Ursprungliga författningar: 2022

200/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå
199/2022
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om utrikesministeriets arbetsordning
198/2022
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
197/2022
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
196/2022
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
195/2022
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i 2004 års internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment
194/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbyte av läkemedel
193/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa
192/2022
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
191/2022
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2022
190/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
189/2022
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
188/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
187/2022
Statsrådets förordning om ändring av 34 § i statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
186/2022
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2022
185/2022
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2022 för biodling enligt antalet bisamhällen
184/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering som beviljas 2021 och 2022 för beredningen av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet
183/2022
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckningen
182/2022
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 18 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2021
181/2022
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § i finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
180/2022
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
179/2022
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
178/2022
Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025
177/2022
Statsrådets förordning om genomförande av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot Vitryssland och undantagsförfarandet enligt rådets förordning
176/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
175/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
174/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd enligt lagen om pension för arbetstagare
173/2022
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
172/2022
Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff
171/2022
Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov
170/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder
169/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om häktning
168/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fängelse
167/2022
Lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen
166/2022
Lag om ändring av lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
165/2022
Lag om ändring av gymnasielagen
164/2022
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
163/2022
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
162/2022
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
161/2022
Tilläggsbudgeten för 2022
160/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025
159/2022
Lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab
158/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar
157/2022
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
156/2022
Statsrådets förordning om avtalet om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
155/2022
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
154/2022
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
153/2022
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
152/2022
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
151/2022
Lag om hypoteksbanker och säkerställda obligationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.