Ursprungliga författningar: 2022

450/2022
Lag om ändring av 17 § i byggskattelagen
449/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om skatt för titlar
448/2022
Lag om ändring av 62 § i lagen om skatteuppbörd
447/2022
Lag om ändring av 11 § i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande
446/2022
Lag om ändring av 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar
445/2022
Lag om ändring av 24 § i bränsleavgiftslagen
444/2022
Lag om ändring av 51 § i fordonsskattelagen
443/2022
Lag om ändring av bilskattelagen
442/2022
Lag om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
441/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
440/2022
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
439/2022
Lag om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
438/2022
Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
437/2022
Lag om ändring av 24 och 32 § i lagen om Skatteförvaltningen
436/2022
Lag om ändring av 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
435/2022
Lag om ändring av 16 och 24 § i lagen om Finlands Bank
434/2022
Lag om ändring av lagen om statens revisionsverk
433/2022
Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar
432/2022
Lag om ändring av 2 a § i lagen om avgiftsbefrielse
431/2022
Lag om ändring av 38 och 53 § i kommunstrukturlagen
430/2022
Lag om ändring av 34 och 35 § i statsunderstödslagen
429/2022
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
428/2022
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
427/2022
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten
426/2022
Lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen
425/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
424/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsersättning
423/2022
Klimatlag
422/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare år 2022
421/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
420/2022
Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för utveckling av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest bebyggda områden under 2022–2023
419/2022
Lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
418/2022
Lag om ändring av 18 § i punktskattelagen
417/2022
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
416/2022
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
415/2022
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner
414/2022
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om företagssanering
413/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning åren 2021–2026
412/2022
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen
411/2022
Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon
410/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2022 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
409/2022
Lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag
408/2022
Statsrådets förordning om vissa bestämmelser om 2022 års fisketillstånd i Tana älvs vattendrag
407/2022
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
406/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022
405/2022
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
404/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
403/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023
402/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
401/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.