173/2023

Helsingfors den 16 februari 2023

Lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bolagets syfte

Klimatfonden Ab bedriver kapitalplaceringsverksamhet och annan finansieringsverksamhet och dess syfte är att främja bekämpningen av klimatförändringen, påskyndandet av koldioxid-snålhet inom industrin och digitaliseringen i Finland.

2 §
Uppgifter

Bolagets uppgift är att för att uppnå syftet med verksamheten

1) bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mellanfinansiering,

2) stifta och investera i fonder, och

3) köpa, sälja, äga och besitta aktier, bolagsandelar och motsvarande andelar samt värdepapper och fast egendom.

Bolaget kan göra investeringar som motsvarar de investeringar som avses i 1 mom. i utländska fonder och företag, om dessa investeringar främjar den ekonomiska utvecklingen i Finland.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas dock inte på investeringar som hänför sig till bolagets finansförvaltning eller likviditetssäkring.

3 §
Ägarstyrning och bolagets investeringsråd

Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, och arbets- och näringsministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget.

Bolagets hela aktiestock ska vara i statens direkta ägo och besittning.

Arbets- och näringsministeriet utnämner för bolaget ett investeringsråd som har till uppgift att årligen ge arbets- och näringsministeriet en bedömning av hur bolaget bör utveckla sin verksamhet för att dess mål ska uppnås.

4 §
Styrningen av bolagets verksamhet

Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget uppdrag som lämpar sig för bolagets syfte.

5 §
Bolagets skyldighet att lämna uppgifter

Bolaget ska på arbets- och näringsministeriets begäran lämna ministeriet de uppgifter som behövs för styrningen av och tillsynen över bolagets verksamhet.

Bolaget ska trots sekretessbestämmelserna på begäran av arbets- och näringsministeriet lämna ministeriet de uppgifter som är nödvändiga för att fatta beslut om avbrytande av utbetalning av statligt stöd, återkrav av statligt stöd och granskning som gäller stödmottagare.

6 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolaget ska inte genom sin verksamhet eftersträva så stor avkastning som möjligt utan ska i egenskap av bolag med specialuppgifter främja syftet med sin verksamhet. Bolagets investeringar och finansieringsobjektens verksamhet ska vara företagsekonomiskt lönsamma på lång sikt. Utgifterna för bolagets verksamhet ska i princip täckas med inkomsterna från bolagets verksamhet.

Bolaget får bevilja finansiering för ett projekt endast om finansiering från bolaget är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras eller för att det ska kunna genomföras vid en tidigare tidpunkt eller i större skala än utan bolagets finansiering. Bolagets investeringar får inte medföra betydande skada för miljön eller den biologiska mångfalden. Bolaget ska när det beviljar finansiering prioritera objekt vars förverkligande verifierbart har störst inverkan på främjandet av syftet med bolagets verksamhet.

Bolagets investeringar och den finansiering som bolaget beviljar ska vara marknadsmässiga, såvida det inte är fråga om beviljande av statligt stöd enligt 7 §.

7 §
Beviljande av statligt stöd

Bolaget kan fatta beslut om att bevilja sådan finansiering som avses i denna lag så att finansieringen inbegriper statligt stöd. Bolaget får inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd besluta att i sin investeringsverksamhet och övriga finansieringsverksamhet ta en större risk eller nöja sig med en mindre avkastning än vad privata investerare är eller skulle vara beredda att godkänna i en motsvarande situation. Bolaget kan bevilja statligt stöd både som enskilt stöd och genom en statlig stödordning som införts genom beslut av bolaget.

8 §
Tillsyn över statliga stöd

Bolaget övervakar användningen av statligt stöd som det har beviljat. Bolaget ska underrätta arbets- och näringsministeriet om uppgifter som kan föranleda att utbetalningen av statligt stöd avbryts eller att statligt stöd återkrävs eller att en stödmottagare blir föremål för granskning.

9 §
Beslut om återkrav och granskningar

Arbets- och näringsministeriet beslutar om avbrytande av utbetalning av och om återkrav av statligt stöd som bolaget beviljat samt om granskning som gäller stödmottagare.

Bolaget ska främja verkställigheten av beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av 1 mom.

Om ett statligt stöd som bolaget beviljat grundar sig på kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, ska ett beslut om avbrytande av utbetalning eller om återkrav fattas i det fall att det statliga stödet strider mot den förordningen.

Om ett statligt stöd som bolaget beviljat grundar sig på någon annan förordning än den förordning som nämns i 3 mom., ska ett beslut om avbrytande av utbetalning eller om återkrav fattas i det fall att stödmottagaren har förfarit på det sätt som beskrivs i 21 § i statsunderstödslagen (688/2001) eller får ett sådant beslut fattas i det fall att stödmottagaren har förfarit på det sätt som beskrivs i 22 § i statsunderstödslagen.

På granskning som gäller stödmottagare och på handräckning tillämpas 16–18 § i statsunderstödslagen.

10 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut om beviljande av statligt stöd som bolaget har fattat med stöd av 7 § får begäras hos bolaget. Omprövning av ett beslut om avbrytande av utbetalning eller återkrav av statligt stöd som arbets- och näringsministeriet har fattat med stöd av 9 § får begäras hos arbets- och näringsministeriet.

Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

11 §
Ränta på återkrav och dröjsmålsränta

Stödmottagaren ska betala ränta enligt kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EU) 2015/1589 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på det belopp som ska återbetalas eller som återkrävs, när det rör sig om ett statligt stöd som beviljats i strid med den förordning som nämns i 9 § 3 mom.

Stödmottagaren ska betala ränta enligt 24 § i statsunderstödslagen på det belopp som ska återbetalas eller som återkrävs, om mottagaren av det statliga stödet har förfarit på det sätt som beskrivs i 21 eller 22 § i statsunderstödslagen.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som arbets- och näringsministeriet bestämt, ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

12 §
Förhållande till allmänna förvaltningslagar

På bolaget tillämpas förvaltningslagen, språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), dataskyddslagen (1050/2018) och samiska språklagen (1086/2003) till den del det är fråga om skötsel av de offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 7 eller 8 §, 9 § 2 mom. eller 10 § 1 mom.

13 §
Behörighetsvillkor och straffrättsligt tjänsteansvar

Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och personal ska ha den sakkunskap och utbildning som krävs för att framgångsrikt sköta de offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 7 eller 8 §, 9 § 2 mom. eller 10 § 1 mom.

På bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och personal tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt 7 eller 8 §, 9 § 2 mom. eller 10 § 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

14 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om

1) innehållet i, användningsvillkoren för och förfaringssätten för en statlig stödordning som avses i 7 §,

2) behörighetsvillkoren för dem som deltar i skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifter som avses i 13 § 1 mom.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 20 februari 2023.

RP 116/2022
EkUB 37/2022
RSv 260/2022

Helsingfors den 16 februari 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.