96/2023

Helsingfors den 19 januari 2023

Lag om markstationer och vissa radaranläggningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på anläggande av markstationer och radaranläggningar och på markstations- och radarverksamhet inom Finlands territorium samt i fordon och på farkoster som är registrerade i Finland.

Lagen tillämpas inte på

1) sändning eller mottagning av i 136 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) avsedd radiokommunikation som är avsedd för allmän mottagning,

2) kortvarig förbindelse för programproduktion i mobil satellitkommunikation eller användning av försöksnatur som har beviljats radiotillstånd, eller

3) användning av terminalutrustning, om det med stöd av 39 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation inte behövs tillstånd för användningen av utrustningen eller användning av motsvarande terminalutrustning på farkoster i internationell trafik.

Med avvikelse från 2 mom. tillämpas lagen dock på mottagning av sådan satellitkommunikation för radiopejling som sker på annat sätt än med sedvanlig terminalutrustning och vars huvudsakliga syfte är något annat än synkronisering av kommunikationsnäten, radionavigering eller annat sedvanligt utnyttjande av tidsuppgifter eller geografiska data.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) markstation sändare som kan sända information eller signaler till ett system som finns i rymden, eller mottagare som kan ta emot information eller signaler från ett system som finns i rymden, samt utrustning som är avsedd för lagring, bearbetning, överföring och annan behandling av sådan information eller sådana signaler,

2) markstationsverksamhet sändning av information eller signaler ut i rymden eller mottagning av sådana från rymden med hjälp av en markstation samt behandling av dem,

3) radaranläggning sändare som sänder radiosignaler eller laserpulser till objekt som finns i rymden eller i den övre atmosfären, och mottagare som finns i anslutning till sändare eller separata mottagare som behandlar radarekon som återkastas från objektet samt den utrustning som behövs för lagring, bearbetning, överföring och annan behandling av sådan information eller sådana signaler,

4) radarverksamhet sändning av radiosignaler eller laserpulser ut i rymden eller den övre atmosfären eller mottagning av sådana från rymden eller den övre atmosfären med hjälp av radaranläggningar samt behandling av radiosignaler eller laserpulser,

5) verksamhetsutövare fysiska eller juridiska personer som bedriver eller har för avsikt att bedriva markstations- eller radarverksamhet eller som faktiskt ansvarar för sådan verksamhet,

6) markstationsdata signaler och information som förmedlas eller tas emot av markstationer eller radaranläggningar samt därav härledda andra produkter än sådana som inte huvudsakligen baserar sig på signaler eller information som förmedlas av utrustning utan som erhållits som slutsatser genom sammanställning eller manipulering av olika uppgifter eller beräkningar som grundar sig på dessa, oberoende av i vilken behandlings- eller lagringsfas signalerna och den lagrade informationen är eller på vilket sätt de sänds eller presenteras.

3 §
Myndigheternas markstations- och radarverksamhet

Bestämmelserna i 4, 7, 8, 10, 17 och 18 § tillämpas inte på sådan markstations- eller radarverksamhet som bedrivs av myndigheter som avses i 4 § 1 mom. 1–7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller på markstations- eller radarverksamhet som Europeiska unionens institutioner eller organ bedriver på finskt territorium, om det inte är fråga om kommersiell markstations- eller radarverksamhet som de bedriver. Bestämmelserna i 5 § i denna lag tillämpas inte på markstations- eller radarverksamhet som bedrivs av de ovan avsedda myndigheterna. Lagens 13 § tillämpas inte på Försvarsmakten.

En myndighet som bedriver markstations- eller radarverksamhet ska informera Transport- och kommunikationsverket om sin markstations- eller radarverksamhet samt om eventuella förändringar i den. En myndighet som bedriver markstations- eller radarverksamhet ska också informera Transport- och kommunikationsverket, om verksamheten överförs till en annan myndighet. Anmälningsskyldigheten gäller inte Försvarsmaktens markstations- och radarverksamhet.

Närmare föreskrifter om lämnande av den anmälan som avses i 2 mom. och om de uppgifter och handlingar som ska ingå i anmälan får meddelas genom Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

4 §
Tillståndsplikt för verksamhet

En markstation eller radaranläggning får anläggas och markstations- och radarverksamhet bedrivas endast om Transport- och kommunikationsverket på förhand har beviljat tillstånd till den. Om beviljandet av tillstånd uppenbart påverkar den nationella säkerheten, beviljas tillståndet dock av statsrådet. Tillstånd beviljas för viss tid, högst tio år i sänder. Ett tillstånd får förenas med sådana villkor som behövs med tanke på verksamhetens säkerhet och tillsynen över den. Tillståndet kan dessutom förenas med villkor som gäller kunderna hos den som bedriver markstations- eller radarverksamhet samt de säkerhetskrav som anges i 6 §.

För att tillstånd ska beviljas förutsätts det att

1) verksamhetsutövaren har bedömts vara tillförlitlig på det sätt som avses i 5 §,

2) verksamhetsutövaren har lämnat Transport- och kommunikationsverket en utredning om att de säkerhetskrav som anges i 6 § uppfylls,

3) verksamhetsutövaren har lämnat Transport- och kommunikationsverket en utredning om de förfaranden för kundkontroll som verksamhetsutövaren tillämpar,

4) markstations- och radarverksamheten inte strider mot Finlands nationella säkerhet, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, och

5) den sändande markstationen eller radaranläggningen har beviljats eller det har för den ansökts om radiotillstånd som avses i 39 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

I ansökan ska verksamhetsutövaren lämna en för tillståndsprövningen behövlig och tillförlitlig utredning om att de förutsättningar som anges i 2 mom. uppfylls. Verksamhetsutövaren ska dessutom lämna en utredning om markstations- eller radarverksamhetens kunder och kundgrupper samt om sina ägarförhållanden.

Närmare bestämmelser om ansökan om tillstånd och om de uppgifter och handlingar som ska ingå i tillståndsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Verksamhetsutövares tillförlitlighet

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller kravet på tillförlitlighet i 4 § 2 mom. 1 punkten också verkställande direktören och dennes ställföreträdare, ledamöter och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen. Kravet på tillförlitlighet gäller också ägare till juridiska personer som bedriver markstations- eller radarverksamhet och som har en ägarandel eller rösträtt på minst 10 procent i företaget.

En person anses inte vara tillförlitlig, om

1) personen under fem år före bedömningen har dömts till straff för ett brott som kan anses visa att han eller hon är uppenbart olämplig att bedriva markstations- eller radarverksamhet,

2) personen annars på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan anses uppenbart olämplig att bedriva markstations- eller radarverksamhet på ett sätt som är förenligt med den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller utrikes- och säkerhetspolitiken,

3) näringsförbud som gäller personen har förts in i myndighetsregister eller kreditupplysningsregister, eller

4) personen i fråga är försatt i konkurs eller enligt utmätning eller någon annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder och detta kan anses utsätta personen för risk att bli utnyttjad, utsatt för påtryckningar, mutförsök eller annan osaklig påverkan eller annars kan äventyra personens möjligheter och förmåga att på ett oberoende och också annars tillförlitligt sätt sköta sina förpliktelser som följer av denna lag, av ett tillstånd som beviljats med stöd av den eller av tillståndsvillkoren.

När den behöriga myndigheten överväger slutresultatet av bedömningen av en fysisk persons tillförlitlighet ska myndigheten särskilt beakta betydelsen av personens verksamhet och bakgrund med tanke på verksamhetsutövaren som helhet i förhållande till bedrivandet av markstations- eller radarverksamhet. Bedömningen av tillförlitlighet baserar sig på en helhetsbedömning där personens ställning och bestämmande inflytande i en sammanslutning som bedriver markstations- eller radarverksamhet ska beaktas.

Som utredning enligt 2 mom. 1 punkten ska godkännas uppgifter som fås med stöd av straffregisterlagen (770/1993) och i fråga om en utländsk person ett straffregisterutdrag utfärdat av en behörig myndighet i personens ursprungsland eller etableringsland. Ett straffregisterutdrag får inte vara äldre än sex månader. Om ovannämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i den utländska personens etableringsland, ska i stället för dessa som bevis godtas en sådan försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt lagstiftningen i etableringslandet som avlagts av personen.

Den tidsfrist som avses i 2 mom. 1 punkten ska räknas från det att domen har vunnit laga kraft till den tidpunkt då ansökan togs emot.

6 §
Säkerhetskrav

Verksamhetsutövaren ska sörja för hanteringen av säkerhetsriskerna i fråga om sin markstation eller radaranläggning och sin markstations- eller radarverksamhet. Verksamheten och verksamhetsutövaren ska uppfylla följande säkerhetskrav:

1) sändning och mottagning samt annan behandling av markstationsdata är informationssäker och markstationen eller radaranläggningen är tillräckligt skyddad mot yttre störningar och hot mot informationssäkerheten,

2) utomstående aktörer har inte obehörigt tillträde till de lokaler eller anordningar som används i verksamheten och från vilka markstationen eller radaranläggningen styrs eller som används för hantering av markstationsdata,

3) de kränkningar av och hot mot informationssäkerheten som riktas mot markstationen eller radaranläggningen samt fel och störningar som i avsevärd grad stör markstationens eller radaranläggningens funktion kan upptäckas,

4) kommandon som getts till markstationen eller radaranläggningen, använda krypteringsmetoder och krypteringsnycklar, tidpunkterna och rutterna för kommandona samt andra nödvändiga logguppgifter bevaras i fyra år,

5) markstationsdata lämnas inte ut för militärt bruk till ett land som är föremål för Europeiska unionens eller Förenta nationernas vapenembargo eller för någon annan användning som strider mot Europeiska unionens eller Förenta nationernas sanktioner,

6) kontinuiteten i verksamheten och hanteringen av krissituationer har säkerställts och det finns beredskap för återhämtning från störningar samt säkerheten i leveranskedjorna för de elektroniska system som är viktiga med tanke på verksamheten har säkrats, och

7) praxis som gäller riskhanteringsförfarandet och säkerställandet av säkerheten i informationssystemen dokumenteras.

De åtgärder som avses i 1 mom. 1–4 och 6 punkten ska ställas i relation till verksamhetens risker, till kostnaderna för åtgärderna och till de tillgängliga tekniska möjligheterna att avvärja hot.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål informera Transport- och kommunikationsverket om den har skäl att misstänka att den har lämnat ut markstationsdata för ändamål som verksamhetsutövaren misstänker äventyrar den nationella säkerheten eller fullgörandet av Finlands internationella förpliktelser eller strider mot Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Detsamma gäller situationer där en verksamhetsutövare upptäcker att en obehörig person har fått tillgång till markstationsdata som har sänts eller tagits emot av en markstation eller radaranläggning.

Närmare bestämmelser om säkert bedrivande av markstations- och radarverksamhet och om minimikraven på system och anordningar som påverkar säkerheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Överföring av tillstånd som gäller markstations- eller radarverksamhet

Ett tillstånd som gäller markstations- eller radarverksamhet får inte överföras till någon annan än ett företag som på det sätt som anges i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997) hör till samma koncern som verksamhetsutövaren. Den myndighet som beviljat tillståndet ska omedelbart informeras om en överföring inom en koncern.

Om det bestämmande inflytandet enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller motsvarande faktiska bestämmande inflytande i förhållande till verksamhetsutövaren förändras, ska den myndighet som beviljat tillståndet omedelbart underrättas om förändringen.

8 §
Ändring och återkallelse av tillstånd

Den myndighet som beviljat tillstånd får ändra eller återkalla ett tillstånd till bedrivande av markstations- eller radarverksamhet, om

1) det i tillståndsansökan eller dess bilagor har getts felaktiga eller bristfälliga uppgifter som har påverkat prövningen av beviljandet av tillstånd,

2) verksamhetsutövaren eller markstations- eller radarverksamheten inte längre uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 4 §,

3) verksamhetsutövaren på ett väsentligt sätt har försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning enligt denna lag eller mot tillståndsvillkoren,

4) det är nödvändigt att ändra eller återkalla tillståndet på grund av Finlands nationella säkerhet, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, eller

5) verksamhetsutövaren överför tillståndet i strid med vad som föreskrivs i 7 § eller om en i den paragrafen avsedd förändring i det bestämmande inflytande förutsätter det.

Den myndighet som beviljat tillståndet kan låta bli att återkalla tillståndet trots en i 7 § avsedd förändring i det bestämmande inflytande, om det är uppenbart att förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls och verksamheten fortgår i enlighet med tillståndsvillkoren. Tillståndet kan då ändras till den del som förändringen i det bestämmande inflytandet förutsätter, och tillståndet får förenas med sådana i 4 § 1 mom. avsedda villkor som behövs för säkert bedrivande av markstations- eller radarverksamhet och för tillsynen över den och som motsvarar den förändrade situationen.

Tillståndsmyndigheten ska innan ett tillstånd ändras eller återkallas sätta ut en skälig tidsfrist för verksamhetsutövaren att avhjälpa bristen, felet, överträdelsen eller försummelsen. Ett tillstånd kan återkallas endast av särskilt vägande skäl i situationer där det inte är möjligt att ändra tillståndet. Om tillståndet återkallas på någon annan grund än de som avses i 1 mom. 4 punkten, är en förutsättning för återkallelse dessutom att tillståndshavaren trots uppmaning inte inom en skälig tid har avhjälpt bristen, felet, överträdelsen eller försummelsen.

I beslutet om att ändra eller återkalla tillståndet får den myndighet som beviljat tillståndet ställa sådana villkor som behövs med tanke på säkerheten när markstations- eller radarverksamheten fortsätter eller avslutas. När den myndighet som beviljat tillståndet återkallar tillståndet kan den också bestämma att verksamhetsutövaren ska överföra markstations- eller radarverksamheten till en annan verksamhetsutövare eller myndighet som fortsätter verksamheten.

9 §
Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket övervakar att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och meddelade beslut iakttas.

10 §
Uppgiftsskyldighet

Verksamhetsutövaren ska årligen lämna Transport- och kommunikationsverket en utredning om sin markstationsverksamhet och uppgifter om sina kunder.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål lämna Transport- och kommunikationsverket uppgifter om ändringar som kan inverka på de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 4 § eller på tillståndsvillkoren. Verksamhetsutövaren ska också utan dröjsmål meddela om det har inträffat förändringar i markstations- eller radarverksamhetens kund- och ägarförhållanden.

Närmare föreskrifter om innehållet i den utredning som avses i 1 mom. och om de uppgifter som ska lämnas får meddelas genom Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter.

11 §
Störningsanmälningar till Transport- och kommunikationsverket

En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål, dock inom 24 timmar från det att den fått vetskap om händelsen, göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om en betydande informationssäkerhetsrelaterad störning som riktar sig mot eller hotar markstations- eller radarverksamheten. Verksamhetsutövaren ska också utan obefogat dröjsmål göra en anmälan om hur länge störningen eller hotet beräknas pågå, om vilka verkningar störningen eller hotet har, om avhjälpande åtgärder samt om åtgärder för att förhindra att störningen upprepas.

12 §
Transport- och kommunikationsverkets rätt att få information

Transport- och kommunikationsverket har rätt att av verksamhetsutövaren eller den som handlar för dennes räkning trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av information få den information som behövs för att utföra sina uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att få information om meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter finns i 14 §.

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av myndigheter och av dem som utför offentliga uppdrag få för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag nödvändiga uppgifter om verksamhetsutövare samt ledamöter och ersättare i deras styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktören och dennes ställföreträdare, ansvariga bolagsmän samt andra som hör till den högsta ledningen. Rätten att få information gäller också uppgifter ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002).

13 §
Inspektionsrätt

Transport- och kommunikationsverket har rätt att förrätta sådana inspektioner av verksamhetsutövare och markstations- och radarverksamhet som behövs för tillsynen enligt 9 §. Transport- och kommunikationsverket kan låta en annan myndighet eller, med undantag för sådan markstations- eller radarverksamhet som genomförs för Försvarsmaktens räkning, en oberoende sakkunnig förrätta en inspektion. På sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid skötseln av uppdrag enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Transport- och kommunikationsverket, andra myndigheter som förrättar inspektion och oberoende sakkunniga har rätt att i den omfattning som inspektionen kräver få tillträde till de lokaler och andra områden som är i verksamhetsutövarens besittning eller användning och används eller har använts för markstations- eller radarverksamhet och som är av betydelse för tillsynen över markstations- eller radarverksamheten. Transport- och kommunikationsverket, andra myndigheter som förrättar inspektion och oberoende sakkunniga har trots sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller utlämnande av information rätt att få studera handlingar och information som är nödvändiga för tillsynsuppgiften, inbegripet information om det informationssystem eller de datakommunikationsarrangemang som inspektionen gäller.

Transport- och kommunikationsverket, andra myndigheter som förrättar inspektion och oberoende sakkunniga har vid inspektioner också rätt att få tillgång till markstationsdata samt informationssystem som används i markstations- och radarverksamhet i den omfattning som är nödvändig för tillsynen över att 4 och 6 § eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem samt tillståndsvillkoren iakttas. Transport- och kommunikationsverket, andra myndigheter som förrättar inspektion och oberoende sakkunniga har dessutom för detta ändamål rätt att utföra behövliga säkerhetsskanningar. På behandlingen av elektroniska meddelanden, förmedlingsuppgifter och lokaliseringsuppgifter tillämpas bestämmelserna i 14 §.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion förrättas endast av en myndighet och endast om det finns grundad och specificerad anledning att misstänka att brott mot denna lag begåtts eller kommer att begås på ett sätt som kan leda till ett straff enligt strafflagen (39/1889), och om det för utredning av förseelsen är nödvändigt att få tillträde till sådana utrymmen.

Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

14 §
Rätt att få information om uppgifter som gäller elektronisk kommunikation

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av information rätt att av verksamhetsutövaren få förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter och meddelanden, om de behövs för tillsynen över att 6 § eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller tillståndsvillkoren iakttas eller för utredning av betydande kränkningar av eller hot mot informationssäkerheten.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att inspektera och använda också förmedlingsuppgifter om och innehållet i andra radiosändningar än sådana som är avsedda för allmän mottagning, om det behövs för tillsynen över att 6 § eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller tillståndsvillkoren iakttas.

Vid den inspektion och användning som avses i 2 mom. och vid sådan inspektion av markstationsdata eller informationssystem som avses i 13 § 3 mom. får skyddet av konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt.

Vad som i 319 § och 316 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation föreskrivs om sekretess för och utlämnande och utplåning av information som Transport- och kommunikationsverket har fått och skaffat om meddelanden, förmedlingsuppgifter, lokaliseringsuppgifter samt om innehållet i och existensen av konfidentiella radiosändningar tillämpas också på den information som Transport- och kommunikationsverket har fått och skaffat med stöd av denna paragraf.

15 §
Utlämnande av information och handräckning

Transport- och kommunikationsverket samt försvarsministeriet, utrikesministeriet, kommunikationsministeriet, Skyddspolisen och Försvarsmakten har trots sekretessbestämmelserna eller andra begränsningar som gäller utlämnande av information rätt att till varandra lämna ut handlingar som de fått eller utarbetat i samband med skötseln av sina uppgifter enligt lag samt att för varandra röja sekretessbelagd information, om det är nödvändigt för skötseln av deras i denna lag föreskrivna uppgifter.

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på begäran få handräckning av polisen och Försvarsmakten för att utföra sina uppgifter vid inspektioner som avses i 13 § och för att i praktiken omsätta de interimistiska åtgärder som avses i 17 §.

Den rätt att lämna ut information som avses i 1 mom. gäller också den information som avses i 14 § 1 och 2 mom., om utlämnandet av informationen är nödvändigt för att bedöma huruvida den nationella säkerheten, Finlands internationella förpliktelser eller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik äventyras. Utlämnandet av information får inte begränsa skyddet av konfidentiella meddelanden eller integritetsskyddet mer än vad som är nödvändigt.

Vad som i 14 § 4 mom. föreskrivs om sekretess för information hindrar inte att information lämnas ut till en annan myndighet, om det behövs för utredning av eller åtal för brott som gäller markstations- eller radarverksamhet.

16 §
Tillsynsbeslut

Transport- och kommunikationsverket kan meddela den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av denna lag en anmärkning samt ålägga denne att inom skälig tid avhjälpa fel eller försummelser. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

17 §
Interimistiska beslut

Om ett fel eller en försummelse som avser denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter, beslut eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av denna lag utgör ett direkt hot mot den nationella säkerheten eller försvaret, får Transport- och kommunikationsverket som en interimistisk åtgärd avbryta eller begränsa den markstations- eller radarverksamhet som utgör ett hot eller bestämma om andra behövliga interimistiska åtgärder. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Transport- och kommunikationsverket ska innan det beslutar om interimistiska åtgärder ge den som är föremål för beslutet tillfälle att bli hörd, utom när hörande inte kan ordnas så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

18 §
Avgifter till myndigheter

Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag är skyldig att till Transport- och kommunikationsverket i samband med ansökan betala en avgift på 2 000 euro. Ansökningsavgiften återbetalas inte även om tillståndsansökan skulle återtas eller avslås.

Innehavaren av tillstånd till markstations- eller radarverksamhet är skyldig att betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften återbetalas inte fastän den som bedriver markstations- eller radarverksamhet skulle upphöra med sin verksamhet under kalenderåret.

Tillsynsavgifterna för markstations- och radarverksamhet är följande:

1) 1 200 euro för kommersiell markstations- eller radarverksamhet,

2) 300 euro för icke-kommersiell forsknings- eller utbildningsverksamhet.

Avgiften påförs genom beslut av Transport- och kommunikationsverket.

19 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas dock viteslagen.

I Transport- och kommunikationsverkets beslut får det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

Markstations- eller radarverksamhet som har inletts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta utan tillstånd enligt 4 § i 12 månader från dagen för ikraftträdandet av denna lag. Verksamheten anses ha inletts den dag då markstationen eller radaranläggningen togs i bruk.

RP 113/2022
EkUB 30/2022
RSv 222/2022

Helsingfors den 19 januari 2023

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.