Ursprungliga författningar: 2022

400/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
399/2022
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
398/2022
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2022/263 om restriktiva åtgärder med anledning av erkännandet av de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina och beordrandet av ryska väpnade styrkor in i de områdena
397/2022
Statsrådets förordning om Gränsbevakningsväsendets krävande handräckning till polisen
396/2022
Statsrådets förordning om Försvarsmaktens handräckning till polisen
395/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
394/2022
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2022
393/2022
Lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
392/2022
Lag om ändring av 7 § i lagen om skuldsaneringsregistret
391/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret
390/2022
Lag om ändring av 4 kap. 1 § och 8 kap. 5 § i konkurslagen
389/2022
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
388/2022
Lag om ändring av 23 kap. 24 § i lagen om andelslag
387/2022
Lag om ändring av 20 kap. 24 § i aktiebolagslagen
386/2022
Lag om ändring av lagen om företagssanering
385/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare
384/2022
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om värdet av de konstanter som används vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter
383/2022
Statsrådets förordning om protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
382/2022
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 och 2 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
381/2022
Lag om ändring av 52 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
380/2022
Lag om ändring av 27 c § i socialvårdslagen
379/2022
Lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
378/2022
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
377/2022
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
376/2022
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Klimatforskning i Finland
375/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
374/2022
Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2022
373/2022
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor
372/2022
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
371/2022
Statsrådets förordning om frivillig militärtjänst för kvinnor
370/2022
Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
369/2022
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
368/2022
Försvarsministeriets förordning om persedelpenning
367/2022
Inrikesministeriets förordning om placeringsorterna för polisinrättningarnas verksamhetsställen
366/2022
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
365/2022
Statsrådets förordning om polisinrättningarnas distrikt
364/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien
363/2022
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
362/2022
Lag om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
361/2022
Lag om ändring av 6 kap. 3 § i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor
360/2022
Lag om ändring av 154 och 155 § i lagen om sjömanspensioner
359/2022
Lag om ändring av 17 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar
358/2022
Lag om ändring av 14 och 18 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
357/2022
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
356/2022
Lag om ändring av 5  § i lagen om utredande av dödsorsak
355/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om skatt på arv och gåva
354/2022
Lag om ändring av 9 och 34 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering
353/2022
Lag om ändring av 46 § i hälso- och sjukvårdslagen
352/2022
Lag om ändring av 9 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet
351/2022
Lag om ändring av 23 och 36 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.