Ursprungliga författningar: 2022

550/2022
Lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
549/2022
Lag om ändring av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
548/2022
Lag om ändring av 38 § i narkotikalagen
547/2022
Lag om ändring av 8 § i tobakslagen
546/2022
Lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om moderskapsunderstöd
545/2022
Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
544/2022
Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
543/2022
Lag om ändring av 4 och 18 § i blodtjänstlagen
542/2022
Lag om ändring av 20 b och 20 n § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
541/2022
Livsmedelsverkets beslut om ändring av bilagan om förtecknade arter i ett beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektuös hematopoietisk nekros
540/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2022
539/2022
Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
538/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
537/2022
Lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens
536/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
535/2022
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
534/2022
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
533/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
532/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 5 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
531/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
530/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder
529/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om häktning
528/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse
527/2022
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2021 innan beskattningen har slutförts
526/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall
525/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
524/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet
523/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
522/2022
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
521/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19
520/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2022–2023
519/2022
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
518/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
517/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
516/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
515/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 16 § 8 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
514/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter
513/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
512/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
511/2022
II tilläggsbudgeten för 2022
510/2022
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en ansökan om återbäring av mervärdesskatt som lämnats av diplomatiska beskickningar eller försvarsmakten i en annan medlemsstat samt dokument som ska bifogas till ansökan
509/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
508/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
507/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
506/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
505/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän
504/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 7 § i semesterlagen
503/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
502/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
501/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.