Ursprungliga författningar: 2022

100/2022
Lag om ändring av 4 kap. 17 § och 5 kap. 10 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
99/2022
Lag om ändring av 10 § i lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar
98/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
97/2022
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
96/2022
Lag om ändring av rättegångsbalken
95/2022
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2020
94/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
93/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2022
92/2022
Statsrådets förordning om ändringar i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
91/2022
Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården
90/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor
89/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
88/2022
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2022
87/2022
Statsrådets förordning om temporär ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna
86/2022
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
85/2022
Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
84/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
83/2022
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
82/2022
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
81/2022
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2022
80/2022
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022
79/2022
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2022
78/2022
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Belgien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
77/2022
Statsrådets förordning om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2024
76/2022
Skatteförvaltningens beslut om ändring av 4 § i beslutet om förfarande vid betalningsarrangemang
75/2022
Försvarsministeriets förordning om Försvarsutbildningsföreningens avgiftsbelagda prestationer år 2022
74/2022
Inrikesministeriets förordning om ändring av vissa bilagor till inrikesministeriets förordning om begränsning av trafik och vistelse
73/2022
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter
72/2022
Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
71/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
70/2022
Försvarsministeriets förordning om användning av militärfordon på väg
69/2022
Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen
68/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av hundar
67/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur
66/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
65/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
64/2022
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
63/2022
Lag om ändring av 16 § i lagen om överlastavgift
62/2022
Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
61/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
60/2022
Lag om ändring av lagen om transportservice
59/2022
Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner
58/2022
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
57/2022
Lag om ändring av 17 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
56/2022
Lag om ändring av 7 § i läropliktslagen
55/2022
Lag om ändring av 23 § i gymnasielagen
54/2022
Lag om ändring av 96 § i lagen om yrkesutbildning
53/2022
Lag om ändring av 29 och 30 § i yrkeshögskolelagen
52/2022
Lag om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen
51/2022
Lag om ändring av 30 § i lagen om Polisyrkeshögskolan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.