233/2023

Helsingfors den 16 februari 2023

Lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper (1313/2002) ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Begränsningar i användningen av uppgifter

När uppgifter som erhållits i samband med en utredningsgrupps verksamhet används för andra ändamål än det ändamål för vilket utredningsgruppen har inrättats och de uppgifter som används för ändamålen i fråga inbegriper personuppgifter, får personuppgifterna endast behandlas i enlighet med lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) och särskilt 5 § 1 och 2 mom. och 10 § 1 mom. i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

RP 253/2022
FvUB 33/2022
RSv 249/2022
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/211, (32022L0211); EUVL L 37, 18.2.2022, s. 1–3

Helsingfors den 16 februari 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.