfors den 8 mars 2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialveterinärutbildning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 b § 3 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000), sådant det lyder i lag 281/2023:

1 §
Målen för utbildningen

Målet för specialveterinärutbildningen är att göra veterinären förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den specialitet som motsvarar det egna utbildningsprogrammet samt att ge färdigheter för specialveterinärs uppgifter inom specialiteten, för kontinuerligt upprätthållande av yrkesskickligheten och för utvecklande av området samt för verksamhet som specialveterinär i servicesystemet inom veterinärvården och i andra uppgifter som förutsätter specialkunnande inom området.

2 §
Utbildningsprogram

Specialveterinärutbildningen ordnas i form av följande utbildningsprogram:

1) smådjurssjukdomar,

2) hästsjukdomar,

3) hälso- och sjukvård för produktionsdjur,

4) allmänveterinärmedicin,

5) miljö- och hälsoskydd,

6) smittsamma djursjukdomar.

Utbildningsprogrammet för allmänveterinärmedicin kan innefatta betoning på myndighetstillsyn.

3 §
Genomförande av utbildningen

För att genomgå specialveterinärutbildning ska veterinären

1) med godkänt resultat genomföra den treåriga handledda utbildning som krävs inom ett utbildningsprogram enligt 2 § i uppgifter som Helsingfors universitet (universitetet) godkänt och som lämpar sig för utbildningsprogrammet,

2) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och utbildningen,

3) på ett sätt som universitetet har bestämt visa att han eller hon har de kunskaper som krävs av en specialveterinär.

Den utbildning som avses i 1 mom. 1 punkten ska på ett sätt som lämpar sig för utbildningsprogrammet genomföras vid universitetet och vid en eller flera andra enheter som universitetet bestämmer. Av särskilda skäl kan utbildningen genomföras helt och hållet vid universitetet eller helt och hållet utanför det. Vid genomförandet av utbildningsarrangemangen ska hänsyn tas till målen för utbildningen, till det kunnande som behövs i samhället och till utbildningsmöjligheterna.

En veterinär som antagits till specialveterinärutbildning ska utarbeta en plan över den egna utbildningens innehåll och sättet att genomföra utbildningen. Universitetet handleder veterinären vid utarbetandet av planen och godkänner den. Planen kan ses över vid behov.

4 §
Intyg över utbildningen

Universitetet utfärdar ett intyg över fullgjord specialveterinärutbildning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2023.

Helsingfors den 8 mars 2023

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.