Ursprungliga författningar: 2022

150/2022
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
149/2022
Statsrådets beslut om givande av tillfälligt skydd för bemötande av situationen i Ukraina
148/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
147/2022
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2021
146/2022
Statsrådets förordning om bedömning av behovet och upphandling av en effektreserv
145/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
144/2022
Statsrådets förordning om genomförande av rådets beslut om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina och undantagsförfarandet enligt rådets förordning
143/2022
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
142/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslag
141/2022
Lag om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän
140/2022
Lag om temporär ändring av 7 § i semesterlagen
139/2022
Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
138/2022
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2021
137/2022
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess friståendes enheters avgiftsbelagda prestationer
136/2022
Lag om ändring av 40 § i tobakslagen
135/2022
Lag om ändring av 63 och 89 § i punktskattelagen
134/2022
Lag om ändring av 70 b och 72 i § i mervärdesskattelagen
133/2022
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
132/2022
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
131/2022
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
130/2022
Statsrådets förordning om ändring av 17 § i reglementet för statsrådet
129/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
128/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
127/2022
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs
126/2022
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
125/2022
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster
124/2022
Statsrådets förordning om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
123/2022
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av den europeiska konventionen om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher
122/2022
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
121/2022
Lag om ändring av utlänningslagen
120/2022
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2022 innan beskattningen har slutförts
119/2022
Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
118/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
117/2022
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
116/2022
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet om en enhetlig patentdomstol
115/2022
Statsrådets förordning om avtalet om ändring för andra gången av överenskommelsen med Kuba om omstrukturering av Kubas skulder
114/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av vissa sjukdomar som betecknas som djursjukdomar som ska övervakas
113/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
112/2022
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för utvecklande av elektrifierad tung trafik 2022–2025
111/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 33 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser
110/2022
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2021
109/2022
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
108/2022
Riksdagens beslut om temporär ändring av riksdagens arbetsordning
107/2022
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
106/2022
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning
105/2022
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022
104/2022
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel
103/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som gäller kliniska prövningar av läkemedel
102/2022
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
101/2022
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.