Ursprungliga författningar: 2022

500/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
499/2022
Lag om ändring av 12 § i samarbetslagen
498/2022
Lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
497/2022
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation
496/2022
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
495/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
494/2022
Lag om ändring av avfallslagen
493/2022
Lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin
492/2022
Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
491/2022
Lag om ändring av 11 och 18 kap. i vattenlagen
490/2022
Lag om ändring av miljöskyddslagen
489/2022
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
488/2022
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuns ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023
487/2022
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av välfärdsområdes ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2023
486/2022
Lantmäteriverkets arbetsordning
485/2022
Republikens presidents förordning om specialförtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete
484/2022
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsovård
483/2022
Statsrådets förordning om delegationen för räddningsväsendet
482/2022
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
481/2022
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2022–2023
480/2022
Statsrådets förordning om delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning
479/2022
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om Finlands idrottskulturs förtjänstkors och förtjänstmedalj
478/2022
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
477/2022
Lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel
476/2022
Lag om ändring och temporär ändring av spårtrafiklagen
475/2022
Justitieministeriets förordning om ändring av 6 § i justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden
474/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Bulgarien om främjande av och skydd för investeringar
473/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Polen om främjande av och skydd för investeringar
472/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2022
471/2022
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och kompletterande stöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022
470/2022
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2022/2023
469/2022
Statsrådets förordning om ändringar i konventionen om vägtrafik
468/2022
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 4 § 3 mom. i en lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
467/2022
Statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik åren 2022–2027
466/2022
Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall
465/2022
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om mervärdesskatten
464/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2022
463/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 a och 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
462/2022
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller välfärdsområdens ekonomi
461/2022
Lag om avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
460/2022
Lag om temporär ändring av 17 § i barnskyddslagen
459/2022
Lag om ändring av 17 § i barnskyddslagen
458/2022
Lag om ändring av 8 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
457/2022
Lag om ändring av 119 § i äktenskapslagen
456/2022
Lag om ändring av 33 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
455/2022
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
454/2022
Lag om tillämpning av rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn
453/2022
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
452/2022
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
451/2022
Lag om ändring av 9 § i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.